Cari hesap nedir, Cari hesap ne demek

Cari hesap; bir ticaret terimidir.

  • İki taraf arasında sürüp giden alacak verecek işlemlerinin tutulan hesabı

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Birbiriyle sürekli iş ilişkisinde bulunan iki kişinin karşılıklı borç ve alacaklarını her defasında nakden ödeyip tahsil etmek yerine bunları borç ve alacak kalemleri halinde bir hesaba yazıp, belirlenen bir tarihte hesabın kesilmesiyle doğacak bakiyeyi borçlu durumdaki tarafın alacaklısına ödeyeceğine ilişkin sözleşme.

İngilizce'de Cari hesap ne demek? Cari hesap ingilizcesi nedir?:

current account, running current

Cari hesap hakkında bilgiler

Câri Hesap, Türk lirası veya döviz (yabancı para) cinsinden açılabilen ve istendiği anda kısmen veya tamamen geri çekilebilen karşılığında hesap sahibine faiz, kâr veya hangi nam altında olursa olsun bir bedel ödeme zorunluluğu olmayan hesaplardır. Bir gerçek kişi (şahıs) veya tüzel kişi tarafından sahip olunan ancak kullanılmayıp belirsiz bir süre için kuruma bırakılan hazır bir satınalma gücüdür. Hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaksızın istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşır.

Cari hesap kısaca anlamı, tanımı:

Taraf : İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yön, yan, doğrultu. Yöre, yer. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.

 

Cari : Geçerli olan, yürürlükte olan. Akan.

Hesap : Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon. Tutum, durum, anlayış. Oranlama, tahmin. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü. Aritmetik. Alacaklı veya borçlu olma durumu. Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge. Matematiksel işlem.

Alacak : Alınması gerekli şey. Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı.

Verecek : Birine verilmesi gereken para, borç, alacak karşıtı.

İşlem : Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Lira : Bazı ülkelerin para birimi. Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, teklik. Yedi gram ağırlığında altın sikke, sarı lira.

 

Döviz : Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla üzerine yazı yazılmış bez veya karton. Ülkeler arası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, poliçe vb. her türlü ödeme aracı. Yabancı ülke parası.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

Cari hesap defteri : Geçici kabul ve muaflık rejimleri kapsamında her dışalımcıya yeteri kadar sayfa ayırarak dışalımcıyı ve dışalımı yapılan eşyayı izlemek amacıyla gümrük idarelerince tutulan defter. Bankaların açtıkları mevduat hesabı karşılığında hesap hareketlerini izlemek amacıyla müşterilerine verdikleri belge.

Cari hesap kredisi : Gerçek kişilerin nakit; işletmelerin işletme sermayesi gereksiniminin karşılanması amacıyla belli bir limit içerisinde kullandırılan ve cari hesap üzerinden verilen kısa vadeli bir tür kredi.

Diğer dillerde Cari hesap anlamı nedir?

İngilizce'de Cari hesap ne demek? : n. running account, current account

Fransızca'da Cari hesap : compte courant

Almanca'da Cari hesap : n. Kontokorrent