Kehanet nedir, Kehanet ne demek

Kehanet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilme, kâhinlik, ön deyi, prediksiyon

"Kehanet" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Peki, bu aynada beliren kehanetlerin bir bir gerçekleşmesine ne diyeceksin?" - İ. O. Anar

Kehanet hakkında bilgiler

Kâhinlik (kehanet), çok eski uygarlıklardan beri var olan bir uzmanlık alanı olup, kısaca, meydana gelecek olayları birtakım yöntemlerle önceden bilmeye çalışma olarak tanımlanır. Eski uygarlıklar içinde kâhinlik çalışmalarına önem vermemiş bir uygarlık hemen hemen yok gibidir.

Kâhinlik uygulamaları içinde en bilinenleri, antik Yunan’daki ve okült bilgilerinin büyük kısmını Etrüskler’den ve bir kısmını da eski Yunanlardan almış Romalılar’daki uygulamalardır. Antik Yunan’da kâhinlik çalışmaları özellikle Apollon tapınaklarının bulunduğu orakl merkezlerinde yoğunluk kazanmıştı. Eski Yunanca’da kehanet anlamına gelen mantika doğal ve yapay olarak ikiye ayrılırdı: Oneirokritai (haberci rüyaların yorumu), manteuma veya orakl (transa dayalı hikmetli sözler ve bunlardan anlam çıkarma), egkoimesis (istihare) ve nekromansi (bedensiz varlıklardan bilgi alma) doğal mantika içinde yer alırdı. Yapay mantika ise fallardan oluşurdu.

 

Romalılar birçok alanda olduğu gibi, kâhinlik çalışmalarını da Etrüsk kültürüne borçludurlar. Eski Roma kâhinliğindeki üç önemli terim signa (çeşitli yollarla gelen ilâhî mesajlar) , omina (içerdiği ilâhî mesajı anlamak için anlam çıkarılan insan sözü) ve prodigia’dır (kendilerinden anlam çıkarılan olağanüstü doğa olayları). Signa’lar ex caelo (gök işaretleri), signa oblativa (kendiliğinden gelen işaretler) ve signa impetrativa (dinleme yoluyla anlaşılabilen işaretler) olmak üzere üç gruba ayrılırdı. Eski Roma kâhinlerine göre, bir insana veya bir topluma ilâhî bir mesaj verilmek istendiğinde bu mesaj herhangi bir insana da herhangi bir zamanda söylettirilebilirdi (omina). Önemli olan bu sözleri anlayabilmek, iyi yorumlayabilmek, yani mesajı almasını bilmekti. Prodigialar’dan cansız doğadakilere portentum ve ostentum, canlı doğadakilere de monstrum derlerdi. Etrüskler’de en tanınmış kâhinlik türlerinden ikisi gözlemlenen kuş uçuşları ve yıldırımların analitik yorumuydu.

Şamanist inisiyasyondan geçmiş veya sufilik terbiyesiyle büyümüş eski kâhinler, kendilerine bir sorunla ilgili olarak, danışmak üzere gelenlere bildikleri bir şey varsa konuşur, bilmedikleri veya sakıncalı gördükleri konularda asla konuşmazlardı; ayrıca verdikleri bilgi için en ufak bir maddi veya manevi karşılığı kesinlikle kabul etmezlerdi. Halk arasında ermiş,evliya gibi çeşitli adlarla zikredilen bu zatlar, 21.yy.’a doğru yerlerini yavaş yavaş bu işi bir geçim kaynağı olarak gören, ehil olmayanlara terk etmişlerdir.

 

Kehanet ile ilgili Cümleler

 • Bu bir kehanet.
 • Kehanete inanır mısınız?
 • Ne garip, onun kehaneti gerçekleşti.
 • O bir kehanet değil.
 • Annemin falcı arkadaşı üçüzlerimiz olacağı kehanetinde bulundu.
 • Kehanetin gerçekleşti.
 • Kehanete inanır mısın?
 • Kehanet gerçekleşti.
 • Onun kehanetleri gerçek oldu.

Kehanet anlamı, tanımı:

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Bilme : Bilmek işi. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma.

Kehanette bulunmak : Kâhinlik etmek.

Gerçek : Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yapay olmayan. Gerçeklik. Temel, başlıca, asıl. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yalan olmayan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

Prediksiyon : Kehanet.

Uygarlık : Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik. Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet.

Beri : -den bu yana. Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı. Bu uzaklıkta bulunan.

Uzmanlık : Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas, kompetanlık.

Meydan : Fırsat, imkân veya vakit. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Alan, saha.

Gelecek : Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen, müstakbel. Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati.

Diğer dillerde Kehanet anlamı nedir?

İngilizce'de Kehanet ne demek? : adj. oracular, sibylline

n. soothsaying, divination, augury, prophecy, oracle, prediction, denouncement, omen, portent, presage, prognostic, prognostication, second sight, vaticination

Fransızca'da Kehanet : prédiction [la], augure [le], oracle [le], présage [le], prophétie [la]

Almanca'da Kehanet : n. Orakel, Prophetie, Prophezeiung, Seherblick, Weissagung

Rusça'da Kehanet : n. предсказание (N), пророчество (N), ясновидение (N)