Kişilik nedir, Kişilik ne demek

"Kişilik" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Biz kadın, kız ve çocuk, on altı kişilik bir kafile olduk." - A. Gündüz
 • "Dün akşamki içkili aşevi tenhaydı, kapıya yakın iki kişilik bir masaya oturdu." - Y. Atılgan
 • "Birbirinden çok farklı kişiliklere sahip insanlar, zamanlarının büyük bölümünü bir arada geçirmek zorundaydılar." - A. Ümit

Yerel Türkçe anlamı:

Bayramlarda ya da konuk yanına çıkarken giyilen yeni giysi.

Bayram, özel günler ya da konuk yanma çıkarken giyilen giysi.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bireyin ruhsal ve toplumsal tepkilerinin tümüne verilen ad.

Bireyin, toplumsal çevresi içinde karşılaştığı ve edindiği izlenimlerle oluşturduğu davranış özelliği.

Bir kimsenin kendine göre belirgin bir özelliği olması durumu.

Felsefi anlamı:

Kişinin özünü kuran, kişiyi kişi yapan şey.

Bireyin tinsel ve ruhsal niteliklerinin, özelliklerinin toplamı.

Hukuki terim anlamı:

 

şahsiyyet. ~ hakları: şahsiyyet hakları.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: hukukî kişilik]

Sosyoloji'deki anlamı:

Bireyin toplumsal yaşamı içinde edindiği alışkanlıklarının ve davranışlarının tümü.

Diğer sözlük anlamları:

Bir kimsenin başka birisine gönderdiği meyve, çerez gibi armağan

İnsaniyet, insanlık, iyilik.

Bilimsel terim anlamı:

Kişinin, işler durumdaki ruhsal, bedensel ve fizyolojik özelliklerinin kendine özgü olan az çok durağan bütünlüğü.

Bireyleri değişik kaynaklardan gelen, ayrıtsal yanlarıyla örnekçeler içinde kümeleyen kişisel özelliklerin bileşimi.

İngilizce'de Kişilik ne demek? Kişilik ingilizcesi nedir?:

personality

Fransızca'da Kişilik ne demek?:

individualité

Osmanlıca Kişilik ne demek? Kişilik Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

şahsiyet

Kişilik hakkında bilgiler

Kişilik, yetenek ve özellikleriyle toplumsal yaşamda etkili olan insanı, kendine özgü ve benzersiz bir varlık olarak dile getiren kavram. Psikolojide ağırlıklı bir yer taşır ve değişik anlayışlara göre farklı biçimlerde tanımlanır. En genel anlatımla kişilik, bilinçli bir insanın kendini (ben) benzersiz ve süregen bir özne olarak kavrama işlevini dile getirir.

Kişiliğin oluşumunda belirleyici ağırlığı fizyolojik, psikolojik, toplumsal öğelerden herhangi birine vermekle birbirinden farklı anlayışlara ulaşılır. Tarih içinde insan kişiliklerini tiplere ayırma anlayışı esas olarak XIX. yy'la birlikte ortaya çıktı. Fizyolojik özelliklere bağlı olarak insanlar kimi tip sınırlarının içine sokulmaya çalışıldı. Salgı bezlerinin işlev görme özelliklerinden, kandaki kalsiyum-potasyum oranının büyüklüğü ne dek değişik göstergeler bu tiplemede rol oynadı.E. Kreschmer ve sonraları W.H. Sheldon tarafından dış görünüşe göre tiplemelere gidilerek insanlar piknik, astenik, atletik ya da egdoformik ve mezoformik diye adlandırdıkları üçlü sınıflamalar içine sokulmaya çalışıldı. Aynı tekyanlı yaklaşım, bu kez psikolojik öğeye ağırlık verilerek XX. yy'da C. G. Jung ve E. Spanger tarafından gerçekleştirildi. Jung'un içedönük ve dışadönük tiplerinin yanında E. Spanger teorik, ekonomik, estetik, toplumsal, siyasal ve dinsel olarak sıraladığı ana değerlerden egemen değer yönünün saptanmasına dayalı bir tiplemeye gitti. Ne ki insan kişiliğini böyle tiplere sokma girişimlerinin yerinde olmadığı anlayışı bilim çevrelerinde ortaya konunca, kişilik analizinde yeni kavram ve yöntemler savunuldu. Bunların başlıcalarından biri G. W. Allport'un kişilik özelliği kavramıdır. Allport, bu özelliği biyolojik yapı temelinde deneyim boyunca kazanılmış psiko-fizyolojik durum olarak tanımlayarak, fizyolojik, psikolojik ve toplumsal öğeleri dengelemeye çalıştı.

 

Kimi psikologlar kişilik yapısının oluşumunu incelemeye yöneldi; değişik yöntem ve test uygulamalarına gidildi. Çocukluğun, toplumsal çevrenin kişiliğin oluşumundaki rolü incelendi. Diyalektik maddeci anlayışta ise kişilik, insanı oluşturan sosyo-politik , manevi ve kültürel koşulların bağlamı içinde ele alınır. Toplumsal ilişkilerin toplamı olarak görülen insanın kişiliği büyük ölçüde bu bağlamda, özellikle bağlı olduğu sınıfın çıkarları ve ona özgü psikolojik öğeler çerçevesinde biçimlenir.

Kişilik ile ilgili Cümleler

 • Otuz kişilik yerimiz var.
 • Kişilik gücünün ve zayıflıklarının farkında olmaktır.
 • Onda kişilik sorunu var.
 • Kişiliksiz kadınlardan hoşlanmıyorum.
 • A' dan B' ye iki kişilik tek yönlü bilet almak istiyorum.
 • İki kişilik bir odaya ihtiyacım var.
 • Beş kişilik bir masanız var mı?
 • Ali tipik bir kişilik.
 • Kişilik ve kan grubu arasında bir bağlantı bilimsel olarak kanıtlanmadı.
 • Kişilik önemli ama görünüş de önemlidir.
 • İkiz olmalarına karşın onların karşıt kişilikleri vardı.

Kişilik tanımı, anlamı:

Manevi : Görülmeyen, duyularla sezilebilen, ruhani, tinsel, maddi karşıtı.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Kişi : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Eş, koca. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer.

Kişilik kazanmak : Bir kişinin öz yapısı, kişiliği belirginleşmek.

Kişilik dışı : Kişisel olmayan, gayrişahsi.

Bilirkişilik : Bilirkişinin yaptığı iş.

Çift kişilik : İki kişinin kullanımına uygun. İki kişiye ait olan. İki kişi için.

Nörotik kişilik : Nörotik karakter.

Tek kişilik : Tek kişinin yapacağı (iş). Tek kişinin kullanabileceği, tek kişiye göre, tek kişi için olan.

Tüzel kişilik : Tüzel kişi olma durumu, hükmi şahsiyet.

Kişilikli : Kişiliği olan, şahsiyetli.

Kişiliksiz : Kişiliği olmayan, şahsiyetsiz.

Kişiliksizlik : Kişiliksiz olma durumu, şahsiyetsizlik.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Ruhsal : Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik. Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik.

Nitelik : Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.

Şahsiyet : Kişi. Kişilik, belirgin özellik.

Yakış : Yakma işi.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Yetenek : Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite. Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü. Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet, istidat. Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır.

Ve : İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.

Herhangi : Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

Bir : Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Aynı, benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Sayıların ilki. Eş, aynı, bir boyda. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ancak, yalnız. Beraber. Sadece. Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bir kez.

Yabanlık : Ekilmemiş, işlenmemiş toprak. Bayram gibi önemli günlerde veya konukların yanına çıkarken giyilen yeni giysi, kişilik, adamlık.

Kişilik aşama sırası : Kişiliği yöneten güdülerin, temel ve kaynak güdülerden başlayarak, birbirlerini belli bir düzen içerisinde izlemesi.

Kişilik birleştirimi : Bir kişinin güdülerinin, dirik eğilimlerinin, iç çatışmaları azaltacak biçimde örgütlenip kaynaşması.

Kişilik bozukluğu : Kişideki özelliklerde, gereksinmelerde ya da alışkanlıklarda uyumsuzluğa yol açan ruh durumu.

Kişilik bozuklukları : (Ruh hastalıkları biliminde) Çıldırı ve sinirce gibi önemli bozuklukların dışında kalan, kişilik ve karaktere ilişkin uyum güçlükleri ve davranış yetersizlikleri.

Kişilik dökümü : Kişiliğin türlü boyutları ve kişisel özellikler üzerinde düzenlenmiş olan bir dizi soru. (Denek bunları okuyarak kendinde bulunup bulunmayışına göre yanıt yerlerini imler.)

Kişilik eylemek : İnsanca hareket etmek

Kişilik kaftan : Resmî günlerde giyilen ağır elbise

Kişilik kuramları : Kişilik konunusunda değişik yaklaşımlarla oluşturulmuş ve konusunu ölçmek üzere kendi yaklaşımına özgü yordamlar geliştirilmiş olan kuramlar.

Kişilik ölçeri : Kişiliği türlü açılardan ve değişik yöntemlerle değerlendirmeye yarayan ölçer.

Kişilik örüntüsü bozuklukları : Kişiliğin bütünlüğünde ve davranışlarda görülen, güç yaşam koşulları altında ruh hastalıklarına dönüşebilen sürekli bozukluklar.

Diğer dillerde Kişilik anlamı nedir?

İngilizce'de Kişilik ne demek? : adj. for ... persons, seated

n. personality, humanity, fiber, fibre, stature, identity, character, self

Fransızca'da Kişilik : personnalité [la], stature [la]

Almanca'da Kişilik : n. Individualität, Personalität, Persönlichkeit

Rusça'da Kişilik : n. личность (F), индивидуальность (F), человечность (F)