Sağa sunum kayması nedir, Sağa sunum kayması ne demek

Sağa sunum kayması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir.

İktisat terim anlamı:

Belirli bir fiyat düzeyinde faktör fiyatlarındaki düşme, faktör verimliliğindeki artış, üretici sayısındaki artış, hükümetin sübvansiyon vermesi veya vergileri düşürmesi gibi nedenlere bağlı olarak sunum eğrisinin sağa kayması. karşılığı sunum kayması.

Sağa sunum kayması tanımı, anlamı

Kaymas : Yılmayan, cesur. [Bakınız: Kaymaz]

Sağa : Saha, alan. Sana (II. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bulunma hâli).

Sunum kayması : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. karşılığı sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması.

Kayma : Kaymak (II) işi. Herhangi bir nedenle filmin atlaması, görüntünün perdeye veya ekrana tam olarak gelmemesi.

Sunu : Sunulan şey. Arz. Ön söz, takdim.

Sunum : Sunma işi. Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılması. Lokma, parça.

Sunum eğrisi : Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle firma sunum eğrilerinin yatay toplamından elde edilen eğri.

 

Sübvansiyon : Destekleme.

Faktör v : [Bakınız: proakselerin]. Protrombinin trombine çevrilmesi için gerekli olan pıhtılaşma faktörü, labil faktör, akseleratör globulin, proakselerin. Karaciğerde yapılır, pıhtılaşma sırasında kullanıldığından serumda bulunmaz.

Verimli : Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr. Çok yazan, velut. Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli.

Hükümet : Toplum bireylerinin iç ve dış güvencelerini ve birbirleriyle ilişkilerini sağladığı gibi onların her tür gereksinmelerini karşılayan bir ya da birkaç kişiden oluşan yasal ya da geleneksel yönetici güç. bk. halk katmanı, büyücü. Devlet işlerini yürütmekle görevli kuruluşlar ve kişiler.

Eğrisin : Eğriliğini, fenalığını.

Düşürme : Düşürmek işi.

Belirli : Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen.

Üretici : Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı. Üretim sağlayan.

Faktör : Etmen. Etken.

Neden : Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin. Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet. Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep.

Diğer dillerde Sağa sunum kayması anlamı nedir?

İngilizce'de Sağa sunum kayması ne demek ? : rightward shift in supply, increase in supply, positive change in supply