Simetri nedir, Simetri ne demek

Simetri; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bakışım

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: bakışım]

Kimya'daki anlamı:

Kristal örgüsü veya bir koordinat sisteminde, kristal birim hücresinin veya molekülün bir kısmının tekrarlanabilir düzenlenmesi.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Bakışım.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Karşılıklı iki kısmın uygunluk gösterişi, vücudun veya bir organın karşılıklı iki kısmı arasında biçim ve hacimce benzerlik oluşu.

Molekülü oluşturan atomların birbirine uzaklık bakımından belli bir düzen içinde sıralanması hâli.

İngilizce'de Simetri ne demek? Simetri ingilizcesi nedir?:

symmetry

Simetri hakkında bilgiler

Simetri, ilki belirsiz bir mükemmellik veya güzelliği yansıtan bir muntazamlık veya estetik olarak hoşa giden bir orantılılık ve denge duygusu olarak; ikincisi kesin ve iyi tanımlanmış biçemsel sistemin kurallarına (geometri, fizik vb.) göre gösterilebilen veya ispat edilebilen bir denge ve orantılılık kavramı veya "kendine benzeşme örneği"' olarak iki şekilde tanımlanır. Sıkışma mükemmelliğine ve tabii düzenine izafe eden biçim tanımlı geometrik ölçüsüne denir.

Simetrinin hassas tanımının değişik ölçüleri ve işlemsel tanımları vardır. Örnek olarak simetri değişik şekillerde gözlemlenebilir: Geçen zamana nazaran, bir hacimsel ilişkiye istinaden, ölçeklendirme, döndürme ve aynalama gibi geometrik dönüşümler vasıtasıyla, diğer işlevsel fonksiyonlar vasıtasıyla (düzenli bir desen ile kaplı yer döşemesi, vb), soyut nesnelerin durumu olarak bilimsel modeller, dil, müzik, ve hatta bilginin kendisi. Simetrik nesneler, bir kişi, kristal, desenli örtü, yer döşemesi veya molekül, ve hatta soyut bir nesne gibi bir özdek(madde) olabilir.

 

Simetri üç farklı görüş açısında değerlendirilir. İlki, simetrilerin tanımlandığı ve tam olarak kategorize edildiği matematik'dir. İkinci görüş simetriyi bilime ve teknolojiye göre tanımlar.

Matematikte bir nesnenin simetrik olması için verilen bir matematiksel işleve tabi tutulduğunda bu işlemin nesneyi ve görünüşünü değiştirmemesi gerekir. Verilen bir dizi matematik işleve tabi tutulduğunda birinden diğeri elde edilebiliyorsa (veya tersi) iki nesne birbirine göre simetriktir.

Simetri ile ilgili Cümleler

  • Bu mükemmel şekilde simetrik olmalı.
  • Emmet'in teorisini sınamadan önce, iç simetri kavramını aydınlığa kavuşturmalıyız.
  • Simetri sıkıcıdır.

Simetri anlamı, kısaca tanımı:

Simetrik : Bakışımlı.

 

Simetrili : Bakışımlı.

Simetrisiz : Bakışımsız.

Simetrisizlik : Bakışımsızlık.

Bakışım : Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur, simetri. İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, simetri.

Belirsiz : Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem. Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz.

Mükemmellik : Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma, mükemmeliyet.

Yansı : Tepke. Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs. Bilgisayar veya tepegözle hazırlanan saydamın yansıtılmasıyla perdede ortaya çıkan görüntü. Akis.

Estetik : Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele alan felsefe kolu, güzel duyu, bedii. Kusurlu bir organı düzeltmek veya güzelleştirmek amacıyla uygulanan (yöntemler). Güzellik duygusu ile ilgili olan. Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat. Güzellik duygusuna uygun olan.

Orantılı : Bir orantıyla ilgili olan. Bir niceliğin iki, üç, ... kez çoğalması veya azalması, başka bir niceliğin o nispette çoğalmasını veya azalmasını gerekli kılarsa "bu iki nicelik birbiriyle orantılıdır" denir. Aralarında orantı bulunan, mütenasip.

Denge : Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans.

Simetri düzlemi : (matematik)

Simetri elemanları : Simetri işleminin temel alındığı düzlem, nokta, doğru gibi geometrik elemanlar.

Simetri işlemi : Cismin sahip olduğu simetri elemanı temel alınarak, cismi eşdeğer veya eşit konuma getirmek üzere verilen hareket.

Simetri merkezi : . Kristal örgüsünde eşdeğer noktaların bu merkeze göre yansıması üst üste düşen, su ve amonyak moleküllerinde olmayan ve küre, küp ve benzer moleküllerde olan simetri elemenlarından biri. (özeği) (matematik)

Simetrik bağıntı :

Simetrik çekirdek :

Simetrik determinant : Simetrik matrisin determinantı.

Simetrik fark : İki A ve B kümesinin simetrik farkı A da olup B de olmayan ve B de olup A da olmayan elemanların oluşturduğu küme.

Simetrik fonksiyon :

Simetrik ikidoğrusal form :

Diğer dillerde Simetri anlamı nedir?

İngilizce'de Simetri ne demek? : n. symmetry, proportion

Fransızca'da Simetri : symétrie [la]

Almanca'da Simetri : n. Ebenmaß

Rusça'da Simetri : n. симметрия (F)