Dirlik düzenlik nedir, Dirlik düzenlik ne demek

  • Aile üyeleri veya bir arada çalışan kimseler arasında iyi geçinme durumu

"Dirlik düzenlik" ile ilgili cümleler

  • "Böylece kurtla kuzuyu ayırarak orasını da dirlik düzenliğe kavuşturdu." - E. C. Güney

Dirlik düzenlik anlamı, tanımı:

Dirlik : Osmanlı Devleti'nde bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir. Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim. Huzur, erinç.

Düzenli : Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam. Sistemli, nizamlı, metodik.

Düzen : Yerleştirme, tertip. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Alet edevat takımı. Bez dokuma tezgâhı. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Dolap, hile. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.

Aile : Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Eş, karı. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

 

Çalış : Çalma işi.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Geçinme : Geçinmek işi.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Diğer dillerde Dirlik düzenlik anlamı nedir?

İngilizce'de Dirlik düzenlik ne demek? : peace and harmony

Fransızca'da Dirlik düzenlik : concorde [la], paix [la]

Almanca'da Dirlik düzenlik : Eintracht

Rusça'da Dirlik düzenlik : n. согласие (N)