Eşey hücresi oluşması nedir, Eşey hücresi oluşması ne demek

Eşey hücresi oluşması; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

Eşey organlarında birinci dereceli gametositlerden ikinci dereceli gametositlerin ve bunlardan da eşey hücrelerinin meydana gelmesi. Gametogenez.

Teknik terim anlamı:

Eşey organlarında birinci dereceli gametositlerden ikinci dereceli gametositlerin ve bunlardan da eşey hücrelerinin meydana gelmesi, gametogenez.

Eşey hücresi oluşması anlamı, kısaca tanımı

Eşey hücresi : Dişi ya da erkek eşey organlarında meydana gelen ve birleşerek döllenmiş yumurtayı (zigot) oluşturacak dişi hücre (yumurta) ya da erkek hücre (sperm). Gamet. Dişi veya erkek eşey organlarında meydana gelen ve birleşerek döllenmiş yumurtayı oluşturacak dişi ve erkek hücreler, gamet. Dişilerde yumurtalık, erkeklerde ise testisin geliştiği köken hücre, cinsiyet hücresi, gonosit

Eşey : Cinsiyet. Bir organizmanın dişi veya erkek olarak sınıflandırılmasını sağlayan görev, yapı ve karakter topluluğu.

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

 

Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş.

Oluşma : Oluşmak işi, teşekkül.

Gametogenez : [Bakınız: eşey hücresi oluşması]. Eşey hücresi oluşması. Memelilerde ilkel erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin gelişip olgunlaşması, proontogenezis. [Bakınız: eşeylik gözesi oluşması].

Gametosit : Bölünerek gametleri (oosit veya spermatozoon) oluşturabilen hücre. Gamet veya gametositleri yıkımlayan ajanlar. Gamont. Eşeylik ana gözesinden meydana gelen ve eşey gözelerini meydana getiren göze.

Dereceli : Derecesi olan. Derecelere ayrılmış, kademeli.

Birinci : Bir sayısının sıra sıfatı. Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf.

Meydan : Alan, saha. Fırsat, imkân ya da vakit. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri.

Derece : Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Başarı gösterme. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Denli, kadar. Sıcaklıkölçer.

 

İkinci : İki sayısının sıra sıfatı. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen. Birinciden sonra gelen kimse veya nesne. Yeni, bir başka. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen.

Bunlar : Bu zamirinin çokluk biçimi.

Bunla : Bunlar.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişme.

Gamet : Erkek ya da dişi üreme hücresi.

Game : Kama.

Dere : Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu. Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol. İki dağ arasındaki uzun çukur.

Diğer dillerde Eşey hücresi oluşması anlamı nedir?

İngilizce'de Eşey hücresi oluşması ne demek ? : gametogenesis