Genel yetenek nedir, Genel yetenek ne demek

  • Bilim, teknik ve sanata ait herhangi bir alanda kişinin bilgi ve becerisini gösteren birikim

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Ölçülen yeteneklerin ortalaması sayılan yetenek.

Genel zekâ.

Bilimsel terim anlamı:

Türlü işlerin başarılmasında etkili olan ve bireylere göre ayrılık gösteren genel anlıksal güç.

İngilizce'de Genel yetenek ne demek? Genel yetenek ingilizcesi nedir?:

general ability

Genel yetenek anlamı, tanımı:

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Yetenek : Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite. Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü. Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır. Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet, istidat.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

 

Teknik : Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. Yol, beceri, yöntem. Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin.

Sanat : Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Zanaat. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Kişi : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Eş, koca. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer.

Bilgi : Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Bilim. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Beceri : Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu. Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet. Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.