Bilim nedir, Bilim ne demek

 • Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
 • Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
 • Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

"Bilim" ile ilgili cümle

 • "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır." - H. E. Adıvar

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Türlü duygusal yaşantıların mantıkça bir örnek düşünce dizgesine uydurulması için gösterilen çabalara verilen ad.

Evrenin bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.

Felsefi anlamı:

Özünde bilim olarak bilim: a. Temellendirilmiş bilme. b. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci, c. Genel geçerlik ve zorunlu kesinlik niteliklerini gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. d. Belirli bir nesne alanı ile ilgili olan soru, yargı ve bunlarla ilgili araştırmaların nesnel bağlamı. Bilimlerin bölümlenmesi ve sınıflanması: (Çeşitli açılardan yapılabilir, hiç birinin kesin geçerliği yoktur): a. Ereğe göre: kuramsal ve kılgısal bilimler, b. Konusuna göre: zaman ve uzaydaki gerçek nes nelerle ilgili olan olgu bilimleri (real bilimler) ve düşüncel, zamandışı nesnelerle ilgili olan düşüncel (ideal) bilimler, c. Bilgi kaynağına göre: deneysel (empirik) bilimler ve önsel bilimler (salt us bilimleri), d. Yöntem ve alanına göre: doğa bilimleri ve tinsel bilimler; bununla ilgili olarak, açıklamaya dayanan ve anlamaya dayanan bilimler ve benzeri

 

Bilimler topluluğu ve bilimsel bilgilerin tümü.

Bilimler topluluğu ve bilimsel bilgilerin tümü.

Özünde bilim olarak bilim: a. Temellendirilmiş bilme. b. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci, c. Genel geçerlik ve zorunlu kesinlik niteliklerini gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. d. Belirli bir nesne alanı ile ilgili olan soru, yargı ve bunlarla ilgili araştırmaların nesnel bağlamı. Bilimlerin bölümlenmesi ve sınıflanması: (Çeşitli açılardan yapılabilir, hiç birinin kesin geçerliği yoktur): a. Ereğe göre: kuramsal ve kılgısal bilimler, b. Konusuna göre: zaman ve uzaydaki gerçek nesnelerle ilgili olan olgu bilimleri (real bilimler) ve düşüncel, zamandışı nesnelerle ilgili olan düşüncel (ideal) bilimler, c. Bilgi kaynağına göre: deneysel (empirik) bilimler ve önsel bilimler (salt us bilimleri), d. Yöntem ve alanına göre: doğa bilimleri ve tinsel bilimler; bununla ilgili olarak, açıklamaya dayanan ve anlamaya dayanan bilimler ve benzeri

Tek tek bilimler.

Tek tek bilimler.

Sosyoloji'deki anlamı:

 

Olayların ve nesnelerin oluşum, yapı ve gelişimindeki yasalılıkları açıklamaya çalışan, olguları, mantıksal düşünceyi temel alan, tarihsel nitelikte bilgi düzeni.

Bilimsel terim anlamı:

Alanını oluşturan olaylar üzerinde betimleme açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı veren, uygulamalı yordamlar geliştirmeye yardımcı olarak konusunu denetim altına almaya elveren bilgiler üretme çabası ya da bu tür bilgiler kümesi.

İngilizce'de Bilim ne demek? Bilim ingilizcesi nedir?:

science

Fransızca'da Bilim ne demek?:

science, connaissance

Bilim hakkında bilgiler

Bilim veya ilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü. Bilim; neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, bilinmeyen olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olmuştur. Tüm bilim dalları evrenin bir bölümünü kendine konu olarak seçer, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışır. Bilim; temelleri sanat tarafından atılmış, her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılmış olan çalışmaların bütünüdür. Einstein bilimi, her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası, Bertrand Russell ise gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabası olarak tanımlar.

Yüzyıllardır insanoğlunun yeryüzündeki yaşama ortamına duyduğu merak, yaşam standartlarını yükseltecek bir etkinliğe bürünmeye başladı. Olağan gibi görünen olayları anlama çabası, aslında dünyanın gizemlerle dolu bir yer olduğunu ve bunları çözümlemek gerektiği gerçeğini doğurmuştur. Geleneksel bilim sadece anlamaya ve çözmeye gereksinim hissetse de, ileri safhalara bölünen bilim türleri sadece çözmeyi değil çözümden öte ilerlemeyi de kapsar. Geçmişe bakıldığında en önemli sayılan bilim dallarından bazıları matematik, geometri, gök bilimi ve tıptır. Çok çeşitli matematiksel çözümleme sistemlerinin geliştirildiği ilk zamanlardan bu yana hâlâ yeni formüller, sistemler, kuramlar geliştirilmektedir ki bu da bilimin sürekliliğine bir örnektir.

Bilimsel yasalar bilimin vazgeçilmez öğeleri olsa da, hâlen birçok bilimsel yasanın doğruluğu tartışılır düzeydedir. Bilim deneye çok önem verir ve bilimsel yöntem deneye dayanır. Bu evre, işlenen konuyu daha inandırıcı kılmanın yanında belirli bir çerçeveye oturtur. Sadece kâğıt üzerinde birer kuramken yasalaşabilir ve temel taş niteliğine bürünebilir. Bilimin sonsuz bir süreç içinde değişimi yadsınamaz bir durumdur. Zaman içinde alt dallara bölünen bilim sayısal ve sosyal alanlarda ayrı konulara bürünmüş; fakat nitelik açısından aynı amaca hizmet etmeyi sürdürmüştür

Bilimin yazıdan daha önce ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu sebeple, özellikle antik çağlardaki bilimsel buluş, görüş ve keşifleri incelemekte arkeolojinin önemli bir yeri vardır. Örneğin arkeolojik çeşitli keşiflerin incelenmesi sonrası tarih öncesi çağlardaki ilk insanların çeşitli gözlemler yaptığı saptanmıştır; örnek olarak mevsimleri takip etmişlerdir. Afrika'da bulunan ve MÖ 35000 ile MÖ 20000 yılları kökenli çeşitli bulgular, zamanı ölçmeye dair çeşitli denemelerin izlerini taşımaktadırlar.

Bilim ile ilgili Cümleler

 • O, bilimsel olarak kanıtlanmış mı?
 • Bilim adamı sadece Japonya'da değil fakat aynı zamanda yabancı ülkelerde de ünlü.
 • Bilim adamı olmaya kararlıyım.
 • Wolmar Schildt "bilim ve sanatın babası" olarak da bilinir.
 • O, logografik dildeki bir bilimkurgu kitabını okuyabilir mi? Onun okuyamayacağı logogramlar var mı?
 • Bilim adamları AIDS'e son vermek için harıl harıl çalışıyorlar.
 • Bilim adamı tıbbi araştırma yapıyor.
 • Bu bilim için hala yanıtlaması zor bir sorudur.
 • Bilim adamı hem yurt içinde hem de yurt dışında ünlüdür.
 • Animelerde olduğu gibi Japon bilim-kurgusu onların Budist ve Animistik ruhsallığını içerir.
 • Bilim adamları başta fizik konuları ağırlıklı olarak uğraşırlar.
 • Ali bir bilim adamı.
 • Bilim adamı sadece Japonya'da değil, aynı zamanda yabancı ülkelerde de ünlü.
 • Hiçbir bilimsel temeli olmamasına rağmen, Astroloji çok popülerdir ve pek çok insan ona inanıyor gibi görünüyor.

Bilim tanımı, anlamı:

Evren : Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam. Ankara iline bağlı ilçelerden biri. Büyük yılan. Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Bölüm : Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Çağ, devir.

Deney : Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılmış olan işlem, tecrübe. Deneyim, tecrübe.

Yöntem : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.

Çıkarma : Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma. Çıkarmak işi, emisyon. Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

Çalış : Çalma işi.

Düzenli : Sistemli, nizamlı, metodik. Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam.

Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.

Bilim adamı : Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse, bilim kadını, bilim insanı, bilgin, âlim.

Bilim dışı : Bilime aykırı, bilime uymaz.

Bilim insanı : Bilim adamı.

Bilim kadını : Bilim adamı.

Bilim kuramı : Bilimlerin koydukları düşünsel sorunları inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini, ilkelerini, varsayımlarını araştıran felsefe dalı.

Bilim kurgu : Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan (film, roman vb.).

Ana bilim dalı : Üniversitelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları.

Popüler bilim : Toplumun her kesiminin anlayacağı bir dille ve biçimle yapılmış olan bilim.

Sosyal bilim : Toplum olayları, insanın sosyal ve kültürel faaliyetleri konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim.

Toplumsal bilim : Toplum bilimi.

Ad bilimi : Dil biliminin adlar, özellikle kişi adları üzerinde duran ve onları köken bilgisi, tarihsel gelişim, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen dalı.

Ağaç bilimi : Botaniğin ağaçları inceleyen dalı, dendroloji.

Ahlak bilimi : Töre bilimi.

Akıntı bilimi : Deniz akıntılarını inceleme konusu edinen bilim dalı.

Ana deniz bilimi : Deniz bilimi.

Anestezi bilimi : Uyuşturucu bir ilaçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok edilmesi sonucu hastanın zarara uğramadan yaşamasını sağlayan ve cerrahi müdahalenin yapılabilme koşullarını inceleyen bilim dalı, anesteziyoloji.

Anlam bilimi : Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik.

Anlatım bilimi : Üslup yöntemlerini ve türlerini inceleyen edebî araştırma ve dil bilimi dalı, stilistik.

Art zamanlı dil bilimi : Dil olaylarını değişik zaman ve değişim açısından ele alan dil bilimi.

Asalak bilimi : Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji.

Bağışıklık bilimi : Bağışıklık olaylarının ortaya çıkma şartlarını, gelişimini, alınabilecek önlemleri ve yapılabilecek tedaviyi inceleyen tıp dalı, immünoloji.

Balık bilimi : Su ürünleri araştırmalarında özellikle balıklar sınıfını inceleyen bilim.

Bayrak bilimi : Bayrak, sancak, flama vb. simgelerin ölçüsü, biçimi, cinsi ve kullanımı ile ilgili kuralları koyan bilim dalı, veksilloloji.

Belirti bilimi : Bitkilerin yıl içinde büyüme ve gelişmelerinde görülen değişikliklerle iklim olayları arasında ilgi kurarak bundan sonuç çıkaran bilim, fenoloji.

Biçem bilimi : Bir sanat eserinin anlatılış özelliklerini türlü açılardan inceleyen bilim dalı. Dilde söz dizimiyle deyiş, anlatım, üslup arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi.

Biçim bilimi : Yapı bilimi.

Bitki bilimi : Bitkilerin tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalı, nebatat, botanik.

Böcek bilimi : Böceklerin yapısını, yaşayışını ve hastalık yapıcı niteliklerini inceleyen bilim dalı, entomoloji.

Budun bilimi : Irk bilimi.

Buzul bilimi : Fiziki coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glasyoloji.

Cinsellik bilimi : Cinsellikle ilgili sorunların incelendiği bilim, cinslik bilimi, seksoloji.

Cinslik bilimi : Cinsellik bilimi.

Çocuk bilimi : Konu olarak çocuğu alan ve onu her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji.

Dağ bilimi : Yeryüzü biçimlerini genellikle de dağların özelliklerini ve dış görünüşlerini inceleyen bilim, orografya.

Deniz bilimi : Okyanus ve denizlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine deneysel araştırmalar yapan bilim kolu, ana deniz bilimi, oşinografi.

Deprem bilimi : Depremleri, yer sarsıntılarını inceleyen bilim, sismoloji.

Devim bilimi : Dinamik.

Dil bilimi : Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik, filoloji.

Dirim bilimi : Biyoloji.

Diyabet bilimi : Şeker hastalığını inceleyen bilim dalı, diyabetoloji.

Doğu bilimi : Avrupa'ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, Şarkiyat, oryantalizm.

Doku bilimi : Canlılardaki dokuların oluşum, değişim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji.

Edebiyat bilimi : Edebiyatı bütün yönleriyle araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı, yazın bilimi.

Edim bilimi : Dille onu algılayan insan arasındaki ilişkiyi inceleyen dil bilimi dalı.

Eğitim bilimi : Öğretmenlik sanatı, uygulaması veya mesleği için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bilim dalı, pedagoji. Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, eğitim, pedagoji.

Erek bilimi : Yalnızca insan hareketlerinin değil, tarih ve tabiat olaylarının ve bütünün olduğu gibi tek tek olayların da ereklerle belirlenmiş ve yönetilmiş olduğunu kabul eden öğreti, teleoloji. Evreni ereklerle araçlar arasında bir ilişkiler dizgesi olarak gören öğreti, teleoloji.

Etik bilimi : Ahlak bilimi, etik.

Evren bilimi : Uzay bilimi.

Fen bilimi : Fenle ilgili konuları araştıran, inceleyen bilim dalı.

Gelecek bilimi : Küresel bir perspektif içinde geleceği öngörmeye çalışan bilim, fütüroloji.

Gök bilimi : Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıklarının ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını inceleyen bilim, felekiyat, heyet, astronomi.

Göl bilimi : Göllerde araştırma yapan bilim dalı, limnoloji.

Görüngü bilimi : Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji.

Gösterge bilimi : İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik. Göstergelerin dildeki kullanımları veya dille uygulanması.

Göz bilimi : Gözün yapısının, çalışmasının ve hastalıklarının incelendiği hekimlik dalı, oftalmoloji.

Göze bilimi : Hücre bilimi.

Güdüm bilimi : Canlılarda ve makinelerde kontrol, iletişim ve işleyişi inceleyen bilim, kibernetik, sibernetik.

Halk bilimi : Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat.

Hayvan bilimi : Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanat, zooloji.

Hücre bilimi : Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji.

Irk bilimi : İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat, etnoloji.

Işın bilimi : Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji.

İç salgı bilimi : İç salgı bezlerinin gelişmelerini, işlevlerini, hastalıklarını inceleyen biyoloji ve tıp dalı, endokrinoloji.

İlaç bilimi : İlaçlarla biylojik sistemler arasındaki ilişkiyi, ilaçların etkilerini ve tedavide kullanım biçimlerini inceleyen bilim dalı, farmakoloji.

İklim bilimi : İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji.

İm bilimi : Gösterge bilimi.

İnsan bilimi : Antropoloji.

İş bilimi : İnsanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalışmasını inceleyen bilim dalı, ergonomi.

Kabuk bilimi : Kabukları inceleyen bilim dalı.

Kalıtım bilimi : Bitki, hayvan ve insan genlerinin yapısını, görevini ve bir dölden diğerine nasıl aktarıldığını inceleyen bilim, genetik.

Kan bilimi : Kan ve kan hücrelerini oluşturan yapılarla bu yapıların hastalıklarını ve tedavilerini konu alan bilim dalı, hematoloji.

Kanser bilimi : Kanseri ve ona yol açan hastalıkları inceleyen tıp dalı, kanseroloji.

Kazı bilimi : Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat açısından inceleyen bilim, arkeoloji.

Kemik bilimi : Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji.

Kıkırdak bilimi : Kıkırdakları inceleyen bilim dalı.

Kitaplık bilimi : Kitap sayısını çoğaltmanın, kataloglayıp sınıflandırmanın ve okuyucuları kitaptan yararlandırmanın yollarını, kurallarını belirten bilim dalı, kütüphanecilik.

Köken bilimi : Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran, kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji.

Kurgu bilimi : Teknolojideki gelişmelere göre ileri düzeyde sayılabilecek buluşlara bağlı kalarak düşünülen veya yapılmış olan iş.

Kurt bilimi : Solucanların yapılarını, yaşayışlarını ve yaptıkları hastalıklarla, bu hastalıklara karşı mücadeleyi anlatan asalak bilimi dalı, helmintoloji.

Kuş bilimi : Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji.

Lehçe bilimi : Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji.

Liken bilimi : Likenleri inceleyen bilim dalı.

Maden bilimi : Mineral bilimi.

Mağara bilimi : Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim.

Mantar bilimi : Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji.

Metal bilimi : Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji.

Mineral bilimi : Mineral ve billurlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, maden bilimi, mineroloji.

Müzik bilimi : Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji.

Neden bilimi : Hastalık sebeplerini araştıran tıp dalı, etiyoloji. Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji.

Nüfus bilimi : İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi.

Odun bilimi : Odunun yapısını, fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı, ksiloloji.

Olay bilimi : Görüngü bilimi.

Ödev bilimi : Bir mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalı, deontoloji.

Ölçü bilimi : Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji.

Renk bilimi : Rengi ve renk olaylarını inceleyen bilim dalı.

Ruh bilimi : Duyum, heyecan, düşünme vb. olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji.

Sağlık bilimi : Sağlık konularını inceleyen ve araştıran bilim dalı.

Sayım bilimi : İstatistik.

Sebep bilimi : Neden bilimi.

Ses bilimi : Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji.

Sıtma bilimi : Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı.

Sindirim bilimi : Tıbbın sindirim organları hastalıklarını inceleyen dalı, gastroenteroloji.

Sinir bilimi : Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, asabiye, nöroloji.

Siyaset bilimi : Siyasal kuramları ve bu kuramların uygulamalarını inceleyen bilim dalı.

Sözcük bilimi : Bir dilin söz varlığını oluşturan birimleri ve bu birimlerin yapılarını ve anlamlarını, birbirleriyle ilişkilerini, zaman içinde yaşadığı değişim ve gelişmeleri araştıran dil bilimi dalı, leksikoloji.

Su bilimi : Suların mekanik, fizik, kimya ve biyoloji bakımından özelliklerini inceleyen bilim, hidroloji.

Suç bilimi : Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim, kriminoloji.

Sürtünme bilimi : Sürtünme olaylarını inceleyen bilim dalı, triboloji.

Tanrı bilimi : Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, ilahiyat, teoloji.

Taş bilimi : Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi.

Taşıl bilimi : Taşıllara dayanarak jeolojik devirlerde yeryüzünde yaşamış varlıkları, yerin geçmişini inceleyen bilim dalı, paleontoloji.

Terim bilimi : Bilim dalları, sanat kolları ve çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili kavramları tespit edip bunları adlandırmaya yarayan terimleri türetmeyi, terimlerle ilgili sorunları incelemeyi amaç edinmiş dil biliminin bir dalı, terminoloji.

Toplum bilimi : Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji.

Toprak bilimi : Toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik vb. özelliklerini inceleyen bilim, pedoloji.

Tortul bilimi : Yer biliminin tortulları inceleyen kolu.

Töre bilimi : Yarar, iyi, kötü vb. sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlak bilimi, ilmiahlak, ahlakiyat, etik.

Türklük bilimi : Türk dili, tarihi, edebiyatı ve halk bilimi araştırmalarını konu edinen bilim dalı, Türklük bilgisi, Türkiyat, Türkoloji.

Uygulayım bilimi : Teknoloji.

Uzay bilimi : Uzayın oluşumunu, yapısını inceleyen felsefe ve bilimsel öğreti. Uzayı yöneten genel yasalar bilimi, evren bilimi, kozmoloji.

Varlık bilimi : Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles'in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji.

Yanardağ bilimi : Yanardağları ve yanardağ hareketlerini inceleyen bilim dalı.

Yankı bilimi : Fizik biliminin konusu ses olan kolu, akustik.

Yapı bilimi : Bitkilerde ve canlılarda organların yapılarını, biçimlerini, biçimleriyle görevleri arasındaki ilgiyi inceleyen bilim kolu, morfoloji. Yapı bilgisi.

Yaşlılık bilimi : Yaşlılık ve yaşlanmaya bağlı tüm klinik, biyolojik ve sosyolojik tıbbi sorunlarla ilgilenen bilim dalı, geriatri, gerontoloji.

Yazı bilimi : El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı, grafoloji.

Yazın bilimi : Edebiyatla uğraşan bilim dalı, edebiyat bilimi.

Yazıt bilimi : Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi.

Yer adı bilimi : Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponimi.

Yer bilimi : Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, değişimini inceleyen bilim, arziyat, jeoloji.

Yıldız bilimi : Astronomi.

Yöntem bilimi : Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji.

Yüzey bilimi : Yeryüzü engebelerini ve aşınma ile ilgili gelişimleri inceleyen bilim, jeomorfoloji.

Zaman bilimi : Gözlemlere dayanarak zaman ölçeğini belirleyen, tutulmaları, gezegenlerle ilgili önemli olayları, yıldızların yerlerini zaman sırasına göre veren bilim, kronoloji. Tarihsel olayların zamanını inceleme bilimi, kronoloji.

Pozitif bilimler : Deney sonuçlarına dayanan bilim veya bilimler, müspet ilimler.

Sağın bilimler : Denetlenebilir ölçü ve hesaplara dayanan bilimler, dar anlamda matematik.

Sosyal bilimler : Toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adı.

Temel bilimler : Değişik bilim alanlarının fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel bilgilerini içeren bilim dalları.

Uygulamalı bilimler : Uygulamaya ağırlık veren bilim dalları.

Çevre bilimleri : Çeşitli bilim dallarını içerisinde toplayan, insan doğa ilişkilerini ve çevre sorunlarını inceleyen, uygulamalı ve disiplinler arası bilimler.

Doğa bilimleri : Konusu tabiat, tabiat olayları ve kanunları olan fizik, kimya, gök bilimi, biyoloji vb. bilimler, tabiat bilimleri.

Fen bilimleri : Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı.

Sağlık bilimleri : Tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık, hemşirelik vb. sağlık konularıyla ilgilenen bilim dallarının ortak adı.

Tabiat bilimleri : Doğa bilimleri.

Yaşam bilimleri : Biyoloji, tıp, veteriner, diş hekimliği ve eczacılık ile ilgili bilim dallarına verilen genel ad.

Bilim kurgusal : Bilim kurguya ait, bilim kurguya dayalı.

Bilimci : Bilgin. Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci.

Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

Bilimsel deneycilik : Her bilginin deneyle veya gözlemle doğrulanabileceğini, sınanabileceğini savunan felsefe akımı.

Bilimsel düşünce : Bilim temeline dayanan özgür eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce.

Bilimsel toplantı : Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konulardan oluşan toplantı.

Bilimselleştirme : Bilimselleştirmek işi.

Bilimselleştirmek : Bilimin metotlarına uygun duruma getirmek.

Bilimsellik : Bilimsel olma durumu, ilmîlik.

Bilimsiz : Bilime, bilim yöntemlerine uygun olmayan.

Bilimsizlik : Bilimsiz olma durumu.

Ad bilimci : Ad bilimi ile uğraşan kimse.

Ad bilimsel : Ad bilimi ile ilgili.

Ağaç bilimci : Ağaç bilimi ile uğraşan kimse, dendrolojist, dendrolog.

Ağaç bilimsel : Ağaç bilimi ile ilgili, dendrolojik.

Ahlak bilimci : Ahlak bilimi ile uğraşan kimse.

Ahlak bilimsel : Ahlak bilimi ile ilgili.

Akıntı bilimci : Akıntı bilimi ile uğraşan kimse.

Anestezi bilimci : Anestezi bilimi ile uğraşan kimse, anesteziyolog.

Anestezi bilimsel : Anestezi bilimi ile ilgili, anesteziyolojik.

Anlam bilimci : Anlam bilimi ile uğraşan kimse.

Anlam bilimsel : Anlam bilimi ile ilgili, semantik.

Anlatım bilimsel : Anlatım bilimi ile ilgili.

Asalak bilimci : Asalak bilimi ile uğraşan kimse, parazitolog.

Asalak bilimsel : Asalak bilimi ile ilgili, parazitolojik.

Bağışıklık bilimci : Bağışıklık bilimi ile uğraşan, immünolojist.

Bağışıklık bilimsel : Bağışıklık bilimi ile ilgili, immünolojik.

Balık bilimci : Balıklar sınıfını inceleyen bilim adamı.

Bayrak bilimci : Bayrak bilimi ile uğraşan kimse.

Belirti bilimsel : Belirti bilimi ile ilgili, fenolojik.

Biçem bilimci : Biçem bilimi ile ilgilenen kimse.

Bitki bilimci : Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi.

Böcek bilimci : Böcek bilimi uzmanı, entomolojist, entomolog.

Böcek bilimsel : Böcek bilimiyle ilgili, entomolojik.

Budun bilimci : Irk bilimci.

Budun bilimsel : Irk bilimsel.

Buzul bilimci : Buzul bilimi uzmanı, glasyolog, glasyolojist.

Buzul bilimsel : Buzul bilimi ile ilgili, glasyolojist.

Çevre bilimci : Çevre bilimleri uzmanı.

Çevre bilimsel : Çevre bilimleriyle ilgili, çevre bilimlerine dayanan.

Cinsellik bilimci : Cinsellik bilimi uzmanı, seksolog.

Cinsellik bilimsel : Cinsellik bilimi ile ilgili, seksolojik.

Çocuk bilimci : Çocuk bilimi uzmanı, pedolog.

Çocuk bilimsel : Çocuk bilimi ile ilgili, pedolojik.

Deniz bilimci : Deniz bilimi ile uğraşan kimse.

Deprem bilimci : Deprem bilimiyle uğraşan kimse, sismolog.

Deprem bilimsel : Deprem bilimi ile ilgili, sismolojik.

Dil bilimci : Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist, filolog.

Dil bilimsel : Dil bilimiyle ilgili, filolojik.

Dirim bilimci : Biyolog.

Dirim bilimsel : Biyolojik.

Doğa bilimci : Tabiatın çeşitli özellikleri üzerinde çalışan, araştırma yapan, tabiatçı.

Doğu bilimci : Doğu bilimi uzmanı, Şarkiyatçı, müsteşrik, oryantalist.

Doku bilimci : Doku bilimiyle uğraşan kimse, histolog.

Doku bilimsel : Doku bilimi ile ilgili, histolojik.

Edebiyat bilimci : Edebiyat bilimi ile uğraşan kimse.

Eğitim bilimci : Eğitim bilimi ile uğraşan kimse, pedagog.

Eğitim bilimsel : Eğitim bilimi ile ilgili, pedagojik.

Erek bilimsel : Erek bilimi ile ilgili, teleolojik.

Eş zamanlı dil bilimi : Bir dilin zaman içindeki değişme ve gelişmesi sırasında, belirli bir dönemde ortaya çıkan olgularını inceleyen dil bilimi.

Evren bilimsel : Uzay bilimsel.

Gelecek bilimci : Gelecek bilimi ile uğraşan kimse, fütürolog.

Gelecek bilimsel : Gelecek bilimi ile ilgili, fütürolojik.

Genel dil bilimi : Dilin yapısını, gelişme ve değişmesini karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı.

Gök bilimci : Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom.

Gök bilimsel : Gök bilimiyle ilgili, astronomik.

Göl bilimsel : Göl bilimi ile ilgili.

Görevsel dil bilimi : Kelimeleri cümle içinde yüklendikleri görev bakımından inceleyen dil bilimi.

Görüngü bilimsel : Görüngü bilimi ile ilgili, fenomenolojik.

Göz bilimci : Göz bilimiyle uğraşan kimse, oftalmolog.

Göz bilimsel : Göz bilimi ile ilgili, oftalmolojik.

Halk bilimci : Halk bilimiyle ilgili araştırma, derleme, inceleme yapan kimse, folklorcu.

Halk bilimsel : Halk bilimi ile ilgili, folklorik.

Hayvan bilimci : Hayvan bilimi uzmanı, zoolog.

Hayvan bilimsel : Hayvan bilimi ile ilgili, zoolojik.

Hücre bilimsel : Hücre bilimi ile ilgili, sitolojik.

İç salgı bilimsel : İç salgı bilimi ile ilgili, endokrinoloji.

İklim bilimci : İklim bilimi uzmanı, klimatolog.

İnsan bilimci : Antropolog.

İnsan bilimsel : Antropolojik.

Irk bilimci : Irk bilimi ile uğraşan kimse, budun bilimci, etnolog.

Işın bilimci : Işın bilimi uzmanı, radyolog.

Kan bilimci : Kan bilimi uzmanı, hematolog.

Kanser bilimsel : Kanser bilimi ile ilgili, kanserolojik.

Karşılaştırmalı dil bilimi : Karşılaştırma yöntemiyle çeşitli diller arasındaki ilişkileri, benzerlikleri belirleyip dil ailelerini tespit etmeyi amaçlayan inceleme.

Kazı bilimci : Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeolog.

Kazı bilimsel : Arkeoloji ile ilgili, arkeolojik.

Kemik bilimci : Kemik bilimi uzmanı, osteolog.

Kemik bilimsel : Kemik bilimi ile ilgili, osteolojik.

Kitaplık bilimci : Kitaplıklarda işlerin yürütülmesini sağlayan, kitaplık bilimi öğrenimi görmüş kimse, kütüphaneci.

Köken bilimci : Köken bilimi ile uğraşan dil bilimci, etimolog.

Köken bilimsel : Köken bilimi ile ilgili, etimolojik.

Küresel gök bilimi : Gök küresi üzerinde var sayılan gök cisimlerinin konum ve hareketlerini inceleyen bilim dalı.

Kurt bilimci : Kurt bilimi ile uğraşan kimse, helmintolog.

Kuş bilimci : Kuş bilimi uzmanı, ornitolog.

Lehçe bilimsel : Lehçe bilimi ile ilgili, diyalektolojik.

Mağara bilimci : Mağara bilimi ile uğraşan kimse.

Mantar bilimci : Mantar bilimi ile uğraşan kimse.

Metal bilimsel : Metal bilimi ile ilgili, metalürjik.

Mineral bilimci : Mineral bilimi ile uğraşan kimse, minerolog.

Mineral bilimsel : Mineral bilimi ile ilgili, minerolojik.

Müzik bilimci : Müzik bilimi alanında araştırmalar yapan bilgin veya uzman, müzikolog.

Neden bilimsel : Neden bilimi ile ilgili, etiyolojik.

Nüfus bilimci : Nüfus bilimiyle uğraşan kimse, demograf.

Nüfus bilimsel : Nüfus bilimiyle ilgili, demografik.

Ödev bilimsel : Ödev bilimi ile ilgili, deontolojik.

Odun bilimsel : Odun bilimi ile ilgili, ksilolojik.

Olay bilimsel : Görüngü bilimi ile ilgili, fenomenolojik.

Ölçü bilimci : Ölçü bilimi ile uğraşan kimse.

Ruh bilimci : Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog.

Ruh bilimcilik : Ruh bilimiyle uğraşma.

Ruh bilimsel : Ruhsal. Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik, psişik.

Sarsıntı bilimi : Cerrahinin yara ve bereleri tedavi eden bölümü, travmatoloji.

Sarsıntı bilimsel : Sarsıntı bilimi ile ilgili, travmatolojik.

Sebep bilimsel : Neden bilimi ile ilgili, etiyolojik.

Ses bilimci : Ses bilimi ile uğraşan kimse.

Ses bilimsel : Ses bilimi ile ilgili, fonolojik.

Sindirim bilimci : Sindirim sistemi hastalıkları hekimi, gastroenterolog.

Sinir bilimsel : Sinir bilimi ile ilgili, nörolojik.

Sözcük bilimci : Sözcük bilimi uzmanı, leksikolog.

Su bilimci : Su bilimi uzmanı, hidrolog.

Suç bilimsel : Suç bilimi ile ilgili.

Tanrı bilimci : Tanrı bilimiyle uğraşan kimse, ilahiyatçı, teolog.

Taş bilimsel : Taş bilimi ile ilgili, litolojik.

Taşıl bilimsel : Taşıl bilimi ile ilgili, paleontolojik.

Toplum bilimci : Toplum bilimi bilgini, içtimaiyatçı, sosyolog.

Toplum bilimsel : Toplum bilimiyle ilgili olan, sosyolojik.

Toprak bilimci : Toprak bilimi uzmanı, pedolog.

Toprak bilimsel : Toprak bilimi ile ilgili, pedolojik.

Uygulamalı dil bilimi : Dil biliminin uygulamalı araştırmaya yönelik bilim dalı.

Uygulamalı ruh bilimi : Ruh biliminin insan üzerinde gerçekleştirmeye yönelik psikolojik araştırmalarını konu alan bilim dalı.

Uygulamalı toplum bilimi : Toplum biliminin uygulamaya yönelik araştırma dalı.

Uzay bilimsel : Uzay bilimi ile ilgili, evren bilimsel, kozmolojik.

Varlık bilimci : Varlık bilimi uzmanı.

Yanardağ bilimci : Yanardağ bilimi ile uğraşan bilim adamı.

Yapı bilimsel : Yapı bilimi ile ilgili, morfolojik.

Yapısal dil bilimi : Yapısalcılık.

Yazı bilimci : Yazı bilimi ile uğraşan kimse.

Yazın bilimci : Edebiyat bilimi uzmanı.

Yazıt bilimci : Yazıt bilimi ile uğraşan kimse.

Yer bilimci : Yer bilimi uzmanı, jeolog.

Yer bilimsel : Yer bilimle ilgili, jeolojik.

Yıldız bilimci : Astrolog.

Yöntem bilimsel : Yöntem bilimle ilgili, metodolojik.

Yüzey bilimci : Yüzey bilimi ile uğraşan, jeomorfolog.

Zaman bilimsel : Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik.

Gerçeklik : Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, hakikilik, şeniyet, realite, reellik.

Yarar : Yarayan, elverişli, uygun. Çıkar. Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj.

Sonuç : Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice. Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey. Öz, özet. Yazının veya sözün bitim bölümü. Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılaşmasının sayı bakımından durumu, skor.

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Bilim. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

Geçerlik : Sürümü olma durumu. Yürürlükte olma, değerini sürdürme durumu, revaç, valör.

Kesinlik : Bir bilginin, bir kanaatin şüpheye düşmeden onaylanması durumu. Kesin olma durumu, katiyet.

Fiziki : Fiziksel.

Bilim dışılık : Bilim dışı olma durumu.

Bilim dili : [Bakınız: Dil] (Derleme., bilgin dili, bilimsel dil) Bilim dallarında belirli terimlerle kullanılan dil : Meteoroloji dili, kimya sanayii dili, tıp dili vb. Bir bilim dalına mensup kişiler tarafından kullanılan ve içinde o bilim dalıyla ilgili terim ve deyimlerin bulunduğu dil: astronomi dili, hukuk dili, tıp dili, felsefe dili, teknoloji dili birer bilim dilleridir. Azerbaycan Türkçesi: elmi dil; Türkmen Türkçesi: ilmi dil; Gagauz Türkçesi: bilim dili ~ bilim stili; Özbek Türkçesi: ilmiytil; Uygur Türkçesi: ilim tili; Tat: ğıylmi tele ~ fän tele; Başkurt Türkçesi: ğilmi tel ~ fänni tel;Kmk: ilmu til; Krç.-Malk.: ilmu til; Nogay Türkçesi: îlmî tîlî; Kazak Türkçesi: gılımıy til ~ gılımtili ~ gılımış stil; Kırgız Türkçesi: ilimiy ti!; Alt: bilim til; Hakas Türkçesi: nauka (pîlîs) tîlî; Tuva Türkçesi: ertem tili; Şor Türkçesi: *piliş tili ~ nauka tili; Rusça: nauçnıy yazık

Bilim etiği : Bilim insanının bilimsel çalışmaları sürecinde uyacağı ahlaki ilke ve istekleri içeren etik türü.

Bilim felsefesi : Bütün bilimler için geçerli yöntemleri araştıran; bu yöntemlerden yararlanarak elde edilen temel kavramları, bu kavramların ışığı altında varlığın genel özelliklerini, yeni bilgi ve görüşler karşısında eski değerlerin durumunu inceleyip eleştiren ve bilimleri ortak bir temele dayamaya çalışan felsefe alanı.

Bilim iyeliği : Bilimsel çalışmalarla elde edilen sonuçlar üzerinde tanınan iyelik.

Bilim kurgucu : Bilim kurgusal eserler ortaya koyan kimse.

Bilim kurguculuk : Bilim kurgucunun yaptığı iş.

Bilimcilik : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem verme, ilimcilik. 1. Bütün bilginin temeli olarak, fizikötesi ya da tanrıbilim yerine bilimi alma, yalnız bilim yöntemine önem verme ve ona inanma. 2-Bilimsel bilginin "saltık bilgi" olduğunu ileri süren felsefe görüşü. Bilime dayalı dünya görüşü. Bilimsel düşüncenin tek yanlı olarak değerlendirilmesi. (Fizikötesi bilimcilik) Bilimin fizikötesinin sorunlarını da çözümlenebileceğine inanma eğilimi. (Yöntemsel bilimcilik) Doğa bilimleri yönteminin başka alanlarda, özellikle insan bilimleri alanında da tek geçerli yöntem olduğunu ileri süren anlayış.

Bilimdalı : Konusu, incelediği olaylar ya da yordam ve işlemleriyle ötekilerden ayrılan altbilim.

Bilimkurgu : Gelecek çağları, yapılan düşsel yolculukları konu alan, insanlığın evrimini, bilimsel gelişmelerin sonuçlarının ne olacağını göstermek ereği güden anlatı türü.

Diğer dillerde Bilim anlamı nedir?

İngilizce'de Bilim ne demek? : n. science, knowledge, learning, scholarship

Fransızca'da Bilim : science [la]

Almanca'da Bilim : n. Wissenschaft

Rusça'da Bilim : n. дисциплина (F), наука (F)

adj. научный