Bilim kurgu nedir, Bilim kurgu ne demek

Bilim kurgu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan (film, roman vb.)

Bilim kurgu hakkında bilgiler

Bilim kurgu ya da bilimkurgu İngilizce Science-Fiction kelimesinden dilimize çevrilmişir; yakın ya da uzak gelecek ile ilgili öykülerin bugün olası olmayan bilim ve teknoloji unsurlarını da kullanarak oluşturulmasıdır. Bilim kurgu bazen geçmişi de kurgulayabilir. Bilim kurgu kitap, sanat eserleri, televizyon, film, bilgisayar oyunları, tiyatro eserleri ve diğer kitle iletişim araçlarında bulunabilir. Yapısal ve pazarlama bağlamında bilim kurgu güncel gerçeklik içinde bulunmayacak kurgusal ögeler içeren yaratıcı çalışmaları tanımlamak için kullanılabilir. Bu tanımlama fantastik, korku ve ilgili tür leri de içerir.

Bilim kurgu eserlerinin fantastik eserlerden farkı hikâye kapsamındaki kurgusal ögelerin çoklukla doğa kanunları üzerine yapılmış bilimsel önermeler ya da ispatlar dahilinde olası olmasıdır (yine de hikâyedeki bazı ögeler hala tamamen yaratıcı kurgulardan ibarettir).Böylesi farklılıkların sonuçlarını keşfetmek bilim kurgunun, onu "fikirlerin edebiyatı" yapan geleneksel amacıdır. Bilim kurgu çoklukla, bilinen gerçekliğe aykırı kurgulamalar içindeki alternatif olasılıklar hakkında eğlendirici ve rasyonel olarak yazmak üzerine kuruludur.

 

Bilim kurgu ile ilgili Cümleler

 • Bilim kurguyu seviyor.
 • Bilim kurguyu daha çok seviyorum.
 • Nonon bilim kurguyu sever.
 • Bilim kurguyla ilgilenmiyorum.
 • Ali bilim kurguyu çok sever.
 • Bilim kurgu filmleri sever misin?
 • Bilim kurgu filmlerini beğenir misin?
 • Gelecek bilim kurgu gibi olacak mı?
 • Her çocuk bilim kurguya ilgi duymaz.
 • Bilim gerçeği, bilebilirsiniz, bilim kurgudan farklıdır.
 • Steven Spielberg'in yeni bilim kurgu filmini izlediniz mi?
 • Ali bilim kurguyu sever.

Bilim kurgu anlamı, kısaca tanımı:

Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Kurgu : Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser. Çatı. Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. Zembereğin kurulmuş olma durumu. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon.

Bilim kurgusal : Bilim kurguya ait, bilim kurguya dayalı.

Çağdaş : Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, uygarca, asri, modern. Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır.

 

Roman : Çingene. Bu türde yazılmış eser. İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Dilim : Değişik anlatı türü, masal, efsane, bilmece vb. bir metnin, bir eserin aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, epizot. Belli ölçülere göre oluşmuş bölüm. Radyatör parçalarından her biri. Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça.

Çevri : Girdap. Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil.

Yakın : Aralarında sıkı ilgi bulunan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Uzak olmadan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Uzak olmayan yer. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba.

Uzak : İhtimali az olan. Eli, gücü veya hükmü yetişmez. Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı. Yakın olmayan yer. Arada çok zaman bulunan.

Bilim kurgucu : Bilim kurgusal eserler ortaya koyan kimse.

Bilim kurguculuk : Bilim kurgucunun yaptığı iş.