İstenmeyen adam nedir, İstenmeyen adam ne demek

  • İstenmeyen kişi

İstenmeyen adam hakkında bilgiler

Persona non grata, Latince istenmeyen adam anlamında olup diplomatik bir terimdir. Çoğulu "personae non gratae" şeklindedir.

Viyana Konvansiyonu'na göre ev sahibi devlet hiçbir sebep göstermeden herhangi bir diplomatik görevliyi istenmeyen adam ilan edebilir. Böyle ilan edilen kişi istenmeyen farzedilir ve genellikle ülkesine geri çağrılır. Eğer geri çağrılmazsa ev sahibi devlet bu kişiyi diplomatik misyonun üyesi saymama hakkına sahiptir.

Diplomatik bağışıklık misyon üyelerini seviyesine bağlı olmak kaydıyla yasalardan korurken, Viyana Konvansiyonu'nun 41 ve 42. maddeleri bu kişileri bulundukları ülkenin yasa ve düzenlemelerine saygı duymakla sorumlu tutar. Terim ayrıca diplomatların ajanlık yaptıklarından şüphenilmesi durumunda diplomatları kovmak için ve hoşnutsuzluk ifadesi olarak da kullanılır. "Tit-for-tat" olarak bilinen karşılıklı değişimlere örnek olarak ise Soğuk Savaş boyunca yapılanlar, günümüzde ise ABD ile Venezuela arasındaki değişimler gösterilebilir.

İstenmeyen adam tanımı, anlamı:

İstenme : İstenmek işi.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.

 

Adam : İnsan. Görevli kimse. Eş, koca. Bir alanı benimseyen kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse.

Latin : İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse. Latin halkları.

Diplomatik : Diplomasi ile ilgili.

Terim : Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.

Çoğul : Çokluk, teklik karşıtı: Ordular. Geldik.

Konvansiyon : Anlaşma. Bir anayasa yapmak veya bir anayasayı değiştirmek için toplanan olağanüstü geçici meclis.

Devlet : Bu tüzel varlığın yönetim organları. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, mevki. Mutluluk. Talih.

Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey.

İstenmeyen kişi : Bulunduğu ülkenin yasa ve düzenlemelerine uymadığı durumda ilgili devletçe çalışması istenmeyen diplomat, istenmeyen adam.

Diğer dillerde İstenmeyen adam anlamı nedir?

İngilizce'de İstenmeyen adam ne demek? : n. persona non grata