Köktencilik nedir, Köktencilik ne demek

  • Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
  • Yaşama biçimlerini, yaşama ilişkilerini eleştirip kökten değiştirme eğiliminde sonuna kadar giden görüş.
  • Ele alınan konunun temel nedenlerine, köklerine kadar inen düşünce biçimi, radikalizm.
  • Kurulu düzenin temellerine yönelik toplumsal ve ekonomik değiştirmelerden yana olan tutum veya öğreti, radikalizm.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bilimde, dinde, siyasada var olan düzene ve ilişkilere karşı olma, bu alanlarda kökten değişiklikler yapma eğilimi.

Felsefi anlamı:

Bir gerçeği ya da bir düşünceyi, hiç bir ödün vermeden, yalnızca belli bir ilkeye bağlı kalarak sonuna dek sürdürme tutumu. II. Felsefî köktencilik (İngiliz ve Fransız dillerinde): Bentham, J. Mill ve J. S. Mill gibi bir İngiliz filozoflar öbeğinin siyasa, ekonomi ve felsefe öğretileri; başlıca ilkeleri: ekonomik erkincilik (serbest ticaret), bireyselcilik (individualizm), usçuluk (rationalizm), yararcılık (ütilitarizm).

Ele aldığı konunun son nedenlerine, köklerine dek inen düşünme biçimi.

Yaşama biçimlerini, yaşama ilişkilerini eleştirip kökten değiştirme eğiliminde sonuna dek giden görüş.

I.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

İktisadi ve siyasi ilkelerin kökten değiştirilmesini öneren öğreti.

 

Sosyoloji'deki anlamı:

Kurulu toplum düzeninin temellerine yönelik toplumsal-ekonomik değiştirmelerden yana tutum ya da öğreti.

Bilimsel terim anlamı:

Bir görüş ya da kanının en köklü ve aşırı biçimiyle benimsenmesi ya da belli bir konunun kökenine inilmesi.

İngilizce'de Köktencilik ne demek? Köktencilik ingilizcesi nedir?:

radicalism, fundemantalism, socialist radicalism

Köktencilik kısaca anlamı, tanımı:

Köktenci : Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı olan, radikal.

Kökten : Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal.

Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

Siyaset : Politika. Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış.

Yenilik : Yenileşim. Eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme, teceddüt. Yeni olma durumu. Yeni olan bir şeyin özelliği.

 

Yapma : Yapmacık, sahici karşıtı. Yapay. Yapmak işi.

Eğilim : Belirli bir siyasi görüşe veya düşünceye yakın olma durumu, tandans. Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

Radikalizm : Köktencilik.

Temel : Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.

Diğer dillerde Köktencilik anlamı nedir?

İngilizce'de Köktencilik ne demek? : n. radicalism

Fransızca'da Köktencilik : radicalisme [le]

Almanca'da Köktencilik : n. Radikalismus