Nazım birimi nedir, Nazım birimi ne demek

Nazım birimi; bir edebiyat terimidir.

  • Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu

Nazım birimi anlamı, kısaca tanımı:

Nazım : Şiir.

Birim : Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir kümenin her elemanı. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.

Şiir : Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk.

Küçük : Niceliği az olan. Küçük abdest. Geri aşamada. Kısık, parlak olmayan (ses). Yaşı daha az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Değersiz, önemsiz.

Bağımsız : Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Bağımsız milletvekili. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Müstakil.

 

Dize : Şiirin satırlarından her biri, mısra.

Toplu : Vücutça dolgun. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Bir arada, bütün, kombine. Topu olan.

Manzum : Şiir biçiminde yazılmış. Düzenli, muntazam.