Nazım nedir, Nazım ne demek

Nazım; bir edebiyat terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Şiir

Edebi terim anlamı:

(Halk edebiyatı terimi) Halk edebiyatında mesneviye verilen ad.

Hecelerin sayısı, vurgusu, uzunluk veya kısalığı gibi her hangi bir bakımdan taylam (rythme) meydana getirecek şekilde kelimeleri düzenli olarak dize, beyit ve koşuk şekillerinde görülen deyi kılığı. (NAZIMLAMA, Versification. NAZIMLAMAK, Versifier. NAZIMCI, Versificateur).

Nazım isminin anlamı, Nazım ne demek:

Erkek ismi olarak; Düzenleyen, tanzim eden. Manzum yazan.

Fransızca'da Nazım ne demek?:

poésie

Nazım hakkında bilgiler

Şiir, düz kelime anlamına ek olmak üzere ya da yerine anlamlar oluşturmak için dilin ses estetiği veya ses sembolizmi ve ölçü gibi estetik ve ritmik özelliklerini kullanan bir edebiyat türüdür.

Şiir, Sümerlerin Gılgamış Destanı’na kadar uzanan köklü bir tarihe sahiptir. İlk şiirler Çincede olduğu gibi halk şarkılarından ya da Sanskritçe Vedalar, Zerdüştlük inancının Gataları ve Homeros’un İlyada ya da Odysseiası gibi destanların yeniden sözlü anlatım ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Şiirin tanımlanması için antik dönemdeki çalışmalar, Aristoteles’in Poetikasında olduğu gibi konuşmanın, retorik, drama, şarkı ve komedide kullanımına odaklanmıştır. Daha sonraki çalışmalar, yineleme, mısra biçimi ve kafiye gibi özelliklere yoğunlaşmış ve şiiri tartışmasız olarak bilgilendirici, düz yazı formlarından ayıran estetik konusuna vurgu yapmıştır. Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren şiir dile yön veren temel yaratıcı güç olarak daha fazla anılır oldu.

 

Şiir sözcüklere farklı yorumlar getirmek veya onlardan kaynaklanan duygusal tepkiler yaratmak için biçim ve bir araya getirmeleri kullanır. Asonans, aliterasyon, yansıma ve ritim gibi araçlar müzikal veya arpağ etkisi oluşturmak için bazen kullanılmaktadır. Şiir dilinin anlam belirsizliği, sembolizm, ironi ve diğer stilleri gibi araçları şiiri farklı yorumlamalara uygun hale getirir. Benzer biçimde mecaz, benzetme ve mecaz-ı mürsel gibi konuşmanın öğeleri daha önce algılanmamış farklı imajlar arasında bir anlam katmanı içeren bir ilişki kurmaktadır. Kafiye ve ritim kurgusu içinde şiirin sözleri arasında da benzer yakınlıklar kurulabilir.

Bazı şiir biçimleri, şairin yazdığı dilin özelliğine bir yanıt ve ait olduğu kültüre ve türe özgüdür. Dante, Goethe, Mickiewicz ve Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî tarafından yazılan şiirleri okumaya alışık okurlar şiirin her zaman kafiye ve ölçü ile yazıldığını düşünebilir ne var ki kimi kutsal metinlerde olduğu gibi ritim ve ses estetiği oluşturmak amaçlayan şiir gelenekleri de vardır. Modern şiirin çoğunluğu şiir geleneğine eleştiri üzerine kuruludur; bunu yaparken; birçok unsurun yanı sıra, ses estetiği ilkeleriyle oynayıp test etmekte bazen bunu kafiye ve ritimde de yapmaktadır. Günümüzün küreselleşen dünyasında şairler artan oranda farklı kültür ve dillerden biçimleri, tarzları ve teknikleri uyarlamaktadır.

 

Nazım anlamı, kısaca tanımı:

Şiir : Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk.

Nazım birimi : Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu.

Nazım türü : İçeriğine ve konusuna göre şiirin kendi içinde ayrılan ve adlandırılan her bir türü.

Nazmetmek : Nazım biçimine sokmak, nazım olarak düzenlemek.

Serbest nazım : Ölçü, uyak gibi klasik ve bağlayıcı kuralları bir kenara iten şiir tarzı.

Nazımiye : Tunceli iline bağlı ilçelerden biri.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Oluşturmak : Oluşmasını sağlamak, meydana getirmek, teşekkül ettirmek, tekvin etmek.

Estet : Sanatsal ürünler arasında güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi.

Sembolizm : Simgecilik.

Ölçü : Ölçme sonucu bulunan rakam. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Değer, itibar. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Ölçüt. Belirlenmiş boyut. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu.

Estetik : Güzellik duygusuna uygun olan. Kusurlu bir organı düzeltmek veya güzelleştirmek amacıyla uygulanan (yöntemler). Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele alan felsefe kolu, güzel duyu, bedii. Güzellik duygusu ile ilgili olan. Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat.

Ritmik : Dizemli.

Nazım hesaplar : İşletmenin borç, alacak ve mal varlığını doğrudan ilgilendirmeyen işlemlerin bilgi amaçlı tutulduğu hesaplar.

Nazım plan : Bir yerleşim bölgesinin bütün bayındırlık işlerinde göz önünde tutulmak için hazırlanmış plan.

Nazıma : (na:zıma) Bir kız ismi olarak anlamı; Düzenleyen, tanzim eden. Manzum yazan.

Nazımbey : Düzce ilinde, Akçakoca ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Nazımlı : Nazım haline konmuş, nazımlanmış, (NAZIMLI MEKTUP, Epitre; NAZIMLI ŞİİR, Poème en vers).

Diğer dillerde Nazım anlamı nedir?

İngilizce'de Nazım ne demek? : [Nazim] n. Nazi, hitlerite

n. coquetry, coyness, affectation, coquettishness

n. verse, poetry

Fransızca'da Nazım : poésie [la], vers

Almanca'da Nazım : adj. gebunden

Rusça'da Nazım : n. стих (M)