Ortalama nedir, Ortalama ne demek

 • Ortalamak işi
 • Yaklaşık olarak.
 • İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen (sayı), vasati, averaj.
 • (o'rtalama) Orta yerinden.

"Ortalama" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Baltayı ortalama vurdu. Ağacı ortalama kesti."
 • "Ortalama bir hesapla doksan yıllık bir ev demektir." - M. Ş. Esendal

Coğrafya'daki terim anlamı:

İklimbilimde, örnek olarak sıcaklık gibi bir hava olayının ay ya da yıl gibi belli süreler içindeki nicelik toplamının, o süreyi oluşturan gün sayısına bölünmesiyle elde edilen az çok durağan değer.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Aritmetik ortalama, ortanca ve mod gibi özeksel eğilimi anlamaya yarayan ölçülere verilen genel ad.

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Bir değer dağılımındaki her bir değerin olasılığı çarpılıp toplandıktan sonra, olasılıklar toplamına bölünmesinden çıkan sayı.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir niceliğin özdeş koşullar altında alınan ölçümleri toplamının ölçüm sayısına bölümü.

Kimya'daki anlamı:

Aritmetik ortalama ile eş anlamlı olan ve bir ölçüm takımı için en temsili değeri rapor etme yolu.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Çerçevelemede asıl konuyu çerçevenin ortasına yerleştirme.

 

Bir ışıldağın ışıtacını, en yeğin aydınlatmayı sağlayacak biçimde, ışıldağın odak noktasına göre ayarlama.

Bir göstericinin ışıtacını, resmin her noktasını eşit yeğinlikte aydınlatacak biçimde düzenleme.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir kişiler, nesneler ya da özellikler dizisinin başta gelen ortak niteliğinin ya da eğiliminin sayılamasal ölçüsü.-

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Aritmetik ortalama.

Bilimsel terim anlamı:

Değerler kümesinin özelliklerini belirtebilecek ağırlık noktasına verilen genel ad. örnek olarak yalın ortalama, ortanca, doruk değeri ve benzeri

Gerçekleşen nicelik, yaklaşık olarak ortalama.

Kazanılan ve kaybedilen dönem ya da sayıların birbirine oranı.

genel uygulayım: Bir değer dağılımındaki her bir değerin olasılığı çarpılıp toplandıktan sonra, olasılıklar toplamına bölünmesinden çıkan sayı.

Bir sıklık dağılımındaki gözlemlerin nicel değerlerini özetleyen ve dağılımın ortaç eğilimini yansıtan ölçüm.

İngilizce'de Ortalama ne demek? Ortalama ingilizcesi nedir?:

average, mean, media, avarage, centring, (abd) centering

Fransızca'da Ortalama ne demek?:

moyen, enne

Osmanlıca Ortalama ne demek? Ortalama Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

vasatî

Ortalama hakkında bilgiler

 

Ortalama veya merkezsel konum ölçüleri matematik ana biliminde, özellikle istatistik bilim dalında, bir anakütle veya örneklem veri dizisi değerlerini temsil eden tek bir orta değeri veya beklenen değeri, yani tüm veri dizisinin orta konumunu, tek bir sayı ile ifade eden betimsel istatistik ölçüsüdür. Genel olarak günlük pratik hayatta çok popüler olarak kullanılan ortalama aritmetik ortalama olmakla beraber, bu ölçünün çok belirli dezavantajları olduğu göz önüne alınarak, birçok değişik merkezsel konum ölçüleri geliştirilmiş ve pratikte kullanılmaktadır. İstatistikte bilimsel olarak ortalamalar kavramına bir aksiyomatik yaklaşım J.Bibby (1974) tarafından verilmiştir.

Ortalama kavramı başlangıçta deniz nakliyatında ortaya çıkan zarar kavramından geliştirilmiştir. Deniz nakliyatında zarar, ya zarar gören eşya sahibi tarafından özel avarya olarak tümüyle yüklenilir veya nakledilen eşyaların satış kârını ortak olarak paylaşanlar tarafından genel avarya ortaklık payına göre karşılanır. Genel avarya hesabının yapılması için geliştirilip kullanılan matematiksel hesaplar aritmetik ortalamanın ilk kullanılma alanı olmuştur. Bu kavrama Arapça avar, Italyanca avaria, Türkçede (pek çok denizcilik terimi gibi İtalyanca'dan alınan) avarya ve İngilizce average adı verilmektedir. İngilizce'de aynı sözcük, ve bazı günlük pratik hallerde Türkçe'de kullanılan averaj sözcüğü ortalamaya eşit anlamda kullanılmaktadır.

Ortalama bir sayısal veri dizisininin merkezsel konumunu temsil etmek için seçilen tek bir sayı halinde bir özettir. Eğer veri dizisinde tüm elemanlar aynı sayı ise ortalama bu tek sayıdır. Ancak bu tip veri dizisi pratikte gayet az olarak bulunduğu, hatta nerede ise hiç bulunmadığı için, bir pratik veri dizisinin merkezsel konumunu farklı şekilde temsil edecek ortalamalar geliştirilmiştir. Önce bu ortalamalardan en çok kullanılanları kısaca ele alınacak ve sonra daha geniş kapsamlı bir tablo sunulacaktır.

Ortalama ile ilgili Cümleler

 • Bir kelebeğin ortalama yaşam süresi ne kadar?
 • Ali ortalama boyda.
 • Ortalama öğrencilersiniz.
 • Ortalama olarak ayda iki kez sinemaya giderim.
 • Ortalama bir araba için önerilen lastik basıncı yaklaşık 32 psi'dir.
 • Genel not ortalaman nedir?
 • Ortalama olarak günde kaç mil yürüyorsunuz?
 • Büyük akıllar fikirleri, ortalama akıllar olayları, küçük akıllar ise kişileri tartışır.
 • En kötü ihtimalle, ortalama bir puan alacağım.
 • O, günde ortalama yedi mil yürür.
 • Ortalama olarak, haftada bir kez sinemaya giderim.
 • Ortalama görünümlüyüm.
 • Ortalama bir Amerikan yaşam alanı Japonya'daki yaşam alanının iki katı kadar büyüktür.
 • Ülkenizde saat başına ortalama ücret nedir?

Ortalama tanımı, anlamı:

Orta : Ne büyük ne küçük, midi. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. İyi ile kötü arasındaki durum. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Ne uzun ne kısa, midi. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Yeniçeri Ocağında tabur. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Orantı. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer.

Yıllık ortalama : Bir yılın verilerine göre hesaplanan ortalama.

Ortalamak : Ortasını bulmak, ortasına varmak. Futbolda topu kale ağzındaki arkadaşlarına havadan göndermek.

Ortalamasına : Ortalayarak.

Toplam : Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

Toplanan : Toplama işleminde toplamı oluşturan sayılardan her biri.

Bölünme : Yarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma. Bölünmek işi. Hücrelerin, belli bir büyüklüğe ulaştığında eşit bölümlere ayrılıp çoğalması.

Vasati : Ortalama.

Averaj : Ortalama. Sayı farkı.

Yaklaşık : Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî.

Merkez : Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Biçim, tarz. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Bir işin öğretildiği yer. Belirli bir yerin ortası. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Polis karakolu.

Yaklaşık olarak : Aşağı yukarı.

Ortalama aktiflik katsayısı : Bir iyonk bileşiğin deneysel olarak ölçülen aktiflik katsayısı. Ortalama aktiviflik katsayısını, tek tek bileşenlerin aktiflik katsayısına ayırmak mümkün değildir.

Ortalama alyuvar çapı : Belirli sayıda ölçülen alyuvar çaplarının toplamı, ölçülen alyuvar sayısına bölünmesiyle elde edilen aritmetrik ortalama değer, OAÇ, MCD. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAÇ değerleri (mikrometre); insan: 5.5-8.8, at: 5-6, sığır: 4-8, koyun: 3.2-6.0, keçi: 2.5-3.9, köpek. 6.7-7.2, kedi: 5.5-6.3.

Ortalama alyuvar hacmi : Bir alyuvarın ortalama hacmini mikron küp olarak gösteren bir indekstir, OAH, MCV. OAH = Hematokrit değer (%) x 10 / Alyuvar sayısı (mm3’de milyon) formülüyle hesaplanır. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAH değerleri; insan: 78-94, at: 37-58, sığır: 40-60 koyun: 28-40, keçi: 16-25, köpek. 60-77, kedi: 39-55.

Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi : Her bir alyuvara düşen ortalama yüzde hemoglobin miktarını belirtir, OAHbD, MCHC. OAHbD = Hemogolobin (gr/100ml) / Hematokrit değer (%) x 100 formülüyle hesaplanır. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAHbD değerleri; insan: 32-36, at: 31-37, sığır: 30-36, koyun: 31-34, keçi: 30-36, köpek. 32-36, kedi: 30-36.

Ortalama alyuvar hemoglobini : Her bir alyuvara düşen ortalama hemogolobin miktarının pikogram (pg) belirten bir indeks, OAHb, MCH. OAHb = Hemogolobin (gr/100ml)x 10 / Alyuvar sayısı (mm3’de milyon) formülüyle hesaplanır. İnsan ve bazı hayvan türlerinde OAHb değerleri; insan: 27-31, at: 12.3-19.7, sığır: 11-17, koyun: 8-12, keçi: 5.2-8.0, köpek. 19.5-24.5, kedi: 12.5-17.5.

Ortalama alyuvar kalınlığı : Ortalama alyuvar hacmi ve çapı kullanılarak bulunan değer, OAK, MCT.

Ortalama anlak : Anlık gücünün toplum içindeki dağılımında orta noktaya düşen ve bazen zekâ bölümü 100'lük ya da 50'lik noktası ile gösterilen düzey.

Ortalama anlamda süreklilik :

Ortalama anlamda yakınsaklık :

Ortalama anlamında yaklaşım :

Diğer dillerde Ortalama anlamı nedir?

İngilizce'de Ortalama ne demek? : adj. medium, average, mean, equated, fair average, medial, normal, par

n. average, mean

Fransızca'da Ortalama : moyen/ne

Almanca'da Ortalama : der Durchschnitt

Rusça'da Ortalama : n. усреднение (N), центровка (F)