Tanecik nedir, Tanecik ne demek

  • Küçük tane
  • Çok küçük boyutlu madde, cisim.

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Özdeği oluşturan belirli nicemsel özelliklerdeki en küçük temel nesneciklerden her biri.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

[Bakınız: bulgurcuk]

Kimya'daki anlamı:

Maddenin çok küçük bir parçası.

Nükleer Enerji alanındaki anlamı:

(korpüskül) Durgun halde kütleli olan parçacık.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Duyarkatın içinde kalan gümüş tuzu parçaları.

Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:

Boyu 2-4 mm. olan yuvarlak kum.

Bilimsel terim anlamı:

İriliği gözle görülme sınırı dolaylarında olan küçük katı parçası.

Bir tane içinde oluşan ve tanenin birbirinden az değişik konumlu bölümleri.

fizik: Özdeği oluşturan belirli nicemsel özellikteki en küçük nesneciklerden her biri.

İngilizce'de Tanecik ne demek? Tanecik ingilizcesi nedir?:

partide, grain, particule, subgrain, corpuscle, particle, granule

Fransızca'da Tanecik ne demek?:

particule

Osmanlıca Tanecik ne demek? Tanecik Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

hubeybe

Tanecik anlamı, tanımı:

Tane : Çekirdekli küçük meyve. Herhangi bir sayıda olan şey, adet. Bazı bitkilerin tohumu.

Tanecikli : Yüzeyi taneciklerle kaplı gibi görünen. Küçücük tanelerden oluşmuş.

Taneciksiz : Taneciği olmayan.

 

Küçük : Geri aşamada. Küçük abdest. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Yaşı daha az olan. Değersiz, önemsiz. Kısık, parlak olmayan (ses). Niceliği az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.

Boyutlu : Boyutu olan.

Madde : Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Para, mal vb. ile ilgili şey. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Molekül. Bir cismi oluşturan öge, öz. Duyularla algılanabilen nesne.

Cisim : Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey. Gövde, beden, vücut.

Çok : Aşırı bir biçimde. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı.

Tanecik boyutu ve numune alma : Numune alma işleminde sabit bir bağıl hata elde etmek için, her bir numune azaltma basamağında sabit sayıda tanecik alınarak ve tanecik boyutu önce büyük numuneninkine, sonra laboratuar numunesindekine ve sonra da analitik numuneninkine azaltma işlemi.

Tanecik büyümesi : Çökmekte olan bir katının taneciklerinin çökme işlemi sırasında çekirdekleşmeye bir alternatif olarak daha da büyümesi.

Tanecik özellikleri : Bir çözeltide çözünenin sayısına bağlı özellikler.

Tanecikli kat : (stratum granulosum), (Lat. stratum = kat, Lat. granulum = tanecik): Üst-derinin (epidermis) üreyen katı (stratum germinativum) üzerinde bulunan bir kat olup gözelerinin sitoplazmasmda keratohiyalin tanecikleri bulunur.

 

Tanecikli tabaka : (Lat: stratum: kat; granulum: tanecik) Üst derinin (epidermis) üreyen tabakası (stratum germinativum) üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka. Granüllü tabaka. Üst derinin üreyen tabakası üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka, stratum granulosum.

Taneciklilik : Bir duyarkatta yer alan tanecik sayısının ve boyunun, yüzey birimine göre durumu.

Taneciksiz akyuvarlar : Lenfosit ve monosit gibi sitoplazmasında tanecik veya granül içermeyen akyuvar tipi, agranülosit, mononükleer lökosit.

Diğer dillerde Tanecik anlamı nedir?

İngilizce'de Tanecik ne demek? : n. granule, particle, grain, flake, fleck

Fransızca'da Tanecik : grain [le], granule [le]

Almanca'da Tanecik : n. Körnchen, Partikel

Rusça'da Tanecik : n. зернышко (N), частица (F)

adj. единственный