Ters agonist nedir, Ters agonist ne demek

Ters agonist; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Modifiye iki durum modeline göre almacı etkin durumuna değil de etkin olmayan durumuna yüksek çekicilik gösteren agonist ilaçların ortama eklenmesiyle, etkin ve etkisiz durumlar arasındaki dengenin etkisizlik lehine geçmesi sonucu bir diğer ilacın spontan etkinliğini azaltan ilaç.

Ters agonist kısaca anlamı, tanımı

Agon : Antik Yunan komedyasında düşünceleri birbirine karşıt olan iki oyun kişisinin tartışmaya girdiği bölüm. Sanatçılar, ezgiciler, yazar ve oyuncular arasında değerlendirme ile sonuçlanan yarışma. Sporcular arasında olduğu gibi, sanatçılar, ezgiciler, dansçılar, yazar ve oyuncular arasındaki dereceleme ile sonuçlanan yarışma. Dram sanatında olaylar dizisi içindeki çatışma (aşama yarışması)

Agoni : Can çekişme. Şiddetli ağrı, eziyet, acı, ızdırap veya etkilenme.

Agonist : Aynı yönde etki yapan.

Ters : Gerekli olan duruma karşıt, zıt. Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Gönül ve cesaret kırıcı, huysuz, sert. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. Hayvan pisliği. Bir şeyin aksi, karşıtı.

Agonist ilaç : Herhangi bir biçimde kendisine ait almaca bağlanarak onu etkin duruma geçiren ilaç.

 

Etkisizlik : Etkisiz olma durumu, tesirsizlik.

Çekicilik : Çekici olma durumu, alım, albeni, alımlılık, cazibe, hava, gelgel. Çekme gücü.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Etkisiz : Etkisi olmayan, tesirsiz, nötr.

Spontan : Kendi kendine, kendiliğinden olan. Kendiliğinden, herhangi bir dış etki olmaksızın oluşan.

Eklenme : Eklenmek işi.

Yüksek : Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı. Yukarıda, üst tarafta olan yer. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan. Normal değerlerin üstünde olan. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan. Güçlü, şiddetli. Derece ya da makamı bakımından üstün. Erdemli, faziletli. Etkili.

Sonucu : Sonunda, sonra. Netice, nihayet, en son, âkıbet, en sonra, sonunda.

Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut.

Çekici : Kaza veya arıza yapan, yanlış yere park eden aracı belli bir yere götürmek için kullanılan taşıt. Alımlı.

Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola.

Model : Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek. Tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği, prototip. Giysi örneklerini içinde toplayan dergi. Otomobil vb.nde tip. Örnek olmaya değer kimse veya şey, örnek, paradigma. Benzer. Biçim. Bir özelliği olan nesne veya kişi. Manken.

Ortam : Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.

 

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Diğer dillerde Ters agonist anlamı nedir?

İngilizce'de Ters agonist ne demek ? : adverse agonist