Tutumluluk çelişkisi nedir, Tutumluluk çelişkisi ne demek

Tutumluluk çelişkisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir.

İktisat terim anlamı:

Bir kişinin daha fazla tasarruf yapması kişinin zenginleşmesine yol açarken, toplum olarak tasarrufların artması efektif istemin düşmesine neden olacağından, reel gayrisafi yurtiçi hasılayı ve işlendirmeyi düşüreceği ve buna bağlı olarak toplumun fakirleşmesine yol açacağını ifade eden Keynesyen kuram. karşılığı iktisadi çelişki.

Tutumluluk çelişkisi anlamı, kısaca tanımı

Çeli : Mısır sapı: Tarladan bu çelileri toplattırmak lâzımdır. Keçi yavrusu: Çeli küçük iken sevilir. Dalga taşıyıcı ortamın sürücü kaynağa karşı gösterdiği hızla oranlı direni kuvvetinin oranlıluk değişmezi

Çelişki : Söylenilen sözlerin, yapılmış olan davranışların birbirini tutmaması, tenakuz, paradoks.

Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi, ipotek.

Tutum : Tutulan yol, tavır. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

Tutumlu : Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli, muktesit.

Tutumluluk : Tutumlu olma durumu.

Reel gayrisafi yurtiçi hasıla : Gayrisafi yurtiçi hasılanın yıllar itibariyle gerçek değerinde ortaya çıkan değişmeleri saptayabilmek amacıyla, cari yılda üretilen sonul mal ve hizmetlerin temel alınan yıl fiyatlarıyla hesaplanan değeri.

 

Gayrisafi yurtiçi hasıla : Genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde üretilen tüm sonul mal ve hizmetlerin piyasa değeri. karşılığı gayrisafi milli hasıla, safi yurtiçi hasıla, yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi gelir.

İktisadi çelişki : Birey için akılcı olan iktisadi kararların toplum açısından akılcı olmaması ya da başlangıçta birey için doğru olan iktisadi kararın ters sonuç vermesi. karşılığı değer çelişkisi, King yasası, tutumluluk çelişkisi.

Yurtiçi hasıla : Net yurtiçi hasıladan dolaylı vergilerin düşülmesi ve sübvansiyonların eklenmesiyle bulunan, yurtiçi gelirle özdeş olan milli gelir büyüklüğü. karşılığı safi yurtiçi hasıla, yurtiçi gelir, milli hasıla.

Zenginleşme : Zenginleşmek durumu.

İşlendirme : Geniş anlamda üretim faktörlerinin, dar anlamda ise emeğin üretim sürecinde kullanılması.

Fakirleşme : Yoksullaşma.

Gayrisafi : Karışık, katışık.

İktisadi : Ekonomik.

Tasarruf : Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım. Tutum. Para biriktirme, artırım.

İktisad : Tutum.

Efektif : Bankacılıkta nakit para. Banknot ve metal para. Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılmış olan ve Türk lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülke parası.

Zengin : Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli, fakir, yoksul karşıtı. Verimli. Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan. Çok, bol. Gösterişli.

Diğer dillerde Tutumluluk çelişkisi anlamı nedir?

İngilizce'de Tutumluluk çelişkisi ne demek ? : paradox of thrift