Yardımcı doçent nedir, Yardımcı doçent ne demek

  • Üniversitede doktora sonrası öğretim üyeliğinin ilk basamağında olan öğretim üyesi

Yardımcı doçent hakkında bilgiler

Yardımcı Doçent, üniversitelerde öğretim üyesi kadrosunda görev yapan akademisyenlere verilen bir unvandır. Unvan, en az Doktora veya tıpta uzmanlık seviyesine sahip akademisyenlere üniversiteler tarafından verilir.

Genelde her üniversitenin kendi atama ve yükseltme kriterleri olup unvanı alacak kişinin bu kriterleri sağlaması beklenir. Türkiye'de devlet üniversitelerinde bu kriterler YÖK'ün belirlediği asgari kriterlerin altında olamaz . YÖK, yardımcı doçent unvanı için, adayın akademik çalışmalarının, doçent veya profesör unvanına sahip 3 jüri tarafından değerlendirilmesini ve adayın başvurduğu alan ile ilgili fakülte, enstitü veya yüksek okul tarafından düzenlenen yabancı dil sınavından başarılı olmasıdır. Ancak üniversiteler, adaylardan, YÖK tarafından belirlenen bu şartların üzerinde ilave şartlar isteme hakkına sahiptir.

Yardımcı doçent unvanı diğer öğretim üyesi unvanları olan doçentlik ve profesörlükten farklı olarak süreli atamalardır. İlgili dekanlık veya müdürlük tarafından 2 veya 3 yıllık dönemler şeklinde atama yapılır. YÖK'ün ilgili kanununa göre bu atamalar toplamda 12 yılı geçemez. Ancak bu konuda farklı danıştay kararları olup mahkemelerin 12 yılı geçtikten sonra da yardımcı doçent unvanının devamı yönünde verdiği kararlar bulunmaktadır Ayrıca yardımcı doçent unvanının devamı üniversitelerin senatosu tarafından verilen ilave bazı şartlara bağlı olabilir. Örneğin üniversite senatosunun belirlediği atama yükseltme kriterlerine göre ilgili öğretim üyesinin tekrar atanabilmesi için üniversitede geçirmiş olduğu 2 veya 3 yıllık dönemde belirli akademik katkılarda bulunması istenebilir. Bu katkılar genel olarak atama yükseltme kriterlerinde belirtilen puanlama esaslarına göre yapılır.

 

Yardımcı doçent unvanı, ayrıca ilgili kişinin bu kadrodan ayrılması, farklı alanlarda atanması, veya üniversiteyi tamamen terk etmesi gibi durumlarda da sürdürülebilir. Bunun için en az 2 yıl bu unvana sahip olarak çalışması gerekmektedir.

Yardımcı doçent anlamı, kısaca tanımı:

Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu, darülfünun.

Doktora : Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen derece, basamak.

Öğretim : Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi. Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim.

Yardımcı : Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan. Yardımı olan (şey).

 

Yardım : Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Etki. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Bağış, iane.

Doçent : Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi.

Yardımcı doçentlik : Yardımcı doçent olma durumu.

Kadro : Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal bölüm. Bu çizelgedeki yer. Bir işte görev alan kişi veya kişiler, ekip. Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge. Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi.

Görev : Resmî iş, vazife. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. İşlev. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

Akademisyen : Öğretim elemanı.

Unvan : San.

Uzmanlık : Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas, kompetanlık.

Seviye : Düzey.

Sahip : Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil.

Diğer dillerde Yardımcı doçent anlamı nedir?

İngilizce'de Yardımcı doçent ne demek? : n. docent