Decomposition türkçesi Decomposition nedir

 • Nitrat tabanlı bir filmin duyarkatının üretimlikte yapılır yapılmaz başladığı kimyasal değişiklik.
 • Analiz.
 • Çürüklük.
 • Dönüşme.
 • Ayrıştırma.
 • Bir özdeğin, daha yalın yapıda olan bileşenlere tek yönlü ayrılması.
 • Bir özdeğin daha yalın kimyasal özdeklere ayrılması.
 • Bozuşma.
 • Dekompozisyon.
 • Bozulma.
 • İnceleme.
 • Faktörlere ayırma.
 • Dağılma.
 • Bir bütünün çeşitli etmenlerin etkisi altında, kurucu öğelerine ayrılması.
 • Alt gruplara ayırma.
 • Ayrışma.
 • Bozukluk.
 • Bir maddenin daha basit molekül veya atomlara parçalanması olayı.
 • Bozunma.
 • Ayrışım.
 • Ekonomi, fizik, kimya, gramer, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır.
 • Kelime içindeki seslerin biribirleri üzerindeki etkileri ile bir sesin başka bir sese veya bir kelimenin bütünü ile daha değişik bir ses yapısına dönüşmesi: ağaç>ayeç, baba>buba, göçtü>göşdü, bugün>bbo[, takı>davı>daha, yanı>yeni vb.
 • Çürüme.

Decomposition ingilizcede ne demek, Decomposition nerede nasıl kullanılır?

Decomposition odour : Kokuşma sonucu proteinlerin yıkımından ileri gelen ptomaine, putreskin, tiramin ve özellikle de kadaverin gibi kısmen zehirli ürünlere bağlı olarak biçimlenen rahatsızlık verici koku. Kokuşma kokusu.

Decomposition reaction : Büyük bir molekülden daha küçük parçalar meydana getirmek için kimyasal bağların parçalanmasını sağlayan kimyasal bir tepkime. Parçalanma tepkimesi. Parçalanma reaksiyonu.

Decomposition voltage : Bozunma voltajı. Elektrikle ayrışımda, sürekli ayrışım sağlayacak en düşük gerilim. Ayrışma gerilimi. Ayrıştırma gerilimi.

Bartlett decomposition : Bartlett ayrıştırması.

Beveridge nelson decomposition : Beveridge-nelson ayrıştırması.

Chemical decomposition : Kimyasal ayrışma. Yerli kayaların, içinde erimiş kimi gazlar bulunan sularla dağılıp çözülmeleri. Kimyasal ayırma. Kimyasal ayrışım.

Forecast error decomposition : Öngörü hata ayrıştırması.

Error decomposition : Hata ayrıştırması.

Cholesky decomposition : Cholesky ayrıştırması.

Blanchard quah decomposition : Blanchard-quah ayrıştırması.

İngilizce Decomposition Türkçe anlamı, Decomposition eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Decomposition ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Embroilment : Anlaşmazlık. Karışıklık. Karışma.

Split : Ayrılık. Defolup gitmek. Kırık. Sökülmek. Ayırmak. Yarmak. Genellikle hisse senetlerinin değer kazanması durumunda, şirketin sermayesi aynı kalırken hisselerinin bölünerek sayıca daha çok ve daha düşük nominal değerli hisse senetlerine dönüştürülmesi. Kopmak. Hisse bölme. Pay.

Deteriorations : Kötüye gitme. Parçalanma. Kötüleşme. Bozunum. Gerileme. Fenalaşma.

Decomposing : Dağıtmak. Çürümek. Ayrıştırmak. Dağılmak. Ayrışmak. Çürütmek.

Calculus : Değişkenler hesabı. Taş (böbrek, safrakesesi vb). Çakıl taşı, ufak yuvarlak taş. idrar veya safra kesesinde oluşan taşlar. Yüksek matematik. Kalkulus. İşlence. Hesap. Bir hesaplama yöntemi.

Extrications : Serbest bırakma. Kurtarma. Salıverme.

Diaspora : Diyaspora. Yayılma. Yahudi sürgünü. Aynı aile mensupları arasındaki yahudilerin israil dışındaki ülkelere dağılımı (babil esaretinden sonra). Ülke dışındaki ulusal kökendeki grup. Bugün israil dışında yaşayan yahudi topluluğu için kullanılan terim.

Crackups : Yıkılma. Kaza. Ruhsal çöküş. Çöküş. Çökme.

Disagreement : Uygun bulmama. Münakaşa. Anlaşmazlık. Uyuşmazlık. Mübayenet. Münazaa. Tartışma. Uyuşmama. Tutum, görüş, kanıları ölçülen çeşitli kişilerin ya da aynı bireyin yanıtları arasındaki benzemezlik ya da terslik. Uzlaşmazlık.

Being spoiled : Şımartılmış olma. Şımartılma. Hasar gömüş olma. Bozuk olma. Kusurlu olma. Bozulmuş olma. Mahvolmuş olma.

Decomposition synonyms : vector decomposition, deconcentration, separations, blowouts, disengaging, diffluence, confusions, decayedness, chickenfeed, calculuses, dissimilation, bumpiness, disjunction, variation, blowout, crackup, extrication, defect, being split, anatomy, corruption, analyzing, anomaly, corruptions, jigging, checkover, desintegration, cariousness, analysis, degradation, breakdown, perishability, corruptibility.

Decomposition ingilizce tanımı, definition of Decomposition

Decomposition kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Separation into constituent part. The decay or dissolution consequent on the removal or alteration of some of the ingredients of a compound. As, the decomposition of wood, rocks, etc. Analysis. The act or process of resolving the constituent parts of a compound body or substance into its elementary parts. Disintegration.