Endometriyum nedir, Endometriyum ne demek

Endometriyum; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Döl yatağının tunika mukozasını oluşturan iç zarı. Epitel katmanı ve döl yatağı bezlerini içeren lamina propriyadan oluşan, kızgınlık döngüsü dönemine göre histolojik yapısında ve fonksiyonlarında değişmeler olan, fonksiyonel kat.

Endometriyum anlamı, tanımı

Endo : İç, içinde, içte olan

Endometriyum biyopsisi : Histopatolojik muayene için endometriyumdan biyopsi kateteri kullanarak örnek alma işlemi.

Endometriyum hiperplazisi : Döl yatağı iç katındaki epitel hücrelerinin, dölyatağı bezlerinin sayı ve boyut yönünden artışı sonucu dölyatağı iç zarının kalınlaşması, kistik olmayan endometriyumun hiperplazisi. Endometriyumun yumurtalık hormonlarına karşı gösterdiği normal ancak abartılı bir cevap olması olasıdır. Sonraki dönemlerde kistik hiperplazi ve endometriyum yangısı biçimlenir. Kadınlarda prekanseröz bir lezyon olarak kabul edilmekle birlikte, evcil hayvanlarda bu durum söz konusu değildir.

Endometriyum kisti : Endometriyumda biçimlenen sıvı içeren kese. Enfeksiyonlara, mukus birikimine, doğum sonrası involüsyonu veya mukoza hiperplazisine bağlı olarak görülür. Belirsiz bir süre kalır ve klinik olarak önemsizdir.

 

Endometriyum metaplazisi : Döl yatağı endometriyum epitelinin çok katlı yassı epitele dönüşmesi. Piyometra ve klorlu naftalen zehirlenmesinde görülür.

Endometriyumun kistik dejenerasyonu : Hiperöstrojenik etkiye ve yangıya bağlı olarak endometriyal bezlerin kistik bir durum almasına bağlı oluşan döl yatağı hastalığı.

Endometriyumun kistik hiperplazisi : Döl yatağının iç katının patolojik üremesi, mukoza kalınlaşması ve bezlerin kistik hâl almasıyla belirgin geri dönüşümsü patolojik değişim, kistik endometriyum hiperplazisi, piyometra kompleks, CEH. Endometriyum hipeplazisinin ilerlemiş evresi olup birçok türde aşırı ve uzun süren östrojenik uyarımlara, köpek ve kedilerde ise progesteronun etkisiyle biçimlenir. İlerlemiş olgularda çoğunlukla yangısal değişimlerle birlikte bulunur. İneklerde, kistik hiperplazi tipik olarak bir örnek özellikte olmaz ve uzun süren mukometra veya hidrometraya neden olur.

Kistik endometriyum hiperplazisi : Endometriyumun kistik hiperplazisi.

Kistik olmayan endometriyumun hiperplazisi : Endometriyum hiperplazisi.

Kızgınlık döngüsü : Bir kızgınlığın başlangıcından ikinci kızgınlığın başlangıcına kadar geçen süre, kızgınlık çevrimi, kızgınlık siklusu, östrüs siklusu, seksüel siklus. Proöstrüs, östrüs, metöstrüs ve diöstrüs evrelerini içerir.

 

Fonksiyonel : İşlevsel. Bir kimyasal fonksiyon ile ilgili.

Döl yatağı : Memelilerde dölün ana karnındayken içinde bulunduğu organ, ana rahmi, rahim, karın, meşime, uterus.

Histolojik : Doku bilimsel.

Fonksiyon : İşlev. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.

Histoloji : Doku bilimi.

Kızgınlık : Kızgın, ısınmış olma durumu. Öfkeli olma durumu. Hayvanların çiftleşme isteği.

Değişme : Değişmek işi. Değişim.

İç zar : Çiçek tozunu saran iki zardan içte olanı.

Katman : Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka. Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 santimetreden az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka. Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

Mukoza : Sümük doku.

Diğer dillerde Endometriyum anlamı nedir?

İngilizce'de Endometriyum ne demek ? : endometrium