Epitel nedir, Epitel ne demek

  • Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku, epitelyum

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: epitelyum]

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Epitelyum.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Epitelyum.

İngilizce'de Epitel ne demek? Epitel ingilizcesi nedir?:

epithelium

Epitel hakkında bilgiler

Epitel terimi Yunanca epi (üstte, üzerinde) ve theleos (örtü) sözcüklerinden oluşmuştur. Epitel dokuyu oluşturan hücrelere epitel hücreleri denir. Epitel hücreleri, gelişmekte olan embriyonun üç germinatif tabakası olan ektoderm, endoderm ve mezodermden köken alır.

Epitel hücrelerinin şekil ve boyutları çeşitlidir. Yüksek prizmatikten kübik epitele ve alçak yassı epitele değişirken bütün ara formları da değişir. Hücre çekirdeklerinin şekli, kabaca hücre şekline uyar. Kübik hücreler yuvarlak çekirdeklere, yassı hücreler düzleşmiş eliptik çekirdeklere sahiptirler. Çekirdeğin uzun ekseni daima hücrenin esas eksenine paraleldir.

Epitel doku, organizmada yaygın bir dağılış gösterir. Vücudun tüm yüzeylerinin içini ve dışını döşer, salgı bezlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur.

Ektoderm ve endoderm, epitel özelliktedir ve vücudun epitel kökenli organlarının çoğu da bu tabakadan köken alır. Örneğin, vücudun her tarafını örten derinin epidermisi ve kornea epiteli ektodermden gelişir. Epitelin içeri çöküp (invaginasyon) çoğalmasıyla (proliferasyon) derinin bez yapıları (terbezi, yağbezi, sütbezi) oluşur. Sindirim kanalı, karaciğer, pankreas, mide bezleri ve bağırsak bezleri, embriyoda invaginasyon, proliferasyon ve ilkin bağırsak örtüsünün epitel çıkıntılarının özelleşmesiyle oluşur. Erginlerdeki her bir ekzokrin bez bir iç boşluk veya dış yüzeyle, embriyonik yaşam sırasında oluştuğu dış ve iç yüzey tabakanın epiteline açılan kanallar yoluyla ilişki kurar. Endokrin bezler ise, köken aldıkları yüzey epiteli ile ilişkilerini çoğu zaman kaybederler. Mezodermden köken alan epitelden oluşmuş organlar; böbrek, erkek ve dişi üreme kanallarının örtüsüdür. Periton, pleura, perikart boşluklarının örtüsü, kan ve lenf damarlarının örtüsü de mezoderm kökenlidir. Bu tipik epitellerden kan ve lenf damarlarının örtüsüne endotel(yum), seröz boşlukların (periton, pleura, perikart) örtülerine ise; mezotel(yum) denir.

 

Epitel anlamı, kısaca tanımı:

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk. Küçük oda. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Epitelyum : Epitel.

Terim : Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

 

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Sözcük : Kelime.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Gelişmek : Şişmanlamak. İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, inkişaf etmek. Büyüyüp boy atmak, yetişmek, neşvünema bulmak.

Embriyo : Oğulcuk.

Tabaka : Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu. Derece. Katman. Katman. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt.

Epitel doku : (Yun. epi: üzerinde; thele: meme başı) Embriyonun endoderm, ektoderm ve mezoderm tabakalarından köken alan, örtü epiteli, bez epiteli, kassı epitel (miyoepitel) ya da duyu epiteli (nöroepitel) olarak sınıflandırılan, birbirine sıkıca bağlanmış hücreler ve az miktardaki hücreler arası maddeden oluşan doku. Embriyonun endoderm, ektoderm ve mezoderm katmanlarından köken alan, örtü epiteli, salgı epiteli, kassal epitel, duyu epiteli ve emilmeyi sağlayan epitel olarak sınıflandırılan, hücrelerin yan yana ve üst üste dizilmeleriyle oluşan, hücreler arası maddesi az olan ve hücre farklılaşması sonucu biçimlenen dört dokudan biri.

Epitel kas gözeleri : Sölenterelerde iç-ve dış-deride bulunan T biçimi gözeler olup kasılmalariyle hareketi sağlarlar.

Epitel kas hücreleri : Sölenterlerde iç deri ve dış deride bulunan ve kasılarak hareketi sağlayan T biçiminde hücreler. Sölenterelerde iç ve dış deride bulunan T biçiminde, kasılmalarıyla hareketi sağlayan hücreler.

Epitel reseptör hücreleri : (Yun. epi: üzerinde; thele: meme başı) Örtü epiteli hücreleri arasında yer alan, görme olayında görev yapan retina fotoresptörleri, kulakta ses dalgalarını alan duyu hücreleri ve dildeki tat tomurcuklarında bulunan hücrelere verilen genel ad.

Epitele bağımlı gevşetici faktör : Soluk borusu epitelinden salıverilen ve havayolu düz kaslarında gevşeme yapan bir madde.

Epitelimsi hücre : Epiteloid hücre.

Epiteliotropik : Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.

Epiteliotropik lenfom : Epitel hücrelerine karşı afinite gösteren T lenfositlerden köken alan, düzensiz, büyük ve solgun lenfositlerin varlığıyla belirgin lenfoid doku tümörü. Özellikle yaşlı köpeklerde nispeten yaygındır.

Epiteliyal retikulum hücreleri : Timüsün yapısında yer alan, kan ve lenf damarlarına karşı hücresel bir bariyeri oluşturan, uzun sitoplazmik uzantılara sahip yutak endodermi kökenli hücreler.

Epiteliyalis : Epitelle ilgili olan

Diğer dillerde Epitel anlamı nedir?

İngilizce'de Epitel ne demek? : n. epithelium, layer of cells lining bodily organs and surfaces (Biology)

Almanca'da Epitel : n. Epithel

Rusça'da Epitel : n. эпителий (M)