Gereklilik nedir, Gereklilik ne demek

  • Gerekli olma durumu, lüzum
  • Zorunluluk.

Gramer anlamı:

[Bakınız: gereklilik kipi]

Bilimsel terim anlamı:

Azerbaycan Türkçesi: vacib forma; Türkmen Türkçesi: hökmaanlık (forma); Gagauz Türkçesi: lääzımnıkçalımı; Özbek Türkçesi: *keraklik (mayii); Uygur Türkçesi: zörüriyät mäyli; Tatar Türkçesi: kiräklek; Başkurt Türkçesi: teyeşlek höykäleşe; Kmk: *gereklilik bagış; Krç.-Malk.: etimni kereklikkörgüztgen forması (turuşu); Nogay Türkçesi: kereklîk türkîmî; Kazak Türkçesi: kajettilik; Kırgız Türkçesi: mildet ıňgay; Alt:: kıyalta t'ok boloton uçurlu glagol keberi; Hakas Türkçesi: kirektîsnakloneniye; Tuva Türkçesi: "ar" priçastiyege "herek, u'jurlug" tep sösternin ka'ttışkanı; Şor Türkçesi: *glagoldıňkerektigformazı ~ *kerektignakloneniye;Rusça: doljenstvovatelnoye nakloneniye

Tümevarımcı bilimlerde genellik ve yasalardan çıkarılmış öndeyilerin gerçekleşme kaçınılmazlığı.

İngilizce'de Gereklilik ne demek? Gereklilik ingilizcesi nedir?:

requirement, determination

Gereklilik anlamı, kısaca tanımı:

Gereklilik kipi : Fiilin yapılması gerektiğini belirten, -malı / -meli ekiyle kurulan isteme kipi: Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler gibi.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

 

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Lüzum : Gerek, gereklik, gereklilik, icap.

Zorunluluk : Olması gerekme, olduğundan başka olmama, zorunlu olma, mecburluk, mecburiyet, mecburilik, zaruret, ıztırar, zorunluk, zarurilik.

Gerekli : Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri.

Olma : Olmak işi.

Gereklilik kipinin hikayesi : Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu geçmiş zamana aktararak bildiren tasarlama kipi: dinle-meli-y-dim, dinle-meli-y-din, dinle-meli-y-di, dinle-meli-y-dik, dinle-meli-y-diniz vb. –Ah! ben şu zamanda bir sadrazam olmalıydım… Ben devletin başında bulunmalıydım ki!… gibi dilekler çarpar da şaşardım (A. Rasim, Gülüp Ağladıklarım, s. 47). Orada olmalıydım da görmeliydim (M. C. Kuntay, Üç İstanbul). Evet hiç olmazsa Fahir’le bir ay dost kalmalıydı (A. H. Tanpınar, Huzur, s. 8 vb.

Gereklilik kipinin rivayeti : Gerçekleşmesi gerekli olan bir oluş ve kılışın duyuma dayanılarak veya sonradan farkedilerek anlatılması. Bu kip -mAlIymIş ekiyle karşılanır. Kip eki ile, rivayet eki arasındaki i- ek-fiili bazen korunmuş bazen de yerini-y- koruyucu ünsüzüne bırakmıştır: al-malı-y-mışım, al-malı-y-mışsın, al-malı-y-mış vb. Bu durumu vaktiyle düşünmeliymişim. Fakat şimdi kendisi yapacakmış. En iyisi evine gitmeli ve iyice düşünmeliymiş! Ankara’ya bir de Cumhuriyetin ilk yıllarında gelmeliymişiz ki, bugünkü durumla farkı iyi karşılayabilelim. vb.

 

Gereklilik kipinin şartı : Yapılması tasarlanan bir oluş ve kılışın gerekliliğini şart koşan birleşik kip. -mAlI-y-sA ekiyle karşılanır: tut-malı-y-sam, tut-malı-y-san, tut-malı-y-sak, tut-malı-y-sanız vb. Kullanımında bu kalıplar yerine gerekiyorsa biçimi tercih edilmektedir: Buradan git-meli-y-sen yerine buradan gitmen gerekiyorsa; anlatman gerekiyorsa; Burada olmaları gerekiyorsa vb.

Diğer dillerde Gereklilik anlamı nedir?

İngilizce'de Gereklilik ne demek? : n. materiality, necessity, requirement, must, exigence, exigency, pinch

Almanca'da Gereklilik : n. Notwendigkeit

Rusça'da Gereklilik : n. необходимость (F)