Globulinuria türkçesi Globulinuria nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Globülinüri.
  • Globulinüri.
  • İdrarda globulin bulunması.

Globulinuria ingilizcede ne demek, Globulinuria nerede nasıl kullanılır?

Accelerator globulin : Faktör v. Akseleratör globulin.

Alpha globulin : Kan şekeri, tiroit, kortizol gibi hormonlar ve b12 vitamini taşıyıcıları olan, alfa1-globulin ve alfa2-globulin alt sınıfları bulunan bir globulin alt tipi. Alfa globulin.

Antihemophilic globulin : Antihemofilik globulin. Faktör vııı.

Gamma globulin : Gammaglobülin. Çocuk felcine karşı kullanılan bir ilaç. Savunmada görevli olan antikorları oluşturan ve immünglobulinin eş anlamlısı olan elektroforez sırasında katoda doğru en hızlı hareket eden serum proteinleri olan bir globülin alt tipi. Gammaglobulin. Gamaglobulin. Gama globulin.

Sex hormone binding globulin : Testosteron, dihidrotestosteron ve östradiolü kanda taşıyan bir glikoprotein, seks hormon binding globulin. Cinsiyet hormon bağlayıcı globulin. Seks hormon binding globulin.

Gammoglobulinemia : Gammaglobülinemi. Kanda gamaglobülin bulunması.

Globulin : Globulin. Globülin. Globulin (kan proteini). Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Birçok enzimatik görevi yanında bağışıklık reaksiyonlarında da görev alan, çoğunluğu karaciğer ve bir kısmı lenfoid dokularda yapılan, alfa, beta ve gama diye üç tipi bulunan bir plazma proteini. Suda erimeyen fakat tuzlu solüsyonlarda eriyen kan serumunun başlıca proteini, beta globulin, gama globulin. Suda çözünmeyen, sulu tuz çözeltilerinde çözünen, kan serumunun başlıca proteini. tohumlarda ve diğer salgılarda da bulunan, büyük bir protein grubundan herhangi biri. beta globulin, gama globulin. Yuvarcık.

 

Brutons agammaglobulinemia : B lenfositlerin ve plazma hücrelerinin yetersizliğiyle birlikte gamaglobulin düzeyinin ileri derecede azalmasıyla belirgin insanlarda ve atlarda görülen çekinik özellikte kalıtsal hastalık. Brutonagamaglobulinemisi.

Euglobulin : Öglobülin.

Agammaglobulinemia : Agamaglobulinemi. Kanda antikorların veya immünoglobulinlerin tamamen yokluğu veya çok az bulunması. özellikle, yeni doğmuş ve süt emmemiş hayvanlar için geçerlidir. Agammaglobulinemi. Kanda hemoglobin eksikliği (tıp veya medikal terimi). Agamaglobülinemi.

İngilizce Globulinuria Türkçe anlamı, Globulinuria eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Globulinuria ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Abaxial : Abaksiyal. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Eksenden uzak. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

 

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Mezbaha. Salhane.

Globulinuria synonyms : a c syndrom, a dna, a crochordon, a clay, abdomen, a amplitude mod.