Accelerator globulin türkçesi Accelerator globulin nedir

  • Akseleratör globulin.
  • Faktör v.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Accelerator globulin ingilizcede ne demek, Accelerator globulin nerede nasıl kullanılır?

Accelerator : İvmeç. Temel tanecikleri ya da çekinleri yüksek erkelere dek hızlandırmaya yarayan aygıt. Elektron, proton, döteron, alfa parçacığı gibi yüklü parçacıklara çok yüksek kinetik enerji aktaran düzenek. Sempatik sinir. Yüklü öğeciksel parçacıkları çok yüksek hızlara çıkararak çekirdeksel etkileşimler oluşturan aygıt. Hızlandırıcı. Akseleratör. Gaz. Gaz pedalı. Herhangi bir organın çalışmasını veya kimyasal bir olayın hızını artıran ilaç veya madde.

Globulin : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Globulin. Suda çözünmeyen, sulu tuz çözeltilerinde çözünen, kan serumunun başlıca proteini. tohumlarda ve diğer salgılarda da bulunan, büyük bir protein grubundan herhangi biri. beta globulin, gama globulin. Suda erimeyen fakat tuzlu solüsyonlarda eriyen kan serumunun başlıca proteini, beta globulin, gama globulin. Birçok enzimatik görevi yanında bağışıklık reaksiyonlarında da görev alan, çoğunluğu karaciğer ve bir kısmı lenfoid dokularda yapılan, alfa, beta ve gama diye üç tipi bulunan bir plazma proteini. Globülin. Yuvarcık. Globulin (kan proteini).

 

Accelerator card : Hızlandırıcı kart.

Accelerator coefficient : Yatırımların satış gelirlerinin bir fonksiyonu olduğu ve sermaye-hasıla katsayısının sabit varsayıldığı durumda, milli gelirde ortaya çıkan bir artışın yatırımları ne kadar artıracağını gösteren katsayı. Hızlandıran katsayısı.

Accelerator key : Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Hızlandırıcı tuş. Kısayol tuşu. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırma tuşu. İvmelendirme tuşu.

Accelerator model : Firmaların yapacakları yatırımı satış gelirleriyle ilişkilendiren yaklaşım. krş. hızlandıran ilkesi. Hızlandıran modeli.

İngilizce Accelerator globulin Türkçe anlamı, Accelerator globulin eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accelerator globulin ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal. Eksendışı.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Factorv : Protrombinin trombine çevrilmesi için gerekli olan pıhtılaşma faktörü, labil faktör, akseleratör globulin, proakselerin. karaciğerde yapılır, pıhtılaşma sırasında kullanıldığından serumda bulunmaz.

 

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Proaccelerin : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Proakselerin. Kan pıhtısının oluşumu sırasında protrombinin aktivasyonuna iştirak eden yardımcı bir protein. faktör v.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Accelerator globulin synonyms : abdominal fat necrosis, abamectin, a crochordon, abdominal pain, abdomen, labile factor, a clay, abattoir, abdominal ovariectomy.