Kurumsal nedir, Kurumsal ne demek

Kurumsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kurumla ilgili.
  • Değişik birim ve fonksiyonlarıyla bir kurumun niteliklerine tam anlamıyla sahip olan

Kurumsal anlamı, kısaca tanımı:

Kurum : Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is.

Değişik : Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Yedek iç çamaşırı, giyecek. Farklı. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Değiştirilmiş, muaddel.

Birim : Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir kümenin her elemanı.

Fonksiyon : Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik. İşlev. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı.

Nitelik : Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.

 

Sahip : Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Kurumsal davranış : Kişisel özelliklerin ya da durumun gereklerince yönetilmeyip kurumla ilgili düzen ve kurallara bağlı kalan davranış.

Kurumsal değerlendirme : Bir eğitim kurumunun, özellikle başka bir eğitim kurumuyle denkliğinin tanınması konusunda bir karara varabilmek için, güçlü ve zayıf yönlerinin tümüyle incelenmesi ve çözümlenmesi işlemi.

Kurumsal döngücülük : Toplumsal kurumların ortaya çıkma, etkin işleme, etkisizleşme ve ortadan kalkma aşamalarından kurulu, döngü biçiminde bir yaşam sürecinden geçtikleri görüşü.

Kurumsal düzen : Karşılıklı olarak birbirine uyarlanmış ve bağımlı kılınmış kurumların oluşturduğu toplumsal bütün.

 

Kurumsal ev halkı : Yatılı okul, cezaevi, sayrılıkevi gibi kurumlarda yaşamakta olanların oluşturdukları küme.

Kurumsal yapı : Ekonominin ve piyasaların işleyişini düzenlemek amacıyla mülkiyet hakları, makroiktisadi istikrar, sosyal güvenlik ve anlaşmazlıkların çözümü için oluşturulmuş kurumlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlardan oluşan organizasyonlar, kurallar ve uygulamalar bütünü.

Kurumsal yatırım : Yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kuruluşları, özel emeklilik fonları, vakıflar, sendikalar gibi kurumlarca yapılan yatırımlar.

Kurumsallaşma : Kurumsallaşmak durumu.

Kurumsallaşmak : Kurumsal duruma gelmek. Örgütlü duruma gelmek. Süreklilik kazanmak.

Kurumsallaştırma : Kurumsallaştırmak işi.

Kurumsal ile ilgili Cümleler

  • Kurumsallaşmış ırkçılık polis gücü içinde önemli bir sorun.
  • Sizin sayfanızdan bizim kurumsal sitemize bir köprü yapmak için iznimizi alabilir miyiz?

Diğer dillerde Kurumsal anlamı nedir?

İngilizce'de Kurumsal ne demek? : adj. institutional