Somatik hücre nedir, Somatik hücre ne demek

Somatik hücre; Biyoloji, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

Eşey hücreleri dışta kalmak üzere bir hayvan ya da bitkinin diğer bütün hücreleri. Vücut hücresi, soma hücresi.

Kimya'da terim anlamı:

Üreme hücreleri dışındaki, vücut hücresi olarak da adlandırılan ,canlı hücreleri.

Teknik terim anlamı:

Vücut hücresi.

Somatik hücre kısaca anlamı, tanımı

Somat : Boğaz, boyun. 1.Şölen, düğün sofrası. 2.Sofra altına serilen örtü. Ekmek sarılan bohça. Yemek verme, şölen

Somatik : Vücutla ilgili, vücut yapısıyla ilgili, bedensel.

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

Soma : Cinsiyet hücreleri dışında, vücut hücrelerinin tümü. Manisa iline bağlı ilçelerden biri.

Somatik hücre melezi : Genetik olarak farklı olan somatik hayvan hücrelerinin veya somatik bitki protoplâstlarının birleşmesinden oluşan hücre veya bitki. Somatik hücre hibridi.

Somatik hücre melezlemesi : Genetik olarak farklı olan somatik hücrelerden çıkan hayvan hücreleri veya bitki protoplâstlarının in vitro birleşmesi. Somatik hücre hibridizasyonu.

 

Somatik hücre sayısı : Bir mililitre sütteki somatik hücre sayısı, SCC. Yüz bine kadar normal kabul edilmektedir. Bu sayı mastitiste artar.

Somatik hücre skoru : Sütteki somatik hücre sayısının logaritmik tanımı, SCS. Bu skor, genetik olarak mastitiste dirençli yavruları seçmede kullanılır.

Somatik hücreler : Cinsiyet hücreleri dışındaki bütün vücut hücreleri, soma hücreleri. Meme yangısı veya yaralanmasının bir göstergesi olarak sütte bulunan meme epitel hücreleri ve lökositlerin tamamı.

Üreme hücreleri : Üreme organlarında meydana getirilen eşey hücreleri (yumurta ve sperm).

Vücut hücresi : [Bakınız: somatik hücre]. Canlılarda eşey hücreleri haricindeki diğer hücreler, somatik hücre, soma hücresi.

Soma hücresi : [Bakınız: somatik hücre]. Vücut hücresi.

Bitkin : Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın, dermansız.

Kalmak : Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek. Yapamamak. Eğleşmek. Bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek. Belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak. Sınırlanmak. Oturmak, yaşamak. Olmak, herhangi bir durumda bulunmak. İşlemez, yürümez duruma gelmek. Sınıf geçmemek. Herhangi bir durumu sürdürmek. Oyalanmak, vakit geçirmek. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e), -ıp (-ip) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Varlığını korumak, sürdürmek. Hayatını sürdürmek, yaşamak. Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulunmak. Yetinmek. Miras olarak geçmek. Bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak. İleriye atılmak, ertelenmek. Konaklamak, konmak.

 

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

Üreme : Üremek işi. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.

Vücut : İnsan ya da hayvan gövdesi, beden. Var olma, varlık.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Üzere : Amacıyla. Neredeyse. Şartıyla. Gibi.

Kalma : Kalmak işi. Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan.

Diğer dillerde Somatik hücre anlamı nedir?

İngilizce'de Somatik hücre ne demek ? : soma celi, somatic cell