Ahbap çavuş ilişkisi nedir, Ahbap çavuş ilişkisi ne demek

  • Karşılıklı çıkarları gözeterek kurulan yakın ilişki

Ahbap çavuş ilişkisi tanımı, anlamı:

Ahbap : Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.

Çavuş : Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli. Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş. Osmanlı Devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli. Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse. Askerî okullarda sınıf başkanı.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Karşılık : Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Cevap, yanıt. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Yakın : Aralarında sıkı ilgi bulunan. Uzak olmadan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmayan yer. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.