Bağdaşık nedir, Bağdaşık ne demek

Bağdaşık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

Yerel Türkçe anlamı:

Suç ortağı. 2.bk. bağdaş. 3.bk. badaşık-

Birbiriyle her bakımdan anlaşan, içlidışlı olan, uyuşmuş.

Bitişik, yapışık.

Arkadaş, okul arkadaşı, bir arada bulunan, birlikte iş yapan insanlar, ortak.

Karışık yer.

4.bk. badaş.

Felsefi anlamı:

(Yun. homogenes: homos = aynı, genos = cins, soy) : Yapıca özdeş olan ve aralarında nitelikçe bir ayrım bulunmayan parçaların kurduğu bütünün niteliği. Karşıtı bk. ayrışık

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Her yeri aynı özelliği gösteren, homojen.

Bilimsel terim anlamı:

Bağdaşıklık özelliği gösteren.

[Bakınız: biryapımlı]

İngilizce'de Bağdaşık ne demek? Bağdaşık ingilizcesi nedir?:

homogeneous, coherent, homogenous

Bağdaşık anlamı, kısaca tanımı:

Bağdaş : Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi.

Bağdaşıklaşmak : Aynı özelliği göstermek, homojen duruma gelmek.

Bağdaşıklaştırma : Bağdaşıklaştırmak işi.

Bağdaşıklaştırmak : Bağdaşık duruma getirmek, homojenleştirmek.

Bağdaşıklık : Bağdaşık olma durumu, mütecanislik, homojenlik.

 

Benzer : Benzeşim. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Karakter : Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi. Ayırt edici nitelik. Basımda harf türü.

Sahip : Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

Parça : Nesne. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Tane. Pasaj. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Müzik eseri. Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz.

Birim : Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir kümenin her elemanı.

 

Topluluk : Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Sanatçı grubu. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl. Vücudun dolgun olma durumu. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.

Mütecanis : Bağdaşık.

Bağdaşık çökelme : Bir çökelti fazının, içdüzey kristal düzlem ve yönleriyle bağdaşarak çökelmesi olayı.

Bağdaşık çökelti : Bağdaşık çökelmeye uğramış çökelti.

Bağdaşık denklemler : Çözümü var olan denklemler dizgesi.

Bağdaşık devletler : Birinci Dünya Savaşından önce aralarında bir antlaşma yapmış olan İngiltere, Fransa ve Rusya'ya verilen ad. bk. üçlü bağdaşma.

Bağdaşık düzgünlük : Bir küme üzerindeki ilingeyi üreten düzgünlük.

Bağdaşık ilinge : Cebirsel ve ilingesel birer yapı ile donatılmış kümede, cebirsel işlemlerin söz konusu ilingeye göre sürekli olması.

Bağdaşık ölçev : Bir küme üzerindeki ilingeyi üreten ölçev.

Bağdaşık reaktör : Yakıtının bağdaşık olması nedeniyle, nötronların benzer özellikler taşıdığı reaktör.

Bağdaşık toplum : Aynı tipte olan, aynı gelenekten, aynı kökten gelen ve aralarında çok az toplumsal ayrım bulunan insanların oluşturdukları toplum.

Bağdaşıklaşma : Bağdaşıklaşmak durumu.

Diğer dillerde Bağdaşık anlamı nedir?

İngilizce'de Bağdaşık ne demek? : homogeneous homojen

Almanca'da Bağdaşık : einheitlich