Karakter nedir, Karakter ne demek

Karakter; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Ayırt edici nitelik.
 • Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi.
 • Basımda harf türü.
 • Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
 • Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
 • Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse

"Karakter" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır." - R. H. Karay
 • "Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var." - A. Gündüz

Biyoloji'deki anlamı:

Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: damga]

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Belli ahlak ölçülerine göre değerlendirilen kişilik.

Bir şeyi benzerlerinden ayıran temel özellik.

Bir organizmanın belirgin yönü ya da yönleri.

Felsefi anlamı:

(Ahlak felsefesinde) Kişinin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve eylemlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.

 

(Genel anlamda) Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti; bireyin davranış biçimlerinin bütününü belirleyen ana özellik.

(Yun. kharakter = oyulmuş, çizilmiş, kalıpla basılmış < kharassein = yarmak, oymak, çizmek) :

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Kişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan oyun kişisi; kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelişimi olan oyun kişisi. Karakterin dış görünüşleri ötesinde anlamı sağlayan iç yaşamı vardır. Örnek : Hamlet, Galile, Tartuffe, Othello, Treplev ve benzeri

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Lat. character = işaret koyma aleti) Bir variyete ya da türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri olup genlerin etkisi ile meydana çıkarak bir dölden bir döle taşınırlar.

Bilimsel terim anlamı:

Töreler ve törel değerlerle ilgili olarak, kişinin güçlüklere karşın göreli olarak düzenli ve sürekli tepki yapmasını sağlayan özelliklerden oluşan dizgeleşmiş bütünlük.

Yazın yapıtılarında, bir kişiyi benzerlerinden ayıran temel özelliklerin tümü.

 

İngilizce'de Karakter ne demek? Karakter ingilizcesi nedir?:

character, trait

Fransızca'da Karakter ne demek?:

caractère

Osmanlıca Karakter ne demek? Karakter Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

vasıf, seciye

Karakter tanımı, anlamı:

Başat karakter : Bir melezde her zaman ortaya çıkan karakter.

Başkarakter : Oyunun asıl karakteri, asli tipi.

Nörotik karakter : Toplumun koyduğu değer yargılarına karşı ters davranışlarda bulunan kimsenin sahip olduğu özellik, nörotik kişilik.

Yazı karakteri : Bilgisayarda birbiriyle uyumlu büyüklüğe ve biçime sahip, belirli bir özelliği olan harfler dizisi, font. Elle yazılan yazının kendine özgü biçimi.

Karakteristik : Bir logaritmanın tam birimler anlatan bölümü. Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik.

Karakterize : Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş.

Karakterize etmek : Ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek.

Karakterli : Karakteri sağlam olan. Herhangi bir karakteri olan.

Karakterolojik : Karakteroloji ile ilgili.

Karaktersiz : Karakteri kötü olan.

Nitelik : Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.

Birey : Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.

Temel : Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü.

Belirti : Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan işaret, araz, semptom. Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Üstün : Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

Harf : Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod.

Karakter başına ikil : (KBİ)

Karakter bilimi : Bireylerde karakterin gelişimini ve özelliklerini inceleyen, bu konuda ortaya çıkan sorunları nesnel yaklaşımlarla çözmeye çalışan bilim dalı.

Karakter dansçısı : Kendine özgü nitelikleri olan bir karakteri yansıtan dansı yapan sanatçı.

Karakter dansı : Karakteristik özellikleri olan dans.

Karakter eğitimi : Öğrencilerde belli bir ahlak anlayış ve ölçüsüne göre birtakım özellikler geliştirme amacını güden eğitim. Eğitimin ahlaksal yönüne önem veren ve öğrencilerin özellikle davranış bakımından iyi nitelikler geliştirmeleri üzerinde duran eğitim.

Karakter komedyası : Bu komedya biçiminde gülünç kahramanın yanlış ve zayıf yanları ön plana çıkar. Toplum içindeki yanlışlıkların eleştirisi baş oyun kişisi yoluyla geliştirilir.

Karakter makyajı : Belirli bir tipi, özellikle tarihsel bir kişiyi ya da çok özel yapısı olan bir kimseyi canlandırmak için yapılan makyaj.

Karakter oyuncusu : [Bakınız: ıra oyuncusu] Belirli bir karakteri tüm ayrıntılarıyla yaratmakta usta olan oyuncu. Davranışları, sesi, yürüyüşü, giyimi ve makyajı ile özellikle kendinden daha yaşlı, ya da yabancı bir kişiyi canlandıran oyuncu (bk. ıra oyuncusu.)

Karakter özelliği : Kişileri karakterleri açısından birbirinden ayıran ve belirleyen tutum ve davranışlar.

Karakter rolü : Kendine özgü ruhsal durumu ve davranışları kapsayan ve bir oyuncu için özel bir yüz boyama gerektiren, özellikleri olan rol.

Karakter ile ilgili Cümleler

 • Karakter olarak hangi ebeveynine benziyorsun?
 • Karakterimiz çevreden etkilenir.
 • ''@'' karakterini senin lisanında nasıl telaffuz edersin?
 • Neko mimi karakterleri sevimlidirler!
 • Aurora, kutup bölgelerindeki karakteristik bir olaydır.
 • Karakterimi bozmayacağım.
 • ''@'' karakterini sizin lisanınızda nasıl telaffuz edersiniz?
 • Farkı yaratan karakterdir.
 • Bu hikayede iki ana karakter var.
 • Eğitim karakteri biçimlendirmeye yardım eder.
 • Karakterlerimiz tamamen farklı.
 • Bu romanda Mustafa adında 16 karakter var.
 • Niobe belirsiz bir karakterdir.

Diğer dillerde Karakter anlamı nedir?

İngilizce'de Karakter ne demek? : [Character (1997 film)] n. character, nature, disposition; figure, personage; letter or symbol

n. character, personality, constitution, fiber, fibre, form, persona, personage, self, strain, person

Fransızca'da Karakter : caractère [le], cachet [le], esprit [le], tempérament [le]

Almanca'da Karakter : n. Charakter, Individualität, Natur, Naturell, Wesen, Wesensart

Rusça'da Karakter : n. характер (M), норов (M), шрифт (M)

adj. характерный