Benzer şekiller nedir, Benzer şekiller ne demek

Benzer şekiller; bir matematik terimidir.

  • Kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte karşılıklı açıları eşit olan şekiller

Benzer şekiller anlamı, tanımı:

Benzer : Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim.

Şekil : Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Anlatım biçimi. Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Biçim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi.

Kenar : Bir şeyi çevreleyen çizgi. Yan. Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri. Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka. Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer. Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri.

Uzunluk : Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği. İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı. Süre yönünden uzun olma durumu. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı.

 

Oran : İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo.

Değişme : Değişmek işi. Değişim.

Birlik : Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Bir arada olma durumu, vahdet. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.

Karşılık : Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Cevap, yanıt. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele.

Eşit : Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse). Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi.