Biçim birimi nedir, Biçim birimi ne demek

Biçim birimi; bir dil bilgisi terimidir.

  • Kelimelere dil bilgisi bakımından biçim veren, çoğu ek durumunda olan öge, morfem

Gramer anlamı:

[Bakınız: şekil birimi]

Biçim birimi hakkında bilgiler

Biçim birimi, dilde tek başına anlamı olmayan ancak girdiği sözlük birimine anlam katan en küçük dilsel birimlerdir.

Biçim birimleri, biçimsel sınıflar ve alt-sınıfların dökümünü sağlamaya olanak verir. Ad çekim ekleri, çoğulluk eki ve eylem çekim ekleri Türkçedeki biçim birimleridir. Çekimsel ve türetimsel biçim birimi olarak iki türden biçim birim vardır.

Biçim birimi tanımı, anlamı:

Biçim : Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Herhangi bir şeyin benzeri.

Birim : Bir kümenin her elemanı. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

 

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Bilgi : İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Bilim.

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Morfem : Biçim birimi.

Sözlük : Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat.

Küçük : Niteliği aşağı olan, bayağı. Niceliği az olan. Değersiz, önemsiz. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Küçük abdest. Geri aşamada. Yaşı daha az olan. Kısık, parlak olmayan (ses).