Dil laboratuvarı nedir, Dil laboratuvarı ne demek

  • Yabancı dil öğretiminde, kayıtlı dil malzemesiyle ders yapılmış olan yer
  • Ses bilimi çalışmalarında seslerin elektronik araçlarla incelenip değerlendirildiği yer.

Dil laboratuvarı kısaca anlamı, tanımı:

Laboratuvar : Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer. Dil laboratuvarı.

Yabancı : Başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan (kimse), bigâne, ecnebi. Başka bir milletle ilgili olan. Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan. Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan. Tanınmayan, bilinmeyen, yad. Aynı türden, aynı çeşitten olmayan. Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge.

Öğretim : Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi. Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim.

Kayıtlı : Kaydı yapılmış, kayda geçirilmiş olan. Şarta bağlı.

Malzeme : Gereç. Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.

Ders : Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret. Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi.

 

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Çalışma : Çalışmak işi, emek, say. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.

Diğer dillerde Dil laboratuvarı anlamı nedir?

İngilizce'de Dil laboratuvarı ne demek? : n. language laboratory

Fransızca'da Dil laboratuvarı : laboratoire de langues