Eğrelti nedir, Eğrelti ne demek

Eğrelti; bir bitki bilimi terimidir.

  • Eğrelti otu

Yerel Türkçe anlamı:

Kökü toprağın derin tabakalarında bulunan bitki.

Yıkılmak üzere olan.

Yeşil ve parçalı yapraklı bir çeşit bitki.

Şimdilik anlamında kullanılır.

Yüksek yerlerde yetişen ve yazın buzun erimemesi için kullanılan bir çeşit ot.

Eğrelti hakkında bilgiler

Eğrelti ya da Eğrelti otu (Pteridophyta), 12.000 türü bulunan bitki bölümü. Atkuyrukları da bu bölümde olmasına karşın eğrelti adıyla anılmazlar. Karbonifer döneminde 360 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil kayıtları vardır.

Yapraklarının iç yüzünde spor keseleri bulunan damarlı çiçeksiz bitki. Birçok tür ve cinsi, tropikal bölgelerde genellikle ağaçsı, ılıman bölgelerde otsu olarak yetişir. Köksapları toprak altında bulunan eğreltiotunun yaprakları ince uzun ve çok parçalıdır.

Bitkilerin sınıflanmasında eğreltiotunun yer aldığı sınıfın diğerlerinden farkı spor keselerinin başak biçiminde bir sapın üzerinde değil yapraklar üzerinde bulunmasıdır. Günümüzden 260.000.000 yıl önce de yaşayan eğreltiotlarııun karbon devrinde büyük gelişme gösterdikleri ve jeolojik devirde özel mikroorganizmalarca mayalanması sonucunda maden kömürlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğu saptandı.

 

Kimi türlerinde köksap ve yenebilen kök, nişasta bakımından zengindir. Günümüzde süs bitkisi olarak da yetiştirilen eğreltiotları gübre olarak da kullanılır. Başlıca türlerinden olan erkek eğreltiotu (Driopterix filix mas) iri yeşil demetler durumundadır ve silisli topraklarda bolca yetişir. Bağırsak asalaklarını düşürücü etkileri olan erkek eğreltiotu adına karşın hem erkek, hem dişi gametler taşır. Dişi eğreltiotu (Ahpri-um filix femina) Kuzey yarımkürede.

Eğrelti kısaca anlamı, tanımı:

Eğrelti otu : Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 santimetre kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, aşkmerdiveni, eğrelti, fujer (Driopteris filix-mas).

Kartallı eğrelti otu : Yurdumuzun kıyı bölgelerinde sık rastlanan, yaprak sapının enine kesiti mikroskop altında iki başlı bir kartalı andıran, büyük yapraklı bir tür eğrelti (Pteridium aquilinum).

Eğrelti otugiller : Damarlı çiçeksizlerden, örneği eğrelti otu olan bir bitki topluluğu.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

 

Bölüm : Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Çağ, devir. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.

Karbon : Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).

Dönem : Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yarıyıl.

Milyon : Bu sayının adı. Bin kere bin, 1.000.000.

Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Tarih kitabı. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Tarih dersi. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim.

Fosil : Düşünce, yaşayış biçimi vb. bakımlardan çağın gerisinde kalmış kimse. Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, taşıl.

Eğrelti : Eğrelti otu.

Eğrelti otları : Kök, gövde, yaprak ve iletim dokuları bulunan, çiçek ve tohumları bulunmayan, sporla çoğalan bitkiler.

Eğrelti otu zehirlenmesi : Sığırlar tarafından eğrelti otunun tüketilmesi sonucu tiyaminaz enziminin B1 vitaminini parçalamasıyla oluşan, trombositopeni, agranülositozis ve anemi gibi kan tablosundaki bozuklukların yanı sıra, taşıdığı tiyaminaz nedeniyle tiyamin eksikliği, burun ve döl yolu mukozasında kanama, kan işeme ve idrar torbası tümörleriyle belirgin akut veya kronik seyirli zehirlenme. Erişkin sığırlarda görülen Haematuria vesicalis bovis, eğrelti otunun bulunduğu meralarda yıllarca kalan sığırlarda, en fazla 6-12 yaş öküz ve ineklerde görülen özellikle idrar torbasında karnabahar görünüşünde biçimlenen tümörlerin neden olduğu kanama belirtileriyle ayırt edilen zehirlenmedir.

Eğrelti özütü : Erkek eğreltiotu köklerinden çıkarılarak, solucanlara karşı kullanılan, esmer yeşil, özel kokulu, yakıcı ve yapışkan sıvı. (İyi bir şerit düşürücü olmakla birlikte kötü yan etkileri dolayısıyle birçok ülkede kullanılmaz olmuştur.)

Eğreltiotu : (botanik)

Eğreltiotugiller : (botanik)

Diğer dillerde Eğrelti anlamı nedir?

Rusça'da Eğrelti : n. папоротник (M), папоротниковый (M)