Mali nedir, Mali ne demek

Mali; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Mali" ile ilgili cümleler

 • "Mali önlemler."
 • "Mali durumu zaten kötü." - H. Taner

Yerel Türkçe anlamı:

Aşık kemiğinin çıkıntıları daha silik olan yüzeyi.

Çok yumuşak yün ipliği.

Mali hakkında bilgiler

Mali ya da resmî adıyla Mali Cumhuriyeti (Fransızca: République du Mali), Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Mali, Afrika'nın en büyük yedinci ülkesidir. Kuzeyde Cezayir, doğuda Nijer, güneyde Burkina Faso ve Fildişi Sahili, güneybatıda Gine ve batıda Senegal ve Moritanya ile sınır paylaşmaktadır. Yüzölçümü yaklaşık 1.240.000 km2 ve tahminî nüfusu neredeyse 12.000.000 kişi. Ülkenin başkenti Bamako'dur.

Sekiz ayrı bölgeden oluşan Mali'nin kuzeydeki sınırları Sahra Çölü'nün tam ortasına ulaşır. Ülke nüfusun çoğunun yaşadığı yeri olan güneydeki bölgede ise Nijer ve Senegal nehirlerini içermektedir. Ülkenin ekonomik altyapısını başlıca tarım ve balıkçılık oluşturmaktadır. Mali'nin bazı doğal kaynakları altın, uranyum ve tuzdur. Mali, dünyanın en fakir ülkelerinden biri sayılmaktadır.

Günümüzün Mali Cumhuriyeti, bir zamanlar üç tane Batı Afrika imparatorluğunun bir parçasıydı: Gana İmparatorluğu, Mali İmparatorluğu (ülkenin ismi bu imparatorluktan türetilmiştir) ve Songhay İmparatorluğu. 19. yüzyılın sonuna doğru Mali, Fransız idaresinin altına alınarak Fransız Sudanı'nın bir parçası oldu. 1959'da Mali, Senegal ile Mali Federasyonu olarak bağımsızlığını kazandı. Bir yıl sonra Mali Federasyonu bağımsız Mali devleti oldu. Uzun bir tek-partili dönemden sonraki 1991 darbesinin ardından yeni bir anayasa yazıldı ve Mali demokratik, çok-partili bir devlet oldu.

 

Ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı gruplarla yaşanan çatışmalar nedeniyle 22 Mart 2012 günü ordudan ayrılan bir grup asker darbe yaparak meclisi ve anayasayı lağvettiklerini ve yönetime el koyduklarını açıkladılar.

Mali ile ilgili Cümleler

 • Ailende bir mali anlaşmazlık olduğu zaman ne yaparsın?
 • Mali bakımdan karısına güveniyor.
 • Mali durumu zaten kötü.
 • O, mali yardıma ihtiyaç duyuyordu.
 • Mali açıdan bağımsız oldu.
 • Onlar 1997 mali yılı için bütçe üzerinde çalıştılar.
 • Mali açıdan ona yardım ettik.
 • Mali durum haftadan haftaya gittikçe kötüleşiyor.
 • Mali açıdan güvenliyim.
 • Mali açıdan güvendeyim.
 • İşletme maliyetlerini kısmamız gerekir.
 • Bunların maliyeti nedir?
 • Bütçeyi gözden geçirdim ve maliyetleri düşürmeye karar verdim.
 • Yaşama maliyetleri hızla arttı.

Mali kısaca anlamı, tanımı:

Mali analist : Ekonomik ve mali konuları çözümleyen uzman.

Mali belge : Kredi açılışını göstermek için çıkarılan ve ikrazcı bankaya finansman yenilemesi yapmayı sağlayan senet, mali senet, enstrüman.

Mali cebir : Paraya ilişkin konuları esas alan bilim dalı.

 

Mali senet : Mali belge.

Mali yıl : Her yıl bütçenin uygulanması için martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre.

Malihülya : Kuruntu. Kara sevda.

Malik : Sahip, iye.

Malik olmak : Sahip olmak.

Maliki : Bu mezhepten olan kimse. İslamiyette dört Sünni mezhepten biri.

Malikilik : Maliki mezhebi.

Malikiyet : Malik olma durumu.

Maliye : Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş. Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı. Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü.

Maliyeci : Maliye işlerinde uzman olan veya devletin maliye kuruluşlarında çalışan kimse.

Maliyecilik : Maliyecinin görevi. Bir devletin mali işleri.

Maliyet : Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı.

Maliyet fiyatı : Bir malın çeşitli üretim ve dağıtım dönemlerinde, o döneme kadar yapılmış olan harcamaların bütünü, doğal fiyat, normal fiyat.

Maliyetli : Maliyeti olan, değerli.

Maliyetsiz : Maliyeti olmayan, değersiz.

Maliyetsizlik : Maliyetsiz olma durumu.

Değişken maliyet : Belirli bir dönem içindeki toplam ham madde, vasıtasız işçilik, enerji tüketimi, fabrika malzemesi, amortisman ve komisyon ögelerinin değişiminden oluşan maliyet.

Değişmez maliyet : Toplam faiz, komisyon, kira ve emlak vergisi, amortisman, genel imalat, yönetim ve satış masrafları vb. ögelerin belirli bir dönem içindeki değişmeyen maliyeti.

Parasal : Para ile ilgili, para bakımından, mali, nakdî, akçasal.

İlişkin : İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik.

Cumhuriyet : Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Cumhuriyet altını.

Batı : Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp.

Afrika : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Deniz : Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler. Geniş alan. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Çokluk, yoğunluk.

Kıyı : Sahil. Kara ile suyun birleştiği yer. Kenar, periferi. Issız, tenha yer.

Mal : Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü. Bayağı, aşağılık, kötü kimse. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, emtia. Esrar. Büyükbaş hayvan. Orospu.

İle : Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Mali araç : Yazılı bir parasal değere sahip olan ve/veya ödemelerde kullanılan her türlü belge.

Mali baskı : Gelişmekte olan ülkelerde genellikle mali piyasaların derinliğinin az olmasının, iktisadi büyüme ve kalkınma üzerinde olumsuz etki yaratması ve ekonomide kırılganlığı artırması. krş. mali derinleşme, mali kırılganlık

Mali belgeler : Para ödenmesinin sağlanması için kullanılan poliçe, bono, çek ve diğer benzer belgeler.

Mali derinleşme : Bankalar, taşınır değerler borsası ve sigorta şirketleri gibi finansal kurumların etkinliklerinin millî gelir içindeki payının göreli olarak artması, tasarrufları yatırımlara dönüştüren kanalların gelişmesi ve yaygınlaşması. krş. mali baskı

Mali dizinleme : Enflasyon dönemlerinde mali varlıkların değerine ve getirilerine uygulanan parasal ayarlama yöntemi. krş. dizinleme, ayarlama koşulu

Mali düzenleme : Mali piyasaların işleyişini düzenleyen kurallar bütünü.

Mali eylem görev grubu : Kara paranın aklanması ve terörün finansmanına karşı mücadele etmek için ulusal ve uluslararası politikaları geliştirmek ve desteklemek amacıyla 1989 yılında Paris’te kurulan hükümetlerarası bir kuruluş.

Mali istikrar : Mali altyapının ve piyasaların dengede olduğu, mali krizlerin çıkma olasılığının enaza indirildiği durum.

Mali işlem : İktisadi karar birimlerinin ulusal ve uluslararası mali piyasada gerçekleştirdikleri her türlü işlem.

Mali iştirak : Bankalarca kurulan sigorta ve reasürans şirketleri ile bankacılık alanına yapılan iştirakler.

Diğer dillerde Mali anlamı nedir?

İngilizce'de Mali ne demek? : n. country in western Africa

n. Mali, country in Africa

n. Mali, country in western Africa

Almanca'da Mali : adj. finanziell, fiskalisch

Rusça'da Mali : adj. полный, имущественный, финансовый, фискальный