Maliyet nedir, Maliyet ne demek

Maliyet; bir ekonomi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Bir malın üretilebilmesi için gerekli olan girdilere yapılmış olan ödemelerin toplamı.

İngilizce'de Maliyet ne demek? Maliyet ingilizcesi nedir?:

cost

Maliyet hakkında bilgiler

Maliyet, bir ünite malın (veya daha fazla) elde edilmesi için harcanan üretim faktörleri (emek, sermaye, toprak) toplamına denir.

Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetler için katlanılan maliyetin genel olarak iki kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi değişken giderler, ikincisi sabit giderlerdir. Bu iki gider türünün, üretilen mal birimine düşen payına ortalama maliyet denilir. Bir işletmede en son üretilen birimin maliyetine marjinal maliyet adı verilmektedir.

Maliyet kelimesi, çeşitli gayelere göre bedel ve karşılık anlamında kullanılmakla birlikte, çoğunlukla bir işletmeye belli bir mal, hizmet veya faktör şeklinde sunulan girdilerin, işletmeye olan yükü anlamını taşır. Sermaye maliyeti, emek maliyeti, kredi maliyeti gibi. Diğer taraftan iktisadi bakımdan bir kaynağın belli bir işe tahsisi sonucu kaybolan başka üretim imkânlarına da alternatif maliyet veya fırsat maliyeti denilmektedir.

 

Maliyetler türlerine göre şöyle bir ayrıma tabi tutulabilir: Tedarikten başlayıp, üretim, araştırma ve geliştirme, pazarlama, genel yönetim ve finansman maliyetleri. Diğer taraftan maliyetler,üretime yüklenme şekline göre direkt ve endirekt maliyetleri olarak da ayrıma tabi tutulabilir.

Maliyet ile ilgili Cümleler

 • Maliyeti hesaplamak kolay değil.
 • İşletme maliyetlerini kısmamız gerekir.
 • Maliyeti 5 liraymış.
 • Gerçek maliyet nedir?
 • Bütçeyi gözden geçirdim ve maliyetleri düşürmeye karar verdim.
 • Maliyet beş bin yene vardı.
 • Maliyeti asgariye indirmeliyiz.
 • Bu, maliyetleri azaltırdı.
 • Onlar sık sık Tokyo'da yaşamanın maliyeti hakkında şikayetçi olurlar.
 • Maliyeti hesapladın mı?
 • Bunların maliyeti nedir?
 • Maliyeti düşürmeye çalışıyorlar.
 • Maliyet neydi?
 • Yaşama maliyetleri hızla arttı.

Maliyet anlamı, kısaca tanımı:

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Toplam : Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

Maliyet fiyatı : Bir malın çeşitli üretim ve dağıtım dönemlerinde, o döneme kadar yapılmış olan harcamaların bütünü, doğal fiyat, normal fiyat.

Değişken maliyet : Belirli bir dönem içindeki toplam ham madde, vasıtasız işçilik, enerji tüketimi, fabrika malzemesi, amortisman ve komisyon ögelerinin değişiminden oluşan maliyet.

 

Değişmez maliyet : Toplam faiz, komisyon, kira ve emlak vergisi, amortisman, genel imalat, yönetim ve satış masrafları vb. ögelerin belirli bir dönem içindeki değişmeyen maliyeti.

Maliye : Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş. Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı. Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü.

Maliyetli : Maliyeti olan, değerli.

Maliyetsiz : Maliyeti olmayan, değersiz.

Maliyetsizlik : Maliyetsiz olma durumu.

Değer : Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

Ünite : Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim. Dersin bölümlerinden her biri. Bir görevi, işi sürekli olarak yapmak üzere oluşturulmuş birlik. Birim. Birlik, birleşmiş olma durumu.

Edilme : Edilmek işi.

Faktör : Etken. Etmen.

Sermaye : Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal. Varlık, servet. Konu. Genelev kadını.

Toprak : Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Arazi, tarla. Kara. Ülke. Memleketli.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Maliyet çözümlemesi : Üretim sürecindeki maliyet unsurlarının kısımlara ayrılması ve incelenmesi. bk. fayda maliyet çözümlemesi

Maliyet eğrileri : Bir firmanın ürettiği çıktı miktarı ile maliyetleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğriler.

Maliyet enazlaştırması : Bir firmanın belirli bir üretim miktarını olası en düşük maliyetle üretebilmek amacıyla girdi miktarını ayarlaması.

Maliyet enflasyonu : Girdi fiyatlarındaki artış yüzünden fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi.

Maliyet gelir oranı : Toplam giderlerin toplam gelirlere bölünmesiyle hesaplanan, bir birimlik gelire karşılık gelen maliyeti gösteren oran.

Maliyet muhasebesi : Bir işletmede üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerinin denetlenmesi, izlenmesi ve tahminiyle uğraşan muhasebenin bir alt dalı. Üretim kalemleri maliyetlerinin kaydının tutulması. Bir iş veya etkinliğin yerine getirilmesinde karşılaşılan maliyet kalemlerinin kaydedilmesini ve birleştirilmesini sağlayan muhasebe yöntemi.

Maliyet temelli fiyatlandırma : Mal ve hizmetlerin, maliyetlerine karşılık gelen değer dikkate alınarak fiyatlandırılması.

Maliyet üstü fiyatlandırma : Aksak rekabet piyasalarında firmanın, ortalama maliyetinin marjinal maliyete eşit olduğu durumda, istem fiyat esnekliğini de dikkate alarak hesaplanan kârın ortalama maliyete eklenmesiyle belirlenen ve marjinal maliyet fiyatlandırmasına seçenek olarak Michal Kalecki tarafından geliştirilen fiyatlandırma yöntemi.

Maliyete dönük fiyatlandırma : Perakendeci firmaların, belirli bir kâr hedefine ulaşmak amacıyla kabul edebilecekleri endüşük fiyat. bk. maliyet temelli fiyatlandırma

Diğer dillerde Maliyet anlamı nedir?

İngilizce'de Maliyet ne demek? : n. cost, damage

Fransızca'da Maliyet : prix de revient

Almanca'da Maliyet : Kosten; Selbstkosten

Rusça'da Maliyet : n. себестоимость (F), стоимость (F)