Reflexions türkçesi Reflexions nedir

Reflexions ingilizcede ne demek, Reflexions nerede nasıl kullanılır?

Reflexion : Fikir. İftira. Akis. Refleks. Yansıyan görüntü. Kusur bulma. Tefekkür. Yansıma. Düşünme. Etki.

Reflexible : Yansıyabilir.

Reflexive : Yansıyan. Düşüngüsel. Dönüşlü zamir. Dönüşümsel. Dönüşlü. Dönüşlü dönüşlü fiil. Dönüşlü fiil. Dönüşlü çatı. Fiildeki oluş ve kılışın doğrudan doğruya özneye dönüşünü gösteren, yani öznenin bir işi kendi kendine yaptığını belirten fiil çatısı. türkçede bu çatı çoklukla -(ı)n-/-(u)n- bazen de -(ı)l-/-(u)l- ekleri ile kurulur: al-ın-, çek-in-, soy-un-, sev-in-, tut-un-; yer-il-, dur-ul-, tut-ul-, «aşık olmak», yan-ıl-, yor-ul-, al-ış-, gel-iş-, tut-uş-, ol-uş-, yet-iş-, yıl-ış- gibi.

Reflexive pronoun : Dönüşlü adıl. Söz içinde yapılan işin yapana döndüğünü anlatan ve şahıs kavramını pekiştirerek belirten kendi zamiri. bu zamir iyelik ekleri alarak bütün şahısları karşılar: kendim, kendin, kendi, kendisi; kendimiz, kendiniz, kendileri: sen bu işi kendin başarmalısın bugüne kadar kendisinden herhangi bir haber çıkmadı gibi. Dönüşlü zamir.

 

Reflexive relation : Dönüşlü bağıntı. Yansıyan bağıntı. Yansımalı bağıntı. Refleksif bağıntı.

Reflex arc : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Refleks yayı. Uyartının alınması, duygu siniri ile merkeze iletilmesi, merkezden verilen cevabın motor sinir ile kasa iletilmesi ile meydana gelen bir sinir sistemi mekanizması birliği. yansı yayı. Refleks arkı. Afferent yol, efferent yol ve bunları birbirlerine bağlayan sinir hücrelerinden oluşan sinirsel yol. Refleks kemeri. Herhangi bir sinir işlevinin yapılabilmesi için gerekli bir reseptör, bir afferent nöron, bir refleks merkezi, bir efferent nöron ve bir de faaliyet organından kurulmuş anatomik bir yapı, refleks yayı. Tepke kemeri.

Antireflexive relation : Refleksif olmayan bağıntı. Yansımaz bağıntı.

Reflex anemia : Organizmada bir bölgenin damarlarında birdenbire genişleme olduğunda, diğer bölgelerdeki damarların aniden daralması sonucu biçimlenen anemi. Refleks anemisi.

Reflexively : Refleks olarak.

Irreflexive relation : Yansımaz bağıntı. Refleksif olmayan bağıntı.

İngilizce Reflexions Türkçe anlamı, Reflexions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Reflexions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Musings : Derinlemesine düşünme. Derin düşünme. Düşüncelere dalmış. Düşünceye dalmış. Kafa yorma.

Belief : Herhangi bir öneriyi doğru diye benimseme. İnanç. Kişiliğin derinliğine sızmış ve tüm öteki süreçlerde yansıması olan en süreğen biliş ve inanışlardan her biri. İnanma. İtimat. İman. Düşünce. Güven.

Actions : Faaliyet. Amal. Eylemler. Çalışma. Eylem. Dava. Davranış. Olayların gelişimi. Etkileme.

Echoey : Yansıtma. Taklitçi. Şiirde bazı hece ve seslerin tekrarı. Tekrar etme. Bir parçanın hafif ve yankıyı andıran bir şekilde tekrarı. Nakarat. Taklit etme.

Knee jerks : Diz refleksi. Dizkapağı refleksi.

Musing : Derin düşünme. Derinlemesine düşünme. Kafa yorma. Düşünceye dalmış. Düşüncelere dalmış.

Reverb : Derinlik. Bir ses sinyaline kapalı bir alanda çıkıyormuş ve o alanın duvarlarına çarparak yansıyormuş izlenimi veren efekt ve bunu sağlayan cihaz.

Cerebration : Serebrasyon. Beyin faaliyeti. Beynin çalışması.

Reflexes : İstemsiz hareket. Tepke.

Thought : Olay, durum ve nesneler üzerinde çözümleyici ve bireştirici işlemlerde bulunmaya olanak sağlayan kavrama ve açıklama yetisi. Zihinde tasarlanan, canlandırılan şey. bir işin gerçekleşmesi ya da bir sorunun çözümü için zihince tasarlanan, aranıp bulunan yol. düşünce sonucu bilincine varılan herhangi bir şey. Kanı. Niyet. Özen. Tasavvur. Düşünüş.

Reflexions synonyms : refractiveness, jerk, excogitation, cogitation, conceits, carping, backlashing, clout, conception, bearing, conversed, aspersions, figuring, effect, finding fault with, activity, condemnation, bending, reflection, delay, faultfinding, concept, deep in thought, contemplations, consideration, deliberation, calumniations, clouted, beliefs, criticisms, reflexion, meditation, refractivity.

Reflexions zıt anlamlı kelimeler, Reflexions kelime anlamı

Dissimilitude : Fark. Başkalık. Benzeşmeme.

Unlikeness : Özdeşmezlik. Benzemeyiş. Benzeşmezlik. Farklı olma durumu. Benzemezlik. Farklılık. Olay, nesne ya da özellikler arasında ayrımlar gözetmeye yarayan ayrıtsal uzaklık.