Çapraz kafiye nedir, Çapraz kafiye ne demek

Çapraz kafiye; bir edebiyat terimidir.

Çapraz kafiye hakkında bilgiler

Dörder mısralı bendlerle kurulan nazım şeklidir. Her dörtlüğün tek sayılı dizeleri ile çift sayılı dizeleri kendi aralarında kafiyelidir. Dörtlük sayısı sınırlı değildir. Her tür konuya uygun olduğu için çok kullanılır. Çaprazlama da denir.

Örnek

-a-Hâfız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış
-b-Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle
-a-Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
-b-Eski Şîrâz'ı hayâl ettiren âhengiyle

Yahya Kemal Beyatlı (Rindlerin Ölümü)

Çapraz kafiye kısaca anlamı, tanımı:

Dörtlük : Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen. Birlik notanın dörtte biri uzunluğunda nota. Dört dizelik bölümlerden oluşmuş şiir veya şiir parçası, kıta. Birbirine dik iki çap boyunca dörde bölünmüş dairenin her bir dilimi.

Dizel : Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor.

Kafiyeli : Uyaklı.

Kafiye : Halk edebiyatında ayak. Uyak.

Birinci : Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Bir sayısının sıra sıfatı. Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf.

 

Üçüncü : Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen.

İkinci : İki sayısının sıra sıfatı. Birinciden sonra gelen kimse veya nesne. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen. Yeni, bir başka.

Dördüncü : Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen.

Düzen : Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bez dokuma tezgâhı. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Yerleştirme, tertip. Alet edevat takımı. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Dolap, hile. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.

Dörder : Dört sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her birine dört, her defasında dördü bir arada olan.

Mısra : Dize.