Eleme nedir, Eleme ne demek

Yerel Türkçe anlamı:

İplik sarılan çıkrık.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Birkaç eşitliği birlikte kullanarak bir değişkeni aradan yok etme.

Güreş terimi olarak anlamı:

Resmî bir karşılaşmaya katılabilecekleri seçmek amacıyla düzenlenen karşılaşma.

Bir üst dönüye katılacak olanları seçmek için yapılmış olan ayıklama.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Daha büyük parçacık veya maddelerin esas maddeden eleme suretiyle ayrılması işlemi.

Bilimsel terim anlamı:

Küme içi karşılaşmalarla, daha üst basamaktaki dönüde yarışamayacak olanları ayırma.

Varlık, olay ya da, canlı yığınlarını değerlendirerek belirli bir amaç ya da ölçüye göre aralarından kimilerini ayırma.

Çeyrek-son yarışına katılacak yarışçıları ayırmak için düzenlenen eleme yarışı.

Bir gözlem ya da deneyde dizgeli yanılgı kaynağı olabilecek tüm etkenlerin durumdan çıkarılması.

İngilizce'de Eleme ne demek? Eleme ingilizcesi nedir?:

elimination, screening, screen, sieving, tamisage

Fransızca'da Eleme ne demek?:

tamisation, éliminatoire, blutage

Eleme anlamı, tanımı:

Eleme sınavı : Herhangi bir eğitim kurumuna başvuran istekliler arasından belli düzeyde başarı gösterenleri seçmek için düzenlenen sınav.

 

Ön eleme : Yarışmalara veya sınavlara katılacak esas kişileri belirlemek için yapılmış olan eleme.

Elem : Acı, üzüntü, dert, keder.

Elemek : Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak. Elek yardımıyla ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak, elekten geçirmek. İpliği elemgeden geçirip yumak yapmak. Bir yarışmacıyı yarışma dışı bırakmak, elimine etmek. Sınav veya yarışma yoluyla en iyileri seçmek.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Ununu elemek eleğini asmak : "geri kalan ömrü süresince yapacak önemli bir işi kalmamak" anlamında kullanılan bir söz.

Eliminasyon : Eleme.

Çeyrek : Gümüş mecidiyenin dörtte biri değerinde olan beş kuruş. On beş dakikalık zaman. Çeyrek altın. Alman markı. Dörtte bir.

Sporcu : Sporla uğraşan kimse.

Takım : Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu. Takım elbise. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk. Birbirini tamamlayan şeylerin tümü. Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri. Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu. Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk. Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik. Sigara ağızlığı. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman. Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup. Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri.

 

Ayırmak : Bir şey veya yeri, bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek. Birbirinden uzaklaştırmak. Seçmek. Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak. İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak. Bir yeri bir engelle bölmek. Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek. Farklı davranmak, fark gözetmek. Bölmek.

Düzen : Bez dokuma tezgâhı. Alet edevat takımı. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Yerleştirme, tertip. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Dolap, hile.

Seçme : Seçkin, seçilmiş. Seçmek işi, intihap, seleksiyon.

Eleme denetimi : (Nitelik denetimi) Bir üretim birimleri öbeğindeki özürlü tüm parçaların ya da bir kesiminin çıkarılması. anlamdaş toplam denetim, yüzde yüz denetim.

Eleme kalıntıları : Hububat tanelerinin temizlenmelerinden elde edilen hafif ve kırık hububat tanelerini ve diğer zirai tohumlarını, yabani ot tohumlarını, kabukları, kavuzları, boğumları, saman elevator veya değirmen tozu, kum ve toprak içerebilen kalıntılar.

Eleme sorusu : Belli sorulara alınmış yanıtların geçerliğini ölçmek amacıyla kullanılan, sağladığı bilgiyle yanıtlayıcının yanıtlama niteliğinde olmadığı soruları elemeye yarayan ölçüt soru.

Elemehere : Gerçekten. Kelli felli.

Elemeli karşılaşmalar : Yenik takımın elenip çıktığı ve hiç yenilmeyen takımın birinciliği kazandığı bir tür ayaktopu dönüsü.

Elemen : Elek. Elek. (*Emirdağ -Afyonkarahisar) Değirmen eleği. (Kandilli -Bilecik; Yüreğil -Kütahya) Bolu şehrinde, Gökçesu nahiyesine bağlı bir yer.

Elementel analiz : Maddeyi meydana getiren elementlerin, nitel olarak tayini.

Elementel gaz : Hidrojen, oksijen gibi normal koşullarda gaz halinde bulunan element.

Elementer cisimcik : İnklüzyon cisimciği. Chlamidia’ların hücre dışında bulunan enfeksiyöz formu, temel cisimcik. Elektron yoğun çekirdek materyaliyle birkaç ribozom ve kalın bir duvardan oluşur. Eskiden kan pulcuğu anlamında kullanılan terim.

Elementer partikül, f0, f1 : Mitokondriler hipotonik bir çözeltiye bırakıldıktan sonra fosfotungstik asit ile boyandıklarında, iç zarın matrikse bakan yüzeyinde, zara gömülü bir kaide parçasına bir sapla tutunmuş başlıklar içeren, 10 nm aralıklarla dizilmiş ATPaz aktivitesi gösteren partiküller. F1 partikülü.

Eleme ile ilgili Cümleler

  • Sodyum yer kabuğundaki en bol elementlerden biridir.
  • "Niye ben?" "Çünkü, eleme işleminde başka seçenek yoktu."
  • Biz HTML'nin, temel bir kural olarak, açık ve kapalı etiketlerle işaretlenmiş elementler olduğunu açıkladık.
  • Kimyasal semboller kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılır.
  • Tantal, sembolü Ta olan kimyasal bir elementtir.
  • Kurşun, sembolü Pb olan kimyasal bir elementtir.
  • Bugüne kadar Periyodik elementler tablosunda kaç element vardır?

Diğer dillerde Eleme anlamı nedir?

İngilizce'de Eleme ne demek? : [Eleme] n. pain, suffering, dolor, dolour [Brit.]

n. elimination, sifting

Fransızca'da Eleme : tamisage [le], élimination [la], criblage [le]

Almanca'da Eleme : n. Ausscheidung, Elimination

Rusça'da Eleme : n. просеивание (N), отбор (M), отсев (M)