İyimserlik nedir, İyimserlik ne demek

  • Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm.
  • İnsanlığın ilerlemesine, bütün durum ve şartların iyiye gideceğine inanan öğretilerin genel adı, optimizm
  • Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm.

"İyimserlik" ile ilgili cümleler

  • "Masada bir iyimserlik havası esiyor." - A. Ümit
  • "Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ." - F. R. Atay

Felsefi anlamı:

(Leibniz'de) Bu dünyanın olabilecek bütün dünyaların en iyisi olduğunu öne süren görüş.

(Hegel'de) Gerçekliğin usla düzenlenmiş ve usla yönetilmekte olduğunu savunan görüş.

(Rousseau'da) İnsanın doğadan iyi olduğu görüşü.

(Genellikle) Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü. 2-(Antik ve skolastik felsefede) Her var olanın değeri olduğunu, her kötünün bir eksiklik olduğunu kabul eden öğreti.

İnsanlığın doğal bir ilerlemesine, bütün durum ve koşulların iyiye doğru gideceğine inanan öğretiler.

Bilimsel terim anlamı:

Her nesne ve olayın, daima iyi yanını gören ve iyi sonuçlar vereceğine inanan bir tutum ya da kişilik özelliği.

İngilizce'de İyimserlik ne demek? İyimserlik ingilizcesi nedir?:

 

optimism

İyimserlik hakkında bilgiler

İyimserlik ya da Optimizm, Pesimizmin (kötümserlik) tam karşıtı olan bir kavramdır. Her olaya ve düşünceye iyi bakabilme fikridir.

İyimserlik ile ilgili Cümleler

  • İyimserlik yalnızca bir bilgi eksikliğidir.
  • Ekonominin gelişeceğine dair önemli bir iyimserlik var.
  • İyimserlik için çok az sebep var.

İyimserlik anlamı, tanımı:

Düşünce : İlke, yönetici sav. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Tasa, kaygı, sıkıntı. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Niyet, tasarı.

İyimser : Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Değer : Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün nitelik, meziyet, kıymet.

 

Tutum : Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi. Tutulan yol, tavır.

Kişilik : Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü. Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet. İnsanlara yakışacak durum ve davranış. Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda olan. Herhangi bir sayıda kişiden oluşan. Yabanlık.

Nikbinlik : İyimserlik.

Optimizm : İyimserlik.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Pesimizm : Kötümserlik.

Diğer dillerde İyimserlik anlamı nedir?

İngilizce'de İyimserlik ne demek? : n. meliorism, optimism, hopefulness, sunny side

Fransızca'da İyimserlik : optimisme [le]

Almanca'da İyimserlik : n. Optimismus

Rusça'da İyimserlik : n. оптимизм (M)