Slogan nedir, Slogan ne demek

Slogan; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Slogan" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Seçim öncesi sloganlarını bugün yinelemeye kalkacak olanları halk tükürük sağanağında boğabilir." - H. Taner

Slogan hakkında bilgiler

Slogan veya motto, bir kimlik, grup, örgüt veya kurumun amaç ve araçlarını genel olarak tanımlayan bir deyiş veya sözcük listesine verilen isim.

Motto sözcüğü İtalyanca'dan gelir ve kökeni Latince muttire yani "mırıldanmak, söylenmek" anlamındadır. Motto, tanımlayıcı bir deyişin yanı sıra bir düsturun kendisi de olabilir.

Slogan ile ilgili Cümleler

  • Sloganlardan bıktım.
  • Aşırılığa karşı çıkmak için ithaf edilmiş gün için slogan " kahverengi yerine gök kuşağı renkleri" idi.
  • O onun sloganıydı.
  • Twitter'ın sloganı "Dünyanızda nelerin yeni olduğunu keşfetmenin en iyi yolu."'dur.
  • En sevdiğin sloganın nedir?
  • Aşırılığa karşı gün için slogan "kahverengi yerine çok renkli" idi.
  • Bir sloganın var mı?

Slogan kısaca anlamı, tanımı:

Kimlik : Kişinin kim olduğunu tanıtan belge, kimlik belgesi, tanıtma kartı, hüviyet. Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü. Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü.

 

Örgüt : Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü. Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat.

Kurum : Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is.

Amaç : Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. Gaye. Hedef. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat.

Araç : Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Taşıt.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Deyiş : Halk şiiri, halk türküsü. Deme, söyleme işi. Semahla birlikte yalnızca bağlama eşliğinde ağır tempoda söylenen bir beste türü. Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade. Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup.

 

Slogan atmak : Sloganı bağırarak söylemek.

Slogancı : Slogan hazırlayan veya atan (kimse).

Slogancılık : Slogancının işi.

Sloganlaşma : Sloganlaşma işi.

Sloganlaşmak : Slogan durumuna gelmek.

Sloganlaştırma : Sloganlaştırmak işi.

Sloganlaştırmak : Slogan durumuna getirmek.

Düşünce : Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Tasa, kaygı, sıkıntı. İlke, yönetici sav. Niyet, tasarı.

Kola : Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı. Kolalama. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta.

Hatır : Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd. Durum, keyif, hâl. Birine karşı duyulan saygı, sevgi. Gönül, kalp.

Biçim : Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri.

İfade : Dışa vurum. Deyiş, söyleyiş. Anlatım. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama.

Çarpı : Birbiriyle çarpılan iki sayı arasına konulan işaret: "a x b" veya "a . b", "a çarpı b" diye okunur. Kaba sıva, çarpma sıva.

Topluluk : Vücudun dolgun olma durumu. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. Sanatçı grubu. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet.

Grup : Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. Küme.

Sloganvari : Basmakalıp. sf. Slogana benzer.

Diğer dillerde Slogan anlamı nedir?

İngilizce'de Slogan ne demek? : n. motto, phrase which summarizes the principles of a group or organization; catchword, attention getting phrase used in advertising; Scottish battle cry

n. slogan, catchword, attention getting phrase used in advertising

n. slogan, catchword, phrase which summarizes the principles of a group or organization

Fransızca'da Slogan : [le] slogan

Almanca'da Slogan : n. Parole, Schlagwort, Slogan

Rusça'da Slogan : n. лозунг (M)