Volumetrik analiz nedir, Volumetrik analiz ne demek

Volumetrik analiz; Kimya alanında kullanılan bir terimdir.

Kimya'da terim anlamı:

Hacım ölçmelerine dayanan analitik bir yöntem.

Volumetrik analiz hakkında bilgiler

Yöntem hacimsel (hacim=volume) olduğundan volumetri adını alır. Ayrıca titrasyona dayalı olduğu için titrimetri olarak da adlandırılır. Miktarı belirlenecek madde çözeltisi genel olarak bir erlenmayer içine, derişimi bilinen çözelti ise bürete konur. Bir indikatör eşliğinde çözeltiler tepkimeye sokulur. Bu işleme titre etmek (titrasyon) denir. Volumetrik analiz, kullanım alanı en yaygın kantitatif analiz yöntemidir. Birbirleriyle tepkimeye giren maddelerin eşdeğer gram sayılarının eşitliği esasına dayanır. Eşdeğer gram; bir maddenin 1 mol elektron alabilen veya verebilen miktarıdır.

Volumetrik analiz tanımı, anlamı

Volume : Bir sesin algı seviyesi

Anal : Anüsle ilgili. Anüs yoluyla.

Analiz : Çözümleme.

Analiz yöntemi : Maddenin yapısını araştırmak üzere kullanılan yöntem.

Eşdeğer gram : Gram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi. Belirli bir hacimde (genellikle 1000ml) bulunan madde miktarının atom veya molekül ağırlığına bölünmesiyle elde edilen değer, ekivalan değeri. Çok değerli iyonlarda ayrıca, madde miktarı değerlikle çarpılmalıdır. Bir öğenin 1 atom-gram (1,008 g.) hidrojenle ya da yarım atom-gram (8,000 g.) oksijenle birleşebilecek niceliği.

 

Kantitatif : Nicel. Niceliğe bağlı olan, miktarla ilgili olan, nicel.

İndikatör : Gösterge.

Titrasyon : Çözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) değişimi gözleyerek gerçekleştirilen bir analiz yöntemi. Bir solüsyonun belli bir ölçüye göre ayarlanması. Konsantrasyonu bilinen bir çözeltiyle bilinmeyen bir çözeltinin eşdeğerlik noktasına kadar karışımını sağlayarak harcanan standart çözelti miktarından konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin konsantrasyonunun bulunması yöntemi. Belirli bir miktar örnekteki etkenin sayısını belirlemek için gerçekleştirilen deney.

Analitik : Çözümlemeli.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

Derişim : Bir ortamda bulunan belirli bir maddenin kütle veya hacminin içinde bulunduğu ortamın kütle veya hacmine oranı, konsantrasyon. Belli bir oylumdaki ya da belli ağırlıktaki çözeltide çözünen özdek tutarı. Birim oylumdaki mol ya da eşdeğer ağırlık sayısı türünden çözünenin ağırlık ya da oylumca yüzdesi. Bir karışımdaki bileşenlerin bağıl miktarlarını gösteren büyüklük. Bir karışımın, çözeltinin veya bir maddenin belirli bir kütle veya hacminde bulunan herhangi bir bileşenin miktarı. Bir element, faz ya da özdeğin, bir ötekisi içinde bulunma yüzdesi ya da oranı.

 

Elektro : Elektrokardiyografi. Elektrikle ilgili.

Sayılar : Varlıkların miktarını, tane olarak hesabını bildiren kelimeler. Sayılar soyut sayıları bildirdiklerinde ve ad görevi yüklendiklerinde bağımsız olarak kullanılırlar: Kırk beş dokuza bölünür. İki kere iki dörttür. Üçe dördü eklersen yedi olur. Kalemlerden ikişer tane sana, ikişer tane kardeşine aldım. Birinci grup gitsin, ikinci grup gelsin. Üçler, yediler, kırklar ve benzerleri Sayı türleri, nesnelerin sayılış sırasını, parçalarını bildirme, bölük bölük gösterme gibi anlam inceliklerine sahiptirler: beşinci sınıf, ikişer kalem, iki-üç saat vb. Sayı ile gösterilen değerler. Üremin sayışımında gün toplamı üremi sayışılacak para (belgit tutarı) ile yargılanarak bulunan sayı. Oyuncular arasındaki sayı durumu.

Eşdeğer : Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliği.

Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

Tepkime : Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

Yaygın : Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan. Sınırı genişlemiş. Herhangi bir bölgede çok görülen, bulunan.

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Diğer dillerde Volumetrik analiz anlamı nedir?

İngilizce'de Volumetrik analiz ne demek ? : volumetric analysis