Dirhem nedir, Dirhem ne demek

Dirhem; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,207 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü
  • Bir tür gümüş para.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Eskiden kullanılmış gümüş para.

3.148 gram ağırlığında ve okkanın 400’de birine eşit ağırlık ölçüsü.

Tarih'teki anlamı:

Gümüş paralara Araplarca verilen ad.

3,25 gram gelen bir ağırlık ölçüsü, okkanın 400'de biri.

Dirhem hakkında bilgiler

Osmanlı döneminde ölçü birimleri, Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılagelen ve ölçü ve tartıda devrime kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde de kullanılan ölçü birimleridir. Bunların temelinde İslâm Devleti'nin kullandığı dinar ve dirhem bulunmaktadır. Taşımanın zor olduğu ve seyahatlerin uzun sürdüğü eski zamanlarda şehirlerde kullanılan dinar ve dirhemler, birbirlerinden farklı olabiliyorken Muhammed bin Abdullah zamanında kullanılan dinar, 4,5479 g kütlesi olan altın bir sikke, dirhem de 2,97 g gümüş paraydı.

Cumhuriyetten önce, Osmanlı Devleti'nde kullanılan ölçü birimleri Avrupa Devletleri'nin kullandığı ölçülerden farklıdır. Uzunluk ölçü birimi metre yerine arşın, ağırlık ölçüsü olarak da okka, batman, dirhem denilen ölçü birimleri kullanılıyordu. Dünya ülkelerinin çoğunda miladi takvim kullanırken, Türkiye'de hicrî takvim kullanılıyordu. Saat olarak da Alaturka saat kullanılıyordu. Bu nedenle dünyada genel olarak kullanılan ölçü birimleri ve takvim ile uyum sağlanabilmesi için TBMM hazırladığı bir kanunla ölçü birimleri ve takvim sistemini değiştirerek bugün kullandığımız metre, kilogram, miladi takvim, saat gibi ölçü araçlarını kabul etmiştir.Her ne kadar Cumhuriyet öncesi kullanılan ölçü birimleri farklı olsa da Amerika Birleşik Devletleri Metrik olmayan kendi ölçü sistemlerini kullanmaya devam etmektedir.

 

Metre hesabıyla çarşı arşını 68 cm'dir. Bina ve mimar arşını 75,8 cm'dir. Bu arşının uzunluğunda zamanla değişiklikler oldu. Üçüncü Selim Han abanoz ağacından bir mimar arşını yaptırdı. Bunun ölçü olarak kullanılmasını istedi ve kütüphaneye kaldırttı. Bunun bir tarafı 24 parmağa ve her parmak 10 hat'ta bölündü. Böylelikle bu bölümle basımevinde kullanılan punto büyüklükleri de alınabilecekti. Diğer tarafı sadece 20 eşit parçaya bölündü. Değerli kumaşları bilhassa ipekleri ölçmede endâze kullanılırdı (endâze 65,25 cm'dir).

Türkiye'de 26 Mart 1931 tarih ve 1782 sayılı kanunla arşın ölçü birimi kaldırılıp yerine metre sistemi kabul edildi. 1933'ten sonra da arşının bütün çeşitleri tamamen ortadan kaldırılıp metre sistemine geçildi.

 

Dirhem anlamı, kısaca tanımı:

Okka : 1,282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi, kıyye.

Eşit : Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi. Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse).

Ağırlık : Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Sorumluluk. Yük, külfet. Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Takı. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Sıkıntı. Değerli olma durumu. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Etki, baskı, güçlük. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

Ölçü : Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Değer, itibar. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Belirlenmiş boyut. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Ölçüt. Ölçme sonucu bulunan rakam.

Gümüş : Bu elementten yapılmış. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag).

Para : Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç.

Dirhemle söylemek : Çok az ve zorla konuşmak.

Dirhem dirhem : Azar azar, çok az ölçüde.

Bir dirhem : Çok az, birazcık.

Ağzından dirhemle çıkmak : Çok az veya zorla konuşmak.

Bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğnemek : Verimi az, zahmeti çok olan bir işle çok uğraşmak.

Bir dirhem et bin ayıp örter : "biraz kilo almak pek çok kusuru örter" anlamında kullanılan bir söz.

Dostluk okkayla alışveriş dirhemle : "dostluğun değeri ölçülemez, alışverişse ölçülü yapılmalı" anlamında kullanılan bir söz.

İki dirhem bir çekirdek : Çok güzel ve özenli giyinmiş.

Kendini dirhem dirhem satmak : Özelliklerini azar azar ortaya koymak. çok nazlı davranmak, ağırdan almak.

Okka her yerde dört yüz dirhem : Konuşulan bir gerçeğin açıklığını ve tartışma götürmezliğini anlatmak için söylenen bir söz.

Dört : Üçten bir artık. Dört sayısının adı. Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı.

Gram : Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi.

Dönem : Yarıyıl. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre. Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre.

Birim : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir kümenin her elemanı. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.

Osmanlı : Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan. XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları.

İmparator : Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan.

Tartı : Ağırlık. Oran, ölçü, karar. Tartma aleti, çeki. Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip.

Bir : Aynı, benzer. Ancak, yalnız. Bu sayı kadar olan. Sadece. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Tek. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez. Beraber. Sayıların ilki. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda.

Tür : Dolaşma. Başladığı noktada biten, bir veya daha fazla yere önceden belirlenmiş bir programa göre yapılmış olan seyahat. Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılmış olan iş.

Dirhem-i halis : Seksen üç ayar saf gümüşten yapılmış para.

Dirhem-i mağşuş : Gümüşle başka bir madenin karışımıyla oluşturulan, onaltı kırat ağırlığındaki para.

Dirhem-i rayiç : Halk arasında kullanılan dirhem.

Dirhemle söylemek : çok az ve zorla konuşmak. İlgili cümle: "“Üstadı, profesörle taban tabana zıt yaradılışlı bir insandı yani dirhemle lakırtı söylüyordu.”" R. N. Güntekin.

Diğer dillerde Dirhem anlamı nedir?

İngilizce'de Dirhem ne demek? : [Dirham] n. drachma, drachm, dram

Fransızca'da Dirhem : once [la]