Yatırım nedir, Yatırım ne demek

 • Yatırma işi
 • Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılmış olan davranış.
 • Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılmış olan yeni eklemeler, envestisman.
 • Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: mali yatırım]

Bir ekonomide belli bir dönemde mevcut sermaye stokuna yapılmış olan ilave.

Bilimsel terim anlamı:

Tecimsel ya da ekonomik bir girişime belirli bir süreyle anamal ve para yatırılması.

İngilizce'de Yatırım ne demek? Yatırım ingilizcesi nedir?:

investment, real investment

Fransızca'da Yatırım ne demek?:

alitement

Yatırım hakkında bilgiler

Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir. Yatırım harcamasının sonucunda ortaya çıkan yatırım, orta ve uzun dönemde getiri sağlamaya devam eder.

Dar anlamda yatırım, yatırım mallarının satın alınması şeklindeki yatırım harcamasıdır. Geniş anlamda ise verimliliğin artırılması amacıyla insan kaynaklarına yapılmış olan harcamalar da yatırım olarak kabul edilmelidir.

 

Yatırım ile ilgili Cümleler

 • Ali Jackson, zengin iş adamı, projeye yatırım yapmayı kabul etti.
 • O bir yatırım hesabı açtı.
 • O, büyüyen bir işe iki yüz dolar yatırım yaptı.
 • Bu projede kendim için nasıl yatırım yapabilirim?
 • Onların yatırımcılara ihtiyacı var.
 • Yatırım şimdi ona % 6 kazanç sağlıyor.
 • O umut verici bir işte iki yüz dolarlık yatırım yaptı.
 • Yatırım firması, değersiz hisse senedi satın alarak müşterilerini aldattı.
 • Yatırım tavsiyesi değildir.
 • Yatırımlar her yere yapılmalı ve herkes liyakatine göre belli mevkilere gelebilmeli.
 • Hükümet tarımda daha fazla yatırım yapmalı.
 • Yatırım yaptığımda riski göze aldım.
 • Yatırımlar sizce çok önce mi geri döndü?

Yatırım anlamı, kısaca tanımı:

Getiri : Yarar. Faiz. Kazanç.

Değer : Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör.

Sağlamak : Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Elde etmek, sahip olmak.

Yatırım bankası : Yatırım finansmanı ve harcamalarını karşılamak üzere kurulan banka.

Yatırım fonu : Tasarruf sahiplerinden katılma belgesi karşılığında toplanan birikimlerden oluşan fonların, sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek üzere bir havuz içerisinde toplanması ve uzmanlar tarafından yönetilmesi temeline dayalı kolektif bir yatırım aracı.

 

Ölü yatırım : Ticarette ve sanayide kâr getirmeyen, geleceği veya pazar imkânı bulunmayan yatırım.

Ekipman yatırımı : Bir iş için gereken elemanları yetiştirmek, eğitmek için yapılmış olan yatırım.

Sanayi yatırımı : Sermayesini sanayi alanında değerlendiren iş kolu.

Yatırımcı : Yatırım yapan kimse.

Yatırımcılık : Yatırımcı olma durumu.

Yatırma : Yatırmak işi.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç. Kuruşun kırkta biri.

Taşınır : Taşınabilen (eşya). Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kâğıt, taşınabilir, menkul.

Taşınmaz : Taşınamayan. Ev, tarla vb. taşınamayan mülk, gayrimenkul.

Mevduat : Yatırım. Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat.

Plasman : Yatırım.

Milli : Mil içeren.

Kalıcı : Her zaman geçerliğini sürdürecek olan. Sürekli, geçici karşıtı. Bir süre için belli bir yerde kalan, konuk, gidici karşıtı.

Yatırım alındısı : Bankaya yapılan yatırım karşılığında verilen alındı.

Yatırım bankacılığı : Şirketlerin çıkardıkları taşınır değerlerin satın alınarak halka satıldığı, tahvillerin anapara ve faizlerinin vadesinde ödeneceğine ilişkin güvence verildiği, fonların müşteriler adına yönetildiği ve yatırım danışmanlığı yapıldığı bankacılık.

Yatırım bankaları : Anamal ve paralarını tecim bankalarının tersine olarak uzun süreli yatırımlara bağlayan kuruluşlar.

Yatırım çoğaltanı : Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerden yatırım harcamalarında ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafî yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren katsayı.

Yatırım danışmanlığı : Bireysel müşterilerine mali yatırımlarına ilişkin hedeflerini belirlemede yardımcı olan, bu çerçevede ayrıntılı bilgiler içeren raporlar hazırlayarak ve yatırım seçenekleri oluşturarak onları yönlendiren gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan etkinlik.

Yatırım fonksiyonu : Belli bir dönemde yatırım harcamaları ile faiz oranı, reel gayrisafî yurtiçi hasıla, beklentiler gibi değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişki.

Yatırım geçingesi : Bir kent yönetiminin, düzentasarda öngörülen gezilik, taşıt durguluğu, kent alanı, açık ve yeşil alan, kamu yapıları gibi gereksinmelerini kapsayan, bunları önem sırasına koyan ve genellikle bir yıldan uzun bir sürede gerçekleştirilebilecek yatırım giderlerini belirten geçinge türü.

Yatırım getirisi : Yatırımdan elde edilen getirinin yatırım maliyetine oranı.

Yatırım gideri : Bir kentin bellibaşlı işlevlerinin gerektirdiği, bir geçinge yılını aşan sürelerde gerçekleştirilebilen, günlük değil uzun süreli gereksinmelere yanıt verebilmek için yapılması gerekli giderler.

Yatırım giderleri : Girişimcinin, işletmesine ilişkin giderleri. Bir iş için gereken parayı ödemeyi yüklenerek verecek olanın, bu konuda gerçekleşecek giderleri.

Diğer dillerde Yatırım anlamı nedir?

İngilizce'de Yatırım ne demek? : n. capital goods, hedge, investment

Fransızca'da Yatırım : investissement [le], placement [le], mise [la]

Almanca'da Yatırım : n. Investierung, Investition, Investment

Rusça'da Yatırım : n. вложение (N), капитал (M), инвестиция (F), инвестирование (N)