Elektronik beyin nedir, Elektronik beyin ne demek

Elektronik beyin; bir bilişim terimidir.

  • Bilgisayar

Elektronik beyin hakkında bilgiler

Elektronik beyin 1950-1970'li yıllarda Türkiye'de bilgisayar yerine kullanılan sözcük.

Elektronik bileşenlerle yapılmış olan bilgisayarların dünyada ve Türkiye'de pek yaygın olmaması ve işlevlerinin bilinmemesi yüzünden, bilgisayarlar 50'li yıllarda daha çok bilim kurgu unsurlar olarak algılanmıştır.
1960 yılında o zamanki adı ile Karayolları Umum Müdürlüğü'ne satın alınan elektronik beyin, gerçek anlamda Türkiye'de kullanılan ilk bilgisayar olmuştur. 1960'lı yılların ortalarında bilgisayar kullanımı yaygınlaşmış, Türkiye'deki bilgisayar sayısı 50-60 civarına ulaşmıştır. Bu dönemde bilgisayar elektronik beyin'in yanı sıra; kompüter, kompitör, hesaplama ve maluti değerlendirme sistemi" gibi ilginç ve kişiye göre değişen adlarla anılmıştır.

İlerleyen yıllarda artan bilgisayar sayısı ortak bir adlandırma biçimi bulunmasını gerektirmiştir. Adlandırma karmaşası, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde çalışmakta olan Aydın Köksal'ın, gereksinim duydukları bilgisayarı kiralamak için gazeteye verilen bir ilanda bilgisayar sözcüğünü ilk kez kullanmasına kadar devam etmiştir.

Bilgisayar sözcüğü dönemin birçok kullanıcısı tarafında hemen benimsenmiş, bir kesimden de uzun sürecek tepkiler almıştır. 80'li yıllarda kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ile günlük dile giren bilgisayar kelimesi, toplumun büyük bölümü tarafından benimsenerek eski adlandırma biçimlerinin yerini kesin olarak almıştır.

 

Elektronik beyin anlamı, tanımı:

Bilgisayar : Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

Elektronik : Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili. Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı.

Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

Beyin : Akıl, anlayış. Kafatasının içinde beyin zarları ile örtülü, iki yarım küre biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, ensefal, dimağ. Muhakeme, usa vurma. Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse. Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse.

Türki : Türkle ilgili. Türkçe.

Sözcük : Kelime.

Bileşen : Bir bileşke oluşturan kuvvetlerin her biri.

Dünya : Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Herkes. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Dış, çevre, ortam. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu.

Yaygın : Sınırı genişlemiş. Herhangi bir bölgede çok görülen, bulunan. Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan.

İşlev : Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon.

 

Bilinme : Bilinmek işi.

Diğer dillerde Elektronik beyin anlamı nedir?

İngilizce'de Elektronik beyin ne demek? : n. computer

Fransızca'da Elektronik beyin : cerveau électronique

Almanca'da Elektronik beyin : n. Elektronengehirn