Özgül ağırlık nedir, Özgül ağırlık ne demek

Özgül ağırlık; bir fizik terimidir.

  • Bir cismin 1 santimetreküp hacmindeki parçasının ağırlığı, dansite

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Belirli sıcaklık ve basınç altında, bir özdeğin 1 cm. küpünün ağırlığı.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir özdeğin verilen bir oylumdaki kütlesinin, aynı oylumlu 4°C'daki suyun kütlesine oranı.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bir maddenin hacim ağırlığının, standart olarak alınan başka bir maddenin aynı hacminin ağırlığına oranı, dansite.

Bilimsel terim anlamı:

Bir özdeğin yoğunluğunun, ölçün olarak alınan bir başka özdeğinkine oranı.

Bir özdeğin yoğunluğunun, 4°C derece sıcaklıktaki suyun yoğunluğuna oranı.

İngilizce'de Özgül ağırlık ne demek? Özgül ağırlık ingilizcesi nedir?:

specific gravity, specific weight, density

Osmanlıca Özgül ağırlık ne demek? Özgül ağırlık Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

kesafet

Özgül ağırlık hakkında bilgiler

Özağırlık (veya Özgül ağırlık veya Birim hacmin ağırlığı), bir maddenin birim hacminin ağırlığına denir. Ağırlık birimi olarak genel olarak gr-ağırlık seçilir. O zaman özgül ağırlık birimi de gr-ağırlık/cm3 olur; bu kısaca gr/cm3 biçiminde de yazılır. γ (gama) sembolü ile gösterilir.

 

Dünya üzerindeki suyun özgül ağırlığı 5°C 'de 62.43 lbf/ft3 veya 9807 N/m3.

Özgül ağırlık anlamı, kısaca tanımı:

Özgül : Bir türle ilgili, bir türe ilişkin.

Ağırlık : Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Takı. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Sorumluluk. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Sıkıntı. Ağırbaşlılık. Ağır olma durumu. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın. Değerli olma durumu. Etki, baskı, güçlük. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Yük, külfet. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer.

Santimetre : Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim (cm).

Parça : Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Güzel, alımlı kız veya kadın. Müzik eseri. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Pasaj. Nesne. Tane. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül.

 

Dans : Müzik temposuna uyularak yapılmış olan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks.

Madde : Molekül. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Duyularla algılanabilen nesne. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Para, mal vb. ile ilgili şey. Bir cismi oluşturan öge, öz.

Birim : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir kümenin her elemanı. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Diğer dillerde Özgül ağırlık anlamı nedir?

İngilizce'de Özgül ağırlık ne demek? : n. specific gravity, specific weight