Üretim olanakları eğrisi nedir, Üretim olanakları eğrisi ne demek

Üretim olanakları eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir.

İktisat terim anlamı:

Bir ekonomide belli bir dönemde veri teknoloji ve tam işlendirme koşullarında, tüm üretim faktörleriyle ençok üretilebilecek iki mal veya mal grubu bileşimlerinin geometrik yeri.

[Bakınız: ürün dönüşüm eğrisi].

Üretim olanakları eğrisi anlamı, kısaca tanımı

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat

Eğri : Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı. Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi. Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail. Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves. Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey. Yanlış bir biçimde.

Olanak : İmkân.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Ürün dönüşüm eğrisi : Bağlantılı mal üreten bir işletmede, veri girdi düzeyi ile üretilebilecek mal bileşimlerinin geometrik yeri.

Üretim faktörleri : Üretim sürecinde kullanılan emek, sermaye, doğa ve girişimciden oluşan temel girdiler.

Tam işlendirme : Bir ekonomide, veri üretim teknolojisi altında, geniş anlamda bütün üretim faktörlerinin, dar anlamda ise emek faktörünün tamamının işlendirilmesi. Bir ekonomide işsizlik oranının doğal işsizlik oranında olduğu işlendirme düzeyi.

 

Geometrik yer : Aynı özellikleri olan noktaların oluşturdukları çizgi veya yüzey.

İşlendirme : Geniş anlamda üretim faktörlerinin, dar anlamda ise emeğin üretim sürecinde kullanılması.

Geometrik : Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesi.

Teknoloji : Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi. İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü.

Koşullar : Şerâit.

Geometri : Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders.

Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat. Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. Tutum.

Bileşim : Bileşme işi. İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip. Bileşme sonucu oluşan cisim. Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı.

 

Dönüşüm : Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, inkılap, transformasyon. Görevinin değişikliğe uğraması yüzünden bir organda ortaya çıkan değişme. Bilinçaltına itilmiş bir duygu veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka bir biçimde bilince yükselmesi, transformasyon.

Faktör : Etmen. Etken.

Belli : Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr.

Dönem : Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yarıyıl. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre.

Diğer dillerde Üretim olanakları eğrisi anlamı nedir?

İngilizce'de Üretim olanakları eğrisi ne demek ? : production possibility curve, ppc, production possibility frontier, ppf, transformation curve