ERP Programı nedir, ERP Programı ne demek

ERP, "Enterprise Resource Planning" kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçe'de Kurumsal Kaynak Planlama olarak bilinmektedir.

ERP programları, bir firmanın, satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına ve hatta envanterden CRM'e, aklımıza gelen tüm fonksiyonlarını kapsayan entegre bilgisayar sistemleridir.

Rekabet ortamının çok zorlaştığı günümüzde firmalar varlıklarını korumak amacıyla yeni ve modern çözümlere yönelmektedirler. Üretim yapan firmalar, stoklardan maliyetlere kadar firmanın tüm işlerini koordine etmek, bir merkezden yönetmek amacıyla ERP programlarını kullanırlar.

ERP programı ne işe yarar?

ERP bir kurumun tüm bölümlerini tek bir ERP programının altında toplayarak değişik departmanların ortaklaşa veri paylaşımı sağlar. Bu ortak bilgi sistemi sayesinde, ihtiyaç duyulan tüm bilgiler bir veritabanında kurumsal çalışanların hizmetine sunulur. Klasik sistemde her departman kendi iş akışlarına uyumlu bilgisayar sistemleriyle çalışır. ERP programları bu farklılıkları bütünleşik bir yazılım mimarisiyle ve tek bir veri tabanını kullanarak çalışacak şekilde birleştirerek opsiyonel özellikleri ve ihtiyaçları farklı çok sayıda departmanın birbirleriyle iletişim halinde kolaylıkla bilgi paylaşımına imkan tanır.

 

Bu bütünleşik yapı yaklaşımı eğer başarı ile kurum bünyesinde kurulur ve uygulanırsa ilerleyen zaman içinde kuruma olumlu anlamda muazzam geri getirileri olacaktır.

ERP Temel Özellikleri

  • Entegrasyon: İşletmelerin farklı bölümlerinde yapılan işler ve iş süreçleri kesinti olmadan bir bütün olarak ele alınabilmekte, bölümler arasında veri akışı pratik bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Bilgi sistemlerinde entegrasyon, farklı sistemleri ortak bir amaç için, sistemler arasında veri aktarımında herhangi bir problem olmadan çalıştırmayı amaç edinen bir kavramdır.
  • Modülerlik: ERP sistemleri modüler bir yapıya sahiptir. Modüler bir yapı çeşitli kısımlardan oluşan, parçaların arasında ilişkilerin bulunduğu, ancak gerekli olan durumlarda parçaların diğer parçalardan bağımsız olarak, yani kendi başına da iş görebildiği bir yapıdır.
  • Fonksiyonellik: ERP sistemlerinin, işletmelerdeki tüm standart iş ihtiyaçları için kullanılabilir işlevsellikleri vardır. Sektörlere özgü olan iş süreçlerinin de eklenmesi ile birlikte, ERP sistemleri pek çok sektörün özel bir takım ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedir.
  • Esneklik: Sistem üzerinde gerek duyulduğu zaman, mümkün olduğunca fazla değişiklik / güncelleme yapılabilme seçeneğinin olması da, sistemin esnekliği olarak tanımlanabilir.
  • Çok Yerden Sistemi Kullanabilme: ERP sistemleri ile işletmeler, farklı bölgelerde bulunan fabrika ve şubelerindeki iş süreçlerini birleştirebilmektedir. İşletmeler, ERP sistemlerini merkezde, fabrikalarda veya şubelerde kurarak, işlemlerini diğerlerinden bağımsız fakat birbirlerinin bilgisi dâhilinde gerçekleştirirler.
  • Yeniden Yapılanma: ERP, geleneksel yapı ve organizasyon metotlarını yeniden yapılandırma potansiyeline sahiptir.
  • Evrensellik: ERP paketlerinin evrenselliği vardır ve bu özellik sayesinde uzman ve destek sağlamak daha kolaydır. ERP firmalarının gerek duyulan evrensel değişmeleri ve teknolojik değişmeleri ERP yazılımlarına ilave etme gibi bir misyonları vardır.
  • Bilgiye Hızlı Erişim: ERP’nin birbiriyle ilişkili süreçleri bir bilgi sistemi ile bağlamasından dolayı, her bir çalışan gerekli bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Bilgi güncel ve tutarlıdır.
  • Ekip Yönelimi: ERP sistemleri, iş süreci modelleme kavramını kullanarak entegre iş akımı yönetimi sağlarlar. ERP, çalışanların ekip hâlinde çalışmasına yardımcı olur. Ekip çalışmasına sağladığı avantaj, ekip üyelerinin bilgi paylaşımı sağlayacağı, anlık doğru bilgilere ulaşmalarını sağlayan ortak kullanılabilecek bir sistem sunmasıdır.
 

ERP uygulamaları

Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken iş gücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim programlarına verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (KKP) yani ERP programları, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genel olarak kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir erp programı, işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır.

Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. KKP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde KKP sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir. KKP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar KKP sistemlerini kullanabilirler.

ERP programının dezavantajları nelerdir?

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) gittikçe daha çok işletmenin ilgisini çekmektedir. Fakat ERP hakkında karar vericilerin kafalarının karışık olduğu kolaylıkla söylenebilir. ERP programına ihtiyaç var mı, varsa hangi ERP programı seçilmeli? soruları temel sorulardır. Kararın mali boyutu ve stratejik boyutu yanı sıra çözüm sunan firma çokluğu konuyu karmaşıklaştırmaktadır.

Firmaların tüm bölümleri entegre bir ERP programı kullanır. Her iki yaklaşımın da kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Best-of-breed yaklaşımının avantajı, firmanın tek bir bilgi sistemine bağımlı olmayıp farklı tedarikçilerin yazılımlarının rekabetinden fayda elde etmesidir. Ancak bu yaklaşımın entegrasyon, aynı verinin tekrar tekrar işlenmesi, farklı departmanlardan gelen raporların birbirini tutmaması gibi dezavantajları vardır.

ERP, "Enterprise Resource Planning" kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçe'de Kurumsal Kaynak Planlama olarak bilinmektedir.

ERP programları, bir firmanın, satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına ve hatta envanterden CRM'e, aklımıza gelen tüm fonksiyonlarını kapsayan entegre bilgisayar sistemleridir. Rekabet ortamının çok zorlaştığı günümüzde firmalar varlıklarını korumak amacıyla yeni ve modern çözümlere yönelmektedirler. Üretim yapan firmalar, stoklardan maliyetlere kadar firmanın tüm işlerini koordine etmek, bir merkezden yönetmek amacıyla ERP programlarını kullanırlar.

ERP ile ilgili diğer bilgiler

Bilgisayar : Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

Departman : Bölüm.

Hizmet : Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Bakım, özen, ihtimam. Görev, iş.

Kurum : Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.

Kurumsal : Değişik birim ve fonksiyonlarıyla bir kurumun niteliklerine tam anlamıyla sahip olan. Kurumla ilgili.

Opsiyon : Bekletme süresi. Ek süre. Seçenek. Ek gün.

Ortak : Kuma. Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek.

Ortaklaşa : Ortak olarak, el birliğiyle, müştereken, kolektif. Ortak iş.

Paylaşım : Paylaşma işi.

Program : Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. İzlence. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.

Sistem : Model, tip. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Yol, yöntem. Dizge. Düzen.

Uyumlu : Uyumu olan, ahenkli, mevzun, imtizaçlı.

Veri : Bilgi, data. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler. Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done. Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları. Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey. Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

Yazılım : Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü.

Entegre : Bütünleşmiş.

Envanter : Bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme. Mal ve değerlere ait döküm. Bu durumu gösteren çizelge.

Kaynak : Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi. Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz. Bir şeyin çıktığı yer, menşe. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür. Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans. İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi. Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge.

Koordine : Eş güdümlü.

Modern : Çağdaş. Çağcıl.

Muhasebe : Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme. Hesap işlerinin yürütüldüğü yer. Hesap işleriyle uğraşma. Hesapların bütünü.

Rekabet : Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış.

Satış : Satıcı ile alıcı arasında yapılmış olan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılmış olan işlem, satım. Satma işi.

Stok : Yığılım. Yığımlık.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.