İyi biçim yasası nedir, İyi biçim yasası ne demek

İyi biçim yasası; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir.

Psikoloji'deki anlamı:

(Biçim ruhbilimi) Biçim, dış çizgiler ve örüntülerin eksiksiz, dengeli ve sürekli olarak algılandığına ilişkin yasa.

İyi biçim yasası anlamı, kısaca tanımı

Biçi : Erkek çocuk

İyi biçim : İçtapı ve divrikliğinin sonucu olarak değişkenlik göstermeyen açık ve sürekli bir biçim. (Böyle bir biçim eksiksiz, yalın, değişmez, kapalı, kolay anlaşılır, düzenli ve bakışıktır.).

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

İyi : İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı. Yerinde, uygun. Bol, çok, aşırı. Doğru olan. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren. Esen, sağlıklı. İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde. Yeterli, yetecek miktarda olan.

 

Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.

Biçim ruhbilimi : Ruhbilimsel olayların parçalanamaz, işlek bir bütün ya da biçim olduğunu savunan görüş. (Biçimi yaratan, öğelerin toplamı değil, biçimle olan ilişkileridir.).

Dış çizgi : Yarışlıklarda, ölçü çizgisinin 70 cm. dışına pist dolanımınca çizilen ve bu çizginin içinde koşmakta olan yarışçının ancak sağından geçilebileceğini gösterir çizgi. Buna "hızcı çizgisi" de denir.

Ruhbilim : Organizmanın, özellikle insan organizmasının çevreye uyması ile ilgili sorunları inceleyen bilim. İnsanların duyum, heyecan, usavurma, algılama ve benzerleri özellikleri üzerinde araştırmalar yapan bilim. İnsanın ruhsal yaşamını etkileyen koşulları, etkenleri ve sorunları inceleme konusu yapan bilim. Davranış, anlıksal süreçler ya da kişilikle uğraşan bilim.

 

Eksiksiz : Eksiği olmayan, tam, tamam. Tam olarak. İyi, namuslu, temiz.

İlişkin : İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik.

Dengeli : Dengesi olan, muvazeneli, stabil. Kurallara uygun, sıkıntı yaratmayan. Tutum ve davranışlarında uyum olan (kimse), istikrarlı, kararlı, stabil.

Sürekli : Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî. Yumuşak. Uzun süreli olarak, daima.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Örüntü : Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi.

Eksik : Bir bölümü olmayan, noksan, natamam. Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat. Az. İhtiyaç duyulan şey.

Sürek : Süren, devam eden zaman. Satmak için pazara götürülen hayvan sürüsü. Hızlı süren, hızlı giden.

Denge : Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli.

Çizgi : Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril. Yüz ve vücut hatlarının her biri. Bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim. Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır. Temel.

Örün : Sürünün gece otlaması. Yağ, yoğurt, süt ve benzerleri yiyecekler. Saç örgüsü, belik. Açık renkli, beyazımsı. Gökyüzünün açık, aydınlık durumu. Çadırın tepesinde, aydınlanma için bırakılan açıklık. Pencere.

Diğer dillerde İyi biçim yasası anlamı nedir?

İngilizce'de İyi biçim yasası ne demek ? : law of good shape