Program tanımlı merkezi yönetim bütçesi faiz dışı harcamaları nedir, Program tanımlı merkezi yönetim bütçesi faiz dışı harcamaları ne demek

Program tanımlı merkezi yönetim bütçesi faiz dışı harcamaları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir.

İktisat terim anlamı:

Merkezi yönetim bütçe harcamalarından risk hesabının düşürülmesi ile sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan nakit aktarım farkının ve konsolide kamu kesimine borç verme-geri ödeme kaleminin eklenmesiyle elde edilen harcamalar.

Program tanımlı merkezi yönetim bütçesi faiz dışı harcamaları tanımı, anlamı

Harca : Sık ve ufak salkımlı bir çeşit kırmızı üzüm

Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her bir bölüm (Erzincan Merkez).

Merkezi : Merkezde olan, merkezi oluşturan.

Merkezi yönetim bütçesi : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası’na göre I sayılı cetveldeki Genel bütçeli, II sayılı cetveldeki özel bütçeli ve III sayılı cetveldeki düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçelerinden oluşan bütçe.

Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan.

Yönet : Yön. Uygun, iyi, doğru, yerinde. [Bakınız: yönelge]. Alnaç. Yatkın, becerikli. Düz. Doğru, uygun. Şekil, tarz, usûl, suret, vecih. Uygun, doğru. İyi, güzel. Uysal. Becerikli, yatkın. Biçim, tarz, usul.

Yöneti : Yönetme işi.

Bütçe : Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.

 

Faiz : İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli.

Harcama : Harcamak işi, sarf. Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider.

Merkez : Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Biçim, tarz. Bir işin öğretildiği yer. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Belirli bir yerin ortası. Polis karakolu. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.

Merkezi yönetim : Yönetme, denetleme ve işletme bakımından yetkinin bir yerde toplandığı yönetim tarzı, merkezî idare.

Program : İzlence. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt.

 

Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Yönetim : Yönetme işi, çekip çevirme, idare. Dümen.

Konsolide kamu kesimi : IMF tarafından destekleme kredi anlaşmaları çerçevesinde kamu kesiminin gecikmesiz bir biçimde izlenebilmesi için tanımlanan ve konsolide bütçe, üç bütçe dışı fon (Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Özelleştirme Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu), yirmi beş kamu iktisadi teşebbüsü, sosyal güvenlik kuruluşları ve işsizlik sigortası fonundan oluşan kesim.

Sosyal güvenlik : Sosyal sigorta, sosyal yardım vb. araçlarla halkın sosyal durumunu güvence altına alma.

Kamu kesimi : Devlet eliyle yürütülen ekonomik işlerin bütünü, kamu sektörü.

Düşürülme : Düşürülmek işi.

Diğer dillerde Program tanımlı merkezi yönetim bütçesi faiz dışı harcamaları anlamı nedir?

İngilizce'de Program tanımlı merkezi yönetim bütçesi faiz dışı harcamaları ne demek ? : program defined central government budget noninterest expenditures